ဆရာဟူသည္

http://www.asianchildrensmission.org/wp-content/uploads/2013/07/Teacher-in-Wapugone-1024x768-620x500.jpg

*        ေနပူတုိင္းသာ၊ ေျခာက္ေသြ႕ပါမူ

          ဘယ္မွာ ေရလႊာ ရွိမည္နည္း။

*        မုိးရြာတုိင္းသာ၊ ေရလႊမ္းပါမူ

          ဘယ္မွာ ေျမလႊာ ရွိမည္နည္း။

*        ႏွင့္က်တုိင္းသာ၊ ေအးစိမ့္ပါမူ

          ဘယ္မွာ ပူလႊာ ရွိမည္နည္း။

*        ေငြမဲ့တုိင္းသာ၊ ခြဲထြက္ပါမူ

          ဘယ္မွာ ဆရာ ရွိမည္နည္း။

*        ဆရာဟူသည္

          ေနပူမုိးရြာ၊ ႏွင္းက်ပါလည္း

          ရိကၡာမၾကည့္၊ သိကၡာျပည့္ကာ

          သျပာမဲ့ေစ၊ ပီတိေဝလ်က္

          အေနစုတ္လည္း၊ ေရႊထုပ္ပဝါ

          ျမလႊာေရာင္ေတာက္၊ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္သည္

          မ်က္ေမွာက္လူထူး သူသာတည္း။

ပညာတန္ေဆာင္ မဂၢဇင္း

အတြဲ (၄၈) အမွတ္ (၅)၊ ေမလ၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com