ေမာ္ဖင္းမ်ိဳးစိတ္ကို ဘိန္းပန္းမ်ားတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

York တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ ဘိန္းပန္းပြင့္မ်ားအတြင္း ေမာ္ဖင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း Scien

ဘယ္ေလာက္ျမႇင့္ျမႇင့္ အေမရိကန္ေရတပ္ Windows XP အဆင့္တြင္သာရွိဟုဆို

ယခုအခါ ကမၻာေက်ာ္ကြန္ပ်ဴတာလည္ပတ္ေရးစနစ္ (Operating System) သည္ Windows 10 အဆင့္အထိ တက္လွမ္းေနခ်ိန္၌ အေမရိကန္ေရတပ္သည္ ၂၀၀၁ ခုႏ