အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ သက္တမ္း(၂၂)ႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရး သိပၸံဘြဲ႕ရေမာင္မယ္ ၁၉၇၄ ဦး ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္

မေကြး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ အေျခခံက်န္းမာေရး တကၠသိုလ္ (မေကြး)(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉

ေက်းလက္ေဒသ က႑စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ Community ICT Center မံုရြာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္

မံုရြာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အ