ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆရာ ဆရာမမ်ား တစ္ပတ္ နာရီ ၆၀ စာသင္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူေနၾကရသည့္ ဆရာ ဆရာမ အမ်ားစုသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၆၀ ခန္႔ စာသင္ၾကား

တ႐ုတ္ ဘီလီယံနာသူေဌးႀကီး၏ ပညာေရးဆု

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နည္းပညာ ဘီလီယံႂကြယ္သူေဌးႀကီး ခ်ားလ္စ္ ခ်န္း ယီတန္းသည္ တ႐ုတ္အင္တာနက္ ကုမၸဏီကို ထူေထာင္ထဲ့သူတစ