စက္႐ုပ္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည္

စက္႐ုပ္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ (Robot Robotacon WRO 2017) ၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၏ မွတ္ပံုတင

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ျပဳတ္က်ေရးတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားေက်ာင္းသားမ်ားအဓိကအခန္းကပါဝင္

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟးအား သမၼတရာထူးမွ ဆင္းသြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ