သ​ပိ​တ​္ေ​မွာ​က​္ေက်ာ​င​္း​သားမ်ား ေ​တာ​င​္း​ဆို​သ​ည​့္ ၁⁠၁ ခ်က္ကို သေ​ဘာ​တူ​ေ​ၾ​ကာ​င​္း ကာ​ဒီ​နယ္ခ်ားလ္စ္ဘု​ိ ေျ​ပာ

အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒ   ျပင္ဆင္ေရး ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို သေဘာတူေထာက

ေက်ာ​င​္း​သား​သ​ပိ​တ​္ ရန္ကု​န​္ ခ်ီ​တက္လွ်​င​္ အေ​ရး​ယူ​မည္ဟု သတိ​ေ​ပး

 ေက်ာင္းသားသပိတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ ဆႏၵျပပါက ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ပ်က္ျပားေစ ရန