ေနေရာင္ လေရာင္ပမာ

http://www.yatanarpon.com.mm/sites/default/files/imagecache/9-col-350x262-px/news/2013/08%20/2_31.gif

*        ငယ္တုန္းကာလ၊ ဉာဏ္ရည္လွႏွင့္

          ဆရာ၏ ထံ၊ တပည့္ခံ၍

          ေကာင္းရန္ေကာင္းမ်ဳိး၊ ေကာင္းဟန္တုိးလ်က္

          ေကာင္းက်ဳိးေဖြရွာ၊ အလိမၼာတုိ႔

          ခ်ိန္ခါတုိင္းတြင္၊ တစ္သင္သင္ႏွင့္။

*        ထုိမွတစ္ဖန္၊ ေလာကထံ၌

          ေဝဖန္ႏႈိင္းသိ၊ ဉာဏ္အရွိျဖင့္

          သတိသက္ဝင္၊ ဉာဏ္ဆင္ျခင္လုိ႔

          သင္ခန္းစာျပည့္၊ ေလွ်ာက္လွမ္း၏။

*        အေတြ႕ႀကံဳမ်ား၊ ဆထက္ပြားေသာ္

          သမားအျဖစ္၊ တပည့္သစ္ႏွင့္

          ေခတ္ထဲေပ်ာ္ဝင္၊ ဉာဏ္ေျမာ္ျမင္ႏွင့္

          ေကာင္းျမင္လွေသာ ဘက္စုံေႏွာလုိ႔

          လွေသာ လူ႔ေဘာင္၊ ေကာင္းက်ဳိးေဆာင္သည္

          ေနေရာင္ပမာ ထြန္းလ်က္ကုိ

          လေရာင္ဝင္းဝါ ထြန္းလ်က္ကုိ ။          ။

ပညာတန္ေဆာင္ မဂၢဇင္း

အတြဲ (၄၈) အမွတ္ (၅)၊ ေမလ၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com