ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အေနၾကာေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ စီစဥ္

ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေနၾကာေန ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပိုလွ်ံ ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အ ေျပာင

ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပရန္ မလုိေတာ့ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

  ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၅ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရ တာဝန္ယူေနၿပီ ျဖစ္၍ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ေက်ာ