ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ေရး သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းစာအုပ္ ျဖန္႔ခ်ိမည္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ (AFP) ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ သြားေ

ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ အစိုးရစစ္ ၈ တန္းေအာင္စာရင္း အမွားျပင္ဆင္ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ရ

18 April 2015 | Dawna Aungtoe အထက (၁) ေကာ့ကရိတ္ အစိုးရစစ္ ၈ တန္းေအာင္စာရင္းမွားယြင္းစြာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ ထူးခၽြန္