ဥယ်ာဥ္မွဴး ဘဝ

http://www.thecharmbook.com/wp-content/uploads/2013/09/school-bell.jpg

တစ္ပင္ပ်ဳိး၍ . . . .

ရင္မိုးေမတၱာ၊ ေကၽြးေမြးမျပတ္

ေပါင္းျမက္သတ္ကာ၊ ေနျခည္ျဖာခုိက္

ေလျပည္သာခုိက္၊ ပ်ဳိးလုိက္စုိက္လုိက္

ေခၽြးၿပိဳက္ၿပိဳက္ႏွင့္၊ ေမာဟုိက္ေလလည္း

ေတးေႁခြသံခ်ဳိ၊ ေန႔စဥ္လုိပင္

ကိုယ့္ဝန္ ကိုယ္ခ်စ္၊ ကုိယ့္ဂုဏ္ခ်စ္လ်က္။

တစ္ဖူးငုံေသာ္ . . . .

ဂုဏ္ယူမဆုံး၊ ပီတိၿပံဳးႏွင့္။

ႏွစ္ဖူးငုံေသာ္ . . .

ဂုဏ္ယူမဆုံး၊ ပီတိၿပံဳးႏွင့္။

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

တစ္ငုံပြင့္ေသာ္

ေမာ္ႂကြားမဆုံး၊ ပီတိၿပံဳးႏွင့္။

ႏွစ္ငုံပြင့္ေသာ္

ေမာ္ႂကြားမဆုံး၊ ပီတိၿပံဳးႏွင့္။

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

တစ္ပင္လုံးပင္ . . . .

ရြက္ရွင္ဖားဖား၊ ခက္လက္ပြားကား

ပန္းမ်ားပြင့္ထုံ၊ ျမင္ရတုံေသာ္

ေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္၍၊ ေမွ်ာ္လင့္ပန္းရိပ္

ေလခ်ဳိသိပ္ဝယ္

အိပ္မက္လွပ . . . . ေနေပ်ာ္စြ ။         ။

ပညာတန္ေဆာင္ မဂၢဇင္း

အတြဲ (၄၈) အမွတ္ (၅)၊ ေမလ၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com