ေ​ဆး​တ​ကၠ​သု​ိ​လ​္ ဝင္ခြ​င​့္​သတ္မွတ္ခ်​က​္ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ေ​ဆး​ဝါး​တ​ကၠ​သု​ိလ္တြ​င​္ ေက်ာ​င​္း​သူမ်ား​ပု​ိ​မု​ိမ်ား​ျ​ပား​ေ​န ျ​ခ​င​္းျ​ဖစ္ဟု​ဆု​ိ

ေဆးတကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိဦးစားေပး ေခၚယူျခင္းေၾကာင့္ ေဆးဝါးတကၠသုိလ္တြင္ ေက်ာင္းသူတက္ေရ

မႏ​ၲေ​လး​တ​ကၠ​သု​ိလ္တြ​င​္ သု​ေ​တသ​န​လုပ္င​န​္းမ်ား​ကု​ိ ေ​ၾ​ကာ​္ျ​ငာ​သ​ည​့္​ဝက္ဘ္ဆု​ိက္တစ္ခု လႊ​င​့္​တ​င​္ႏုိ​င​္ ရ​န​္ေ​ဆာင္ရြ​က​္

မႏၲေလးတကၠသုိလ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ေၾကာ္ျငာသည့