Shanghai University

http://www.uky.edu/international/sites/www.uky.edu.international/files/2753367154_f2b2d14e4e_z.jpg

အတိုေကာက္အားျဖင့္ SHU သို့မဟုတ္ Shangda ဟုေခၚၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႔တြင္ရွိၿပီး အစိုးရ သုေတသနတကၠသိုလ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားအနက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းခြဲအျဖစ္ Baoshan, Jing’an ႏွင့္ Jiading ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းခြဲမ်ား ထူေထာင္ဖြင့္ထားသည္။

၁၉၂၂ ခုနွစ္ကတည္းက ထူေထာင္ထားသည့္ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ မူလက ေတာ္လွန္ေရးေက်ာင္းဟု လူသိမ်ားသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ လူေတာ္ လူေကာင္း ေပါင္းမ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္အျဖစ္လည္း ဂုဏ္သတင္းႀကီးလွသည္။

ေက်ာင္းေလးေက်ာင္းကိုေပါင္းၿပီး ထူေထာင္ထားေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္သည့္အျပင္ သုေတသနအေလးေပး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေက်ာင္းႀကီးတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ရွန္ဟိုင္း ျမဴနီစီပယ္ အတြင္း အထင္ရွားဆံုး တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ကမၻာကပါ လက္ခံလာခဲ့ရပါသည္။ လက္ရွိစာရင္းအရ ရွန္ဟုိုင္းတကၠသိုလ္ႀကီးတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္းမွာ ဘြဲ႔ႀကိဳ ေက်ာင္းသား ၂၃၀၃၆ ဦး၊ ဘြဲ႔လြန္ ၁၂၁၈၁ ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာလာေရာက္ဆည္းပူးေနသူ ၃၈၉၆ ဦးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွန္ဟိုင္းတကၠသိုလ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပေရာဂ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို Project 211 ဟုသတ္မွတ္ေပးထား သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သိပၸံသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရက တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၄၈၉ ဒသမ ၉ သန္း ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္

တကၠသိုလ္စနစ္တြင္ က်ဴရွင္ဆိုသည့္ အခေပးစနစ္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း က်ဴရွင္စနစ္ကို လိုက္လံ က်င့္သံုးခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သို့ေသာ္ ဆရာအတတ္သင္တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အျခား ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အထူးျပဳ သင္ၾကားေပးေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ သစ္ေတာပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုမူ က်ဴရွင္စနစ္ျဖင့္ အခေပး တက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။

ရွန္ဟိုင္းျမဴနီစီပယ္အစိုးရႏွင့္ တကၠသိုလ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသည့္ ဌာနမ်ားက အထူးရန္ပံုေငြမ်ား သတ္မွတ္ ေပးထားၿပီး ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ဆုေပးကာ အေထာက္အပံ့ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ထို့ျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား၊ စတိုင္ပင္ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ အလုပ္သင္ အစီအစဥ္မ်ား ကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္းေတြ့ရသည္။

တကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းသားလက္ခံေရးအစီအစဥ္မွာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ရွိၿပီး အစိုးရေပၚလစီအတိုင္း လမ္းညႊန္မႈကို ခံယူက်င့္သံုးရသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္းေတြ့ရသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ေႏြဦးရာသီေရာက္တိုင္း ရွန္ဟိုင္းတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို က်င္းပေလ့ရွိသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ ထို့ျပင္ ေကာလိပ္၊ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကသည္။

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စာေမးပြဲဝင္ခြင့္ကို ေဆာင္းရာသီတြင္ ထပ္မံက်င္းပသည္။ ႏွစ္ႀကိမ္စလံုး ပထမႏွစ္တက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္သည့္ ပညာေရးျဖစ္ေစရန္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲနွင့္ တိုင္းတာ ပိုင္းျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ရွန္ဟိုင္းတကၠသိုလ္ေလးေက်ာင္းစလံုး မိမိတို့ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ခံၾကသည္။

ပညာသင္ဌာနမ်ား

ရွန္ဟိုင္းတကၠသိုလ္တြင္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဌာနႀကီး ၂၈ ခုရွိၿပီး အျခား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ့စည္းထားသည့္ သီးျခား ဌာနႀကီး နွစ္ခုလည္း ရွိေသးသည္။ ဘြဲ႔ႀကိဳဘာသာရပ္ေပါင္း ၇၁ ခု၊ မာစတာ ပ႐ိုဂရမ္ ၂၂၁ ခု၊ အင္ဂ်င္နီယာ မာစတာ ပ႐ိုဂရမ္ ၁၇ ခု၊ Ph.D ပ႐ိုဂရမ္ ၁၁ ခု၊ ေဒါတာဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္း ၁၇ ခုႏွင့္ MBA ပ႐ုိဂရမ္ ၂ ခုတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ arts, laws, social science, mechanics, mathematics, physics, chemistry, life science, computer science, material science, environmental engineering, mechanical engineering and electronic engineering ပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

ရွန္ဟိုင္းတကၠသိုလ္တြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ေနသည့္ ဌာနေပါင္း ၇၂ ခုရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သိပၸံေကာ္မရွင္က ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သီးျခား အစီအစဥ္တစ္ခုလည္း ရွိေသးသည္။

စာၾကည့္တိုက္

ရွန္ဟိုင္းတကၠသိုလ္တြင္ စာၾကည့္တိုက္ႀကီး သံုးခု ခြဲဖြင့္ထားသည္။ Baoshan တကၠသိုလ္ဝင္းထဲတြင္ ပင္မ စာၾကည့္တိုက္ႀကီးကို ဖြင့္ထားၿပီး အျခားေက်ာင္းခြဲသံုးခုတြင္လည္း သီးျခားစာၾကည့္တိုက္ႀကီးမ်ားကို ထူေထာင္ ေပးထားသည္။ စာၾကည့္တိုက္ႀကီး သံုးခုသည္ အက်ယ္ ၅၅၀၀၀ စတုရန္းမီတာတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး စာဖတ္ခန္း ၂၅ ခန္း၊ ထိုင္ခံုေပါင္း ၃၀၀၀ ရွိသည္။ ပင္မစာၾကည့္တိုက္အက်ယ္သည္ပင္ စတုရန္းမီတာ ၃၈၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ စာအုပ္ေပါင္း ၃ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းစာေစာင္ေပါင္ ၄၆၀၀ ကို စုေဆာင္းထားၿပီး အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ စာၾကည့္တိုက္အေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဘြဲ႔ရအလုပ္ခြင္ အစီအစဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ဘြဲ႔ရၿပီးေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထား သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းေတြ့ရသည္။ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္နွင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိၿပီး ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေမြး ထုတ္ေပးရာတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေမြးထုတ္ေပးမႈမ်ားရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ေက်ာင္းမွ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ေမြးထုတ္ေပးထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္မ်ားက လာေရာက္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေခၚၾကသည္။ ရွန္ဟိုင္းတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္လမ္းညႊန္ေပးမည့္ University Graduate Career Guidance Center ဟူ၍ သီးျခားထူေထာင္ထားကာ အလုပ္အတြက္ အႀကံျပဳ ေပးလ်က္ရွိသည္။

သင္ၾကားေရးဆရာ ဆရာမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေတြ့ရသည္။ ရွန္ဟိုင္းျမဴနီစီပယ္ေကာ္မတီနွင့္ အစိုးရ၊ ရွန္ဟိုင္း လူသားရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဘုတ္အဖြဲ႔တို႔သည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို ခန္႔အပ္ကာ စီမံခန္႔ခြဲေပးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

သင္ၾကားမည့္ ဆရာအေရအတြက္နွင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ကို ဘုတ္အဖြဲ႔ကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ လက္ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ရာထူးအဆင့္ေပါင္း ၂၉ မ်ိဳးခြဲျခား သတ္မွတ္ ေပးထားသည္။

Powered by Bullraider.com