အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁)၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑

http://borgenproject.org/wp-content/uploads/myanmar-530x265.png

''မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားအားလုံး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးကို ပထမတန္းစားပညာေရးဟု လက္ခံနားလည္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ မဟုတ္ဘဲ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသည္ ဒုတိယတန္းစားပညာဟု သတ္မွတ္ကာ တကၠသုိလ္တက္ရန္ အဆင့္မမီမွသာ သင္ၾကားေစမည္ဆုိပါက တုိးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကို ေလးစားတန္ဖုိးထားၿပီး မိမိႏုိင္ငံတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ တုိးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လုိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာတုိးတက္မွ မိမိတို႔ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား၏ဘဝ တုိးတက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း''
(၁၅၊ ၇၊ ၂ဝ၁၆) ေနျပည္ေတာ္ ၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑ ႏီွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္
အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁) ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ နယ္ပယ္(၉)ရပ္ရွိရာ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးနယ္ပယ္ သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင္ယူ သူတုိ႔အား အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းျပဳႏုိင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အသိပညာရပ္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ မ်ားႏွင့္ တတ္ကြၽမ္းမႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္ တည္တံ့ေစရန္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေအာင္ သင္ၾကား၊ ေလ့က်င့္ေပးေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔သင္ၾကား၊ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ ေရးသည္ အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ အထူးလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာန မ်ားသည္ သင္ယူသူမ်ားအား သင္ယူသူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ ဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ အက်ဳိးျပဳလာႏုိင္ေစမည့္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္တတ္ကြၽမ္းမႈမ်ားကို ျဖည့္ ဆည္းေပးေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ မွသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑သည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးပြားေရး၊ ဆင္းရဲ မႈေလ်ာ့က်ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး လူတိုင္းတက္ေရာက္ ႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏုိင္စြမ္းသည္ က႑စံုလင္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္ မ်ား၏ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံပညာမၿပီးဆံုးသူမ်ားႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးကို စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအားလံုး ေလ့က်င့္သင္ယူႏုိင္မည့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန္၊ သင္တန္းဆင္းၿပီးေသာသူမ်ား အလုပ္ အကိုင္ရရွိေစရန္၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင္ယူသူမ်ား၏ သင္တန္း တက္ေရာက္လိုမႈ ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအရည္အေသြးသည္ ျမင့္မားေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။
နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ အရည္အေသြးျပည့္မီေနၿပီး သင္ယူသူတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကား၊ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္မည္ဆိုပါက နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးပညာေရးကို ပထမ တန္းစားပညာေရးအျဖစ္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုးက လက္ခံ၊ အားကိုးလာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိသို႔ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုးက လက္ခံ၊ အားကိုးလာ ေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး က႑တစ္ခုလံုး လႊမ္းၿခံဳပါဝင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး အခ်ိတ္အဆက္မိမိျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁) ကို ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္ၿပီး အရည္အေသြးရွိေသာလုပ္သားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာလုပ္သားအင္အားစုကို ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားသည္လည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ကြၽမ္းက်င္မႈစံမ်ားႏွင့္အညီ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္း ေနေသာက႑မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတည္ေထာင္လိုသူ မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေနသူမ်ား အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဆီေလ်ာ္မႈရွိမည့္ လုိအပ္ခ်က္ အေျချပဳနည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁) ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ နယ္ပယ္ (၉)ရပ္တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑၌ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား၊ (မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာသူမ်ားစသည္တို႔အပါအဝင္)သင္ယူႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး အရည္ အေသြး ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္လုိအပ္ခ်က္ ကိုက္ညီေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ပိုမုိေကာင္းမြန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔ကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ပိုမုိထိေရာက္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ ပညာေရး အရည္အေသြးအာမခံမႈရွိ ၿပီး လုပ္သားေစ်းကြက္၏လုိအင္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိ ေသာ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ယူသူမ်ားသည္ ပုိမုိတက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိလာၿပီး ၿပီးေျမာက္သည့္အထိ ေအာင္ျမင္တတ္ေျမာက္ လာၾကမည္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လမ္းòန္သကဲ့သို႔ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးသည္ ပထမတန္းစားပညာေရး အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသတည္း။

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၁၂.၃.၂၀၁၇)

Powered by Bullraider.com