ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ အေျဖလႊာမ်ား ျပန္မေျဖဘဲ ဂုဏ္ထူးသတ္မွတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္

ကေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာစာေမးပြဲအေျဖလႊာမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖဆုိရန္မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ ဂုဏ္ထူးမ

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္သင္တန္းမွ စတင္၍ပေရာဂ်က္ Presentation မ်ားျပဳ လုပ္ကာ အမွတ္ေပးသည့္စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္သင္တန္းမွ စတင္၍ပေရာဂ်က္ Presentation မ်ားျပဳ လုပ္ကာ အမွတ္ေပးသည့္စနစ္ကုိ စတင္