ျ​မန္မာ​စာ​အထူး​ျ​ပဳ ဝင္ခြ​င​့္​အမွတ္တု​ိးျ​မႇ​င​့္​ရ​န​္ ျ​မန္မာ​စာ​ေ​ပခ်​စ​္ျ​မ​တ​္ႏုိး​သူမ်ား ေ​တာ​င​္း​ဆု​ိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ယုိယြင္းခဲ့သည့္ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မိခင္ဘာ သာစကား တန္ဖုိးထားမ