တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ အေျဖလႊာအားလုံး ဧၿပီ ၂၃ အၿပီးစစ္မည္

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၁ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက က်င္းပေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ဘာသာရပ္ အေျဖလႊာ အားလုံးန

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဌာနခြဲအဆင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း တိုးျမႇင့္မည္

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၂ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရး သုေတသနအဖြဲ႔ ဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဌာနကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑