ဘဲြ႕ႀကိဳ၊ ဘဲြ႕လြန္အတြက္ သမၼတပညာေတာ္သင္ဆု အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြေျဖဆိုရမည္

 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပထမဆုံးအျဖစ္ ပညာေတာ္သင္ ဆု (ဘဲြ႕ႀကိဳ၊ ဘဲြ႕လြန္) အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ေလး

သမၼတ၏ ပညာသင္ဆု အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲစနစ္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနသူမ်ားအခြင့္သာေစဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚ

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပညာသင္ဆုအတြက္ အရည္အ ခ်င္းစစ္စာေမးပြဲစနစ္သည္ ၿမိဳ႕ျပ တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ပိုမိုအခြင္