ပညာ​ေ​ရး​ဥ​ပေ​ဒျ​ပင္ဆင္ရ​န​္ ေ​လး​ပြ​င​့္​ဆို​င​္ ေ​ဆြး​ေႏြး​ပြဲ ေ​ဖေ​ဖာ​္​ဝါ​ရီ ၁ ရက္တြ​င​္ က်​င​္း​ပ​မ​ည​္

ဓာတ္ပံု MOI အစိုးရအဖြဲ႕ တာ ဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယမန္ေန႔

ဆရာ​မႏ​ွ​စ​္​ဦး အဓ​မ​ၼက်​င​့္​သ​တ​္ျ​ဖတ္ခံ​ရ​မႈ သ​မာ​သ​မတ္က်​စြာ စုံ​စ​မ​္းေ​ဖာ​္​ထုတ္ရ​န​္ ကု​လေတာ​င​္း​ဆို

အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ လုပ္အားေပး ကခ်င္ဆရာမေလးႏွစ္ဦးအမႈကို သမာသမတ္က်က်ထိထိေရာက္ေရာက္ စုံစမ္းစစ