ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမွ အေျခခံပညာေက်ာင္းသုိ႔ ကူးေျပာင္းရန္ ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြေလွ်ာက္လႊာ ဒုတိယအ ႀကိမ္ေခၚယူ

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသင္႐ုိးျဖင့္ သင္ၾကားေန ေသာျပည္တြင္း ပုဂၢလ

ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြမ်ားႏွင့္ ေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္

ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ပညာရပ္တန္ဖုိးမ်ား သိရွိလာေစရန္အတြက္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲ