ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ က်ား-မကြာဟခ်က္မ်ား နည္းပါးလာ

ယေန႔တြင္ထုတ္ေဝေသာအစီရင္ခံစာသစ္တစ္ခုအရ ကမၻာ့က်ားမကြာဟခ်က္သည္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ ႏွစ္ကထက္ ေလ်ာ့ပါလာခဲ့ေၾကာင္း

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ရာသီမေရြးျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ဂ႐ုစုိက္ရန္လုိဟု သတိေပး

မုိးရာသီေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေၾကာင့္မိဘမ်ားအေနျဖ