တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မူဆယ္ခ႐ိုင္တြင္ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးျပန္ လည္ဖြင့္ေပးၿပီးျဖစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုမည့္သူ သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိ

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားထားသည့္ မူဆယ္ခ႐ိုင္တြင္ လာမည့္မတ္လ၌ က်င္းပမည့္တကၠ သိုလ္၀င္စာေမ

စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ား မွားယြင္းမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းအေျဖ လႊာစစ္ေဆးရန္ဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မွာၾကား

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၁- လာမည့္ အေျခခံပညာစာေမးပြဲ မ်ားတြင္ ေမးခြန္းမ်ား မမွားယြင္းေစရန္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း