အင္တာနက္အသုံးမျပဳႏိုင္ေသးသူေပါင္း သန္းေလးေထာင္ခန္႔ရွိဟုဆို

ကမၻာေပၚတြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူ ဦးေရ တိုးပြားလာသည္ဆိုေစ ယခုထိတိုင္ မသုံးစြဲႏိုင္ေသးသူေပါင္း သန္းေလးေထာင္

ကေလးခ်က္ႀကိဳးကို ေနာက္က်မွျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးပိုမ်ားႏိုင္ဟုဆို

ကေလးမ်ားကို ေမြးေမြးၿပီးခ်င္း ခ်က္ႀကိဳးျဖတ္ျခင္းထက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူၿပီးမွ ျဖတ္ေတာက္ေပးျခင္းက ကေလးမ်ား အ