ဆရာျဖစ္သူ၏ အရိုက္လြန္မႈေၾကာင့္ တပည့္ျဖစ္သူေသဆံုး

ေက်ာင္းသား ေခါင္းကို ခါးပတ္နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ရရွိေသာ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေသ

ကေလးမ်ား အ၀လြန္မႈ အေပၚတြင္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈပံုစံက မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈရိွ

မိဘအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ကေလးကို ဘယ္လုိ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ဆုိတဲ့ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က