၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္တည္မႈ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္ ျဖစ္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကိစၥ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ၊ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ဆန္တီယာဂို ဇာဘာလာ Santiago Zabala က ဆိုပါသည္။

 “ေ၀ါလ္စထရိ္လမ္းမၾကီးကို သိမ္းပိုက္ၾက (Occupy Wall Street) လွုပ္ ရွားမွုႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ အင္ဒစ္နာဒို ့စ္ (indignados) လွုပ္ရွားမွု တို ့ကို အဓိကရ သတင္း ဌာနၾကီးမ်ားက

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္ျဖစ္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကိစၥ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ၊ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး မညီမွ်မႈသည္ တကမၻာလံုး အတိုင္းအတာအရ ျဖစ္ပြားေနလ်က္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ အရင္းရွင္စနစ္၏ ထုတ္လုပ္ေရးတြက္ကိန္းသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္သာမကဘဲ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးကိုပါ ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သည္ၾကားထဲ အီရန္ကိုစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈက စေတာ့မလိုျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရမ်ား၏ ျခိဳးျခံေခၽြတာေရး အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ လူထု၏ ကန္ ့ ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား တိုးပြားလာဖြယ္ရွိသည္။ ဤကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈမ်ားကို နည္းပညာအဆင့္ျမင့္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ေကာင္း ႏွိပ္ကြပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ဤျပႆနာမ်ားသည္ ဘ၀ျပႆနာမ်ားျဖစ္္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤျပႆနာမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဘိဓမၼာဆရာမ်ားကို "ဘ၀ကို ထိန္းေက်ာင္းေပးသူမ်ား"ဟု ေခၚေလ့ရွိသည္။ ဘ၀ကို ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးေနမႈမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အဘိဓမၼာဆရာမ်ားက နည္းပညာဆိုင္ရာ (သို႔မဟုတ္) ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ (သို႔မဟုတ္) ပိုင္းျခားသံုးသပ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ဦးစားေပးကာ ဤအခရာျပႆနာကို လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားဆီမွေန၍ ရႏိုင္စရာရွိေသာ လတ္တေလာအက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘ၀ျပႆနာကို နားမလည္ေသာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံေနရေသာေၾကာင့္ေသာ္၄င္းျဖစ္သည္။  

ဤျပႆနာသည္ အဘိဓမၼာဆရာမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေနဆဲပင္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ အျခားျပႆနာအားလံုးသည္ ဤျပႆနာမွေန၍ ေပါက္ပြားလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။ သာဓကအေနႏွင့္ ေဖၚျပပါမည္။ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျပႆနာ အမ်ားစုအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အေတြးေခၚရွင္တေယာက္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရာ ရွိရင္းစြဲ အစြဲအလမ္းမ်ား၊ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ထဲတြင္ အဆင္သင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေတြးေခၚရွင္ကမူ မိမိဘ၀သည္ မိမိေလ့လာေရး၏ အေျခခံ က်ေသာ ေလ့လာေရးနယ္ပယ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေမ့ေလ်ာ့ေနသည္။ (၉ /၁၁) ျဖစ္ရပ္ကဲ့သို႔ေသာ မဟာလူမႈႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ရပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္၄င္း၊ လက္ရွိ စီးပြားေရးကပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္၄င္း ပိုင္းျခားသံုးသပ္မႈဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာဆရာမ်ားထဲက သံုးသပ္ျပသူ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဘိမၼာဘာသာရပ္သည္ ဤကမၻာေလာကရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ၀ရပ္တည္ေရးႏွင့္ လားလားမွ်မဆိုင္ဟု သူတို႔သေဘာပိုက္ထားၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ အဘိဓမၼာ၏ ဘ၀ဆိုင္ရာအျမင္ကို စိတ္၀င္စားေနၾကဆဲရွိေသာ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယားသတင္းစာ (Al Jazeera) စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား အဖို႔မူ၊ ဘ၀ ရပ္တည္ေရးမွာ အစဥ္သျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ ခံေနရေသာ အေျခအေန၌ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒသည္ အဘိဓမၼာ၏ မူလဘူတ လူမႈႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ကို ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းတရပ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ဘ၀ျပႆနာကို အာရံုစူးစိုက္ခဲ့ၾကေသာ ယေန႔ေခတ္ အေက်ာ္အေမာ္ အဘိဓမၼာဆရာမ်ား (ဘက္ဒီယူူ၊ ဂီယာနီ ဗက္တီမို၊ ဆလက္ေဗာ့ ဇီဇက္ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား) က ဤရာစုသစ္အတြက္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ၏ အဓိပၸါယ္ကို ျပန္လည္ စဥ္းစားေပးခဲ့ၾကသည္မွာ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ေခ်။

ဤအပူတျပင္းျဖစ္ေနေသာ ဘ၀ရပ္တည္ေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဆီ ျပန္လွည့္သြားရန္မလိုပါဟု အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဆိုေကာင္း ဆိုပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔အထိ သိရွိနားလည္ထားေသာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ၏ အဓိပၸါယ္အရဆိုလွ်င္ ဤ၀ါဒသည္ လက္ေတြ ့အသံုး၀င္ေသာ သေဘာတရား ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါ၏။ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္အဘိဓမၼာဆရာၾကီး ဂ်က္ဒါးရီဒါ (Jacques Derrida) ၏ စကားအတိုင္းဆိုရပါလွ်င္ တခ်ိန္က အရင္းရွင္တို႔၏ ေၾကာက္စရာ့ တေစၧၾကီးတေကာင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒသည္ ဘ၀ႏွင့္အတူ အေနာက္တိုင္း အရင္းရွင္စနစ္၏ အႏိုင္ယူျခင္းကို ခံလိုက္ရကာ အတိတ္၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ အရာတခုျဖစ္ေလသည္။ အဘိဓမၼာတရားတစ္ခု ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္စနစ္သည္ အရင္းရွင္စနစ္ကို အစားထိုးစရာ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုတခုအေနႏွင့္  ျပန္လည္အားသစ္ေလာင္းေပး၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ အလြန္ အားနည္းေနသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ အေနာက္တိုင္း ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ (တနည္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္မွ) ကြယ္ေပ်ာက္ သြားသေလာက္နီးနီး ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိတ္ဓါတ္တြန္းအား (သုိ႔မဟုတ္) ေရြးခ်ယ္စရာစနစ္တခုအျဖစ္ တန္ဖိုး မရွိေတာ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ဤေနရာ၌ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရးအေပၚ အရင္းရွင္စနစ္၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္သာမက ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ က်ဆံုးသြားမႈေၾကာင့္ပါ ယေန႔ အခါ၌ လူတေယာက္အဖို႔ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ေျပာလိုပါသည္။ 

မာ့က္စ္၀ါဒကို မယံုၾကည္ေတာ့ဟု ဆိုသူမ်ား၏အျမင္ႏွင့္ မတူျခားနားစြာ ကၽြႏ္ုပ္ဆိုပါမည္။ ဤအေရးနိမ့္မႈသည္ သမိုင္းတေကြ႔မွာၾကံဳေတြ႔ရေသာ အေရးနိမ့္မႈသာျဖစ္ျပီး၊ ဤအေရးနိမ့္မႈက ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒအား ဤ ၂၁ ရာစုမွာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတရပ္ အျဖစ္သာမက၊ လူသားအေပါင္းကို ကယ္တင္သူအျဖစ္ပါ ျပန္လည္ ရွင္သန္လာေရး အတြက္ ၾကီးစြာေသာ အခြင့္အလမ္းကို ေပးေနေလသည္။

ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ အီရစ္ေဟာ့စဘြန္းမ္ (Eric Hobsbawn) က (၂၁) ရာစု ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ (ကြန္ျမဴနစ္စနစ္) သည္ ပထမဦးစြာအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္လာရမည္ဟု ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဟာ အရင္းရွင္စနစ္ကို ေ၀ဖန္ျခင္း(တနည္းအားျဖင့္) ေမြးရာပါ ပဋိပကၡေတြကို ၾကီးထြားေနေစလ်က္ရွိျပီး၊ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေ၀ဖန္ျခင္း။ တန္းတူညီမွ်မွု၊ လြတ္လပ္မႈ၊  ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွုတို႔ပိုရွိတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ စိတ္ထက္သန္ျခင္း (တနည္းအားျဖင့္) တညီတညြတ္တည္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။ အဆင္းရဲဆံုး၊ အဖိႏွိပ္ခံရဆံုး သူမ်ားဖက္က ရပ္တည္ျပီး ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ရမယ္။ ဒီေနရာမွာ  ဆိုဗီယက္ယူနီယံရဲ႕ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး၊ အရာရာကို အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လုပ္ရမယ္၊ စုေပါင္းလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စီးပြားေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံရဲ႕ ဒီစမ္းသပ္မႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာဘဲ ျဖစ္တယ္လို ့က်ေနာ္ယူဆတယ္။

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဟာ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္အေနနဲ ့ မဟုတ္ေပမယ့္၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ တြန္းအားတခုအေနနဲ ့အခိုင္အမာရွိေနဆဲဘဲ ျဖစ္တယ္။(အဲရစ္ ေဟာ့စ္ ဘြန္းမ္၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၁၂ရက္ေန ့၊ Aurora Intxausti, El Pais ၏ ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းခ်က္ "El comunismo continúa vigente como motivación y como utopía,") 

(၂၀၁၂) ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဆက္လက္ရွိေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒသည္ ေနာက္ထပ္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတခု တည္ေဆာက္ရန္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ဂႏၱ၀င္ မာ့ကၥ၀ါဒ လႊမ္းမိုးေနေသာ ပညာတတ္လူတန္းစား အျမင္ႏွင့္ ကင္းလြတ္စြာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီနည္းက် စံနမူနာပံုစံမ်ားကို ျပဆိုထားသည္။ မာ့ကၥ၀ါဒသည္ နက္နဲစြာ ပိုင္းျခားစိစစ္ျခင္း ခံခဲ့ရဖူးသည္။ ဤပိုင္းျခားစိစစ္မႈက မာ့ကၥ၀ါဒ၏ အေသအေက်ပင္ တင္းမာလွေသာ၊ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ေသာ၊ အယူ၀ါဒေရးသေဘာ ေဆာင္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို တစမက်န္ ဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ကာ၊ ဒီမိုကေရစီက်က် ပညာေပးမႈကို အားေပးေစခဲ့သည္။ မာ့ကၥ၀ါဒသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အစြမ္းကုန္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွုအတြက္ သိပၸံနည္းက်အျမင္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ရာမွေန၍ ခံစစ္ေနရာသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒက ေနာက္ဆံုးမွာ မိမိ၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားအား ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေစခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကား မည္သူတို ့ျဖစ္ပါသနည္း?၊ ဘယ္ေနရာမွာရွိပါသနည္း?။

"(၂၀၁၂) ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ႏွင့္အတူဆက္ လက္ရွိေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒသည္ ေနာက္ထပ္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတခု တည္ေဆာက္ရန္ ရန္မဟုတ္ေခ်။"
ေရာက္ေလရာ ေနရာအႏွံ႔မွာ ဂီယန္နီဗက္တီမို(Gianni Vattimo) ႏွင့္အတူ ကၽြႏ္ုပ္ရွင္းျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ၏ က်န္ရွိေနေသးေသာ ဘက္ေတာ္သားမ်ား တြင္ "အရင္းရွင္၀ါဒ၏ သံေလွာင္အိမ္မွ ကင္းလြတ္ေနသူမ်ား" (Max Weber ေျပာေလ့ရွိသည့္စကား) အားလံုး အၾကံဳး၀င္ပါသည္။ ဤဘက္ေတာ္သားမ်ားကား ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ား၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိေသာ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၄ ပံု ၃ ပံု ကိုကိုယ္စားျပဳေနေသာ္လည္း၊ စီးပြားေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ စစ္ေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေအာက္မွာ ဘ၀ ဖ်က္ဆီးခံေနၾကရျပီး၊ အရင္းရွင္စနစ္၏ လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဤသည္ကို တု႔ံျပန္ေသာအားျဖင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားက (အထူးသျဖင့္ ေတာင္အေမရိကမွာ) မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (Lula, Morales ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား) ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္စ ျပဳေနၾကေလျပီ။ လူ႔နင္းျပားတို႔၏ ဘ၀မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသာ လူမႈေရး ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းရန္ျဖစ္သည္။ ဤႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေနသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေနသည္ သာမကဘဲ၊ အီရန္မွာ စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ျခင္းကို၄င္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို၄င္း ေလာေလာဆယ္မွာ ဖိအားေပး ဆန္႔က်င္ေနျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးရာ ေရာက္ပါသည္။

ဤလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစိုးရမ်ားသည္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအဖို ့ လူသားအေပါင္းကို ဆက္လက္ ဖ်က္ဆီးေနရေသာ အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္သည့္ စံနမူနာသစ္တရပ္ကို ျပသထားပါသည္။ ေ၀ါလ္စထရိလမ္းမၾကီးကို သိမ္းပိုက္ၾက (Occupy Wall Street) လႈပ္ ရွားမႈႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ အင္ဒစ္နာဒို ့စ္(indignados) လႈပ္ရွားမႈတို႔ကို အဓိကရ သတင္းဌာနၾကီးမ်ားက "ကြန္ျမဴနစ္"  လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ သရုပ္ေဖၚျပေနသည္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္ (သို႔ရာတြင္ အျပည့္အ၀ မွန္သည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်)။ ဤသုိ ့သရုပ္ေဖၚျပေနရာ၌ ဤသတင္းဌာနၾကီးမ်ားသည္ ဤကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ရန္ ၾကိဳးစားေနျခင္းမွ်သာမကဘဲ၊ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားျပဳအျမင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ၾကိဳးစားေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္ေရးသည္ ဖ်က္ဆီးပစ္မခံရေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ကမၻာေပၚရွိ ဘ၀၊ ဘ၀မ်ား ဖ်က္ဆီးခံေနရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

ဆန္တီယာဂို ဇာဘာလာသည္ ဘာစီလိုနာတကၠသိုလ္ ICREA ၏ သုေတသန ပါေမာကၡျဖစ္သည္။ သူေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားတြင္ The Hermeneutic Nature of Analytic Philosophy (2008) ႏွင့္ The Remains of Being (2009)တို ့အပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး၊ မၾကာေသးမီကလည္း ဂီယန္နီဗက္တီမို(Gianni Vattimo) ႏွင့္ တြဲဖက္၍ Hermeneutic Communism (2011)အမည္ရွိ စာအုပ္တအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။ ဤစာအုပ္အားလံုးကို Columbia University Press က ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ သူ၏ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာသည္  www.santiagozabala.com ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း ျမန္မာျပန္သည္
Being a communist in 2012
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/201223111316317303.html

Powered by Bullraider.com