က်​န​္း​မာ​ေ​ရး​ဝန္ထ​မ​္းမ်ား​ႏွ​င​့္ ေ​ဆး​ေက်ာ​င​္း​သားမ်ား​အတြ​က​္ ေ​န​ထု​ိင္ရန္အေ​ဆာင္မ်ား စီ​စ​ဥ​္ေ​ပး​မည္ဟု ဆု​ိ

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္မည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆးေက်ာင္း သားမ်ား ေနထုိင္ရ

အေ​ျ​ခ​ခံ​ပညာ​ေ​ရး​ဥ​ပေ​ဒ​မူ​ၾ​က​မ​္း​ကု​ိ အေခ်ာ​သ​တ​္ေ​ရး​ဆြဲ​ၿ​ပီး​ပါ​က ပု​ဂၢ​လိ​ကႏ​ွ​င​့္​ဘ​က​ပညာ​ေ​ရး​က​႑​ပါ ပါ​ဝ​င​္ေ​ဆြး​ေႏြး​ခြ​င​့္​ရ​ရွိ​မ​ည​္

အေျခခံပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အေခ်ာသတ္ေရးဆဲြၿပီးပါက ပုဂၢလိကႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမွ ကုိယ္စား