မင္းကြန္း ေစတီေတာ္ႀကီး

တစ္ေန႔သ၌ ဘုိးေတာ္ဘုရားက 'ေပၚဦးရယ္၊ ငါ့ေဘးေလာင္းေတာ္တုိ႔ တည္ထားေတာ္မူခဲ့ၾကေသာ ဒဂုန္ဆံေတာ္ရွင္၊ ေပါကၠံ ေရႊစည္းခုံ ေစတီေတာ္မ်ားကုိ တည္ေတာ္မူၾကသည့္အခါ လူတစ္ရစ္ နတ္တစ္ရစ္ တည္သည္ဟု ၾကားဖူးသည္ ေမာင္မင္း။ ယခု ငါ မင္းကြန္းေစတီေတာ္ႀကီးကုိ တည္ေတာ္ မူရာ နတ္မ်ားကူညီတည္ေၾကာင္း မသိ မေတြ႕ရတာ ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလတယ္မသိ ေမာင္မင့္း။

ဦး။      ။ မွန္ပါ၊ ေရွး သူေဟာင္းစကား ရွိပါေၾကာင္းပါ ဘုရား။

ဘုိး။    ။ ဘယ္လုိ သူေဟာင္းစကားရွိေပသလဲ။

ဦး။      ။ မွန္ပါ၊ လူမစြမ္း နတ္မသည္ဟု ဆုိေသာစကားကုိပါ ဘုရား။ ေရွးေရွးကုန္ေသာ မင္းတုိ႔သည္ ဘုန္းေတာ္ ကံေတာ္ မစြမ္းျခင္းေၾကာင့္ နတ္မ်ားကူညီမစ ရပါသည္ဘုရား။ အရွင့္ ဘုန္းေတာ္ ကံေတာ္က စြမ္းၿပီး ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ နတ္မ်ား ကူညီျခင္း မရွိပါေၾကာင္း ရွိခုိး သံေတာ္ဦး တင္ဝံ့ပါ သည္ဘုရား။

ဘုိး။    ။ အင္း၊ ေရွးသူေဟာင္း စကားအရ ေျမႇာက္တင္ေတာ္မူႏုိင္ေပကြယ္။

ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ အတြင္းေဆာင္သုိ႔ ဝင္ေတာ္မူေလ၏။

လွံႏွင့္လုိက္ျခင္း

တစ္ေန႔ေသာ္ ဘုိးေတာ္မင္းတရားႀကီးသည္ စိတ္ေတာ္မၾကည္သျဖင့္ ခစားေသာ မွဴးမတ္မ်ားကုိ လွံေတာ္ႏွင့္ လုိက္ေတာ္မူရာ မွဴးမတ္တုိ႔သည္ ကစဥ့္ကရဲ ေျပးၾကကုန္၏။ ေနာက္ ဘုိးေတာ္လည္း ေမာေတာ္မူသျဖင့္ လွံေတာ္ကုိ ကုိင္လ်က္ ထုိင္ေတာ္မူေနသည္ကုိ ဦးေပၚဦးက ကြယ္ရာမွ ေခ်ာင္း၍ ၾကည့္ရာ ဘုိးေတာ္အေမာေျပသည္ကုိ သိရေသာေၾကာင့္ 'အမတ္မင္းတုိ႔၊ အမတ္မင္းတုိ႔' ဟု ေခၚေသာအခါ မွဴးမတ္တုိ႔က တုိးတုိးထူးၾကေလ၏။ ဦးေပၚဦးက 'ကၽြႏု္ပ္ တစ္ခုစဥ္းစားမိသည္မွာ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မယ္ေတာ္မိနတ္သားအား အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကုိ ေဟာေတာ္မူရန္ တာဝတႎသာသုိ႔ တက္ေတာ္မူသည္ကား ယူဇနာေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ အျမင့္ေဆာင္တဲ့ မဟာ ျမင္းမုိရ္ေတာင္မင္းကုိ ႏွစ္လွမ္းသုံးဖဝါးႏွင့္ ေရာက္ေတာ္မူသည္ကုိ က်မ္းဂန္အဆုိအရ သေဘာမက်လွ ဘူးဗ်။ ယေန႔မွပဲ သေဘာက်ေပတယ္ အမတ္မင္းတုိ႔'

ဘုိး။    ။ ဟဲ့ ဘယ္သူတုံး။

ဦး။      ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးေပၚဦး ျဖစ္ပါေၾကာင္းပါ ဘုရား။

ဘုိး။    ။ ေရွ႕ေတာ္ ဝင္ခဲ့ၾက။

ဦး။      ။ လွံေတာ္ကုိ ေၾကာက္ရပါေၾကာင္းပါ ဘုရား။

ဘုိး။    ။ ဘာေၾကာက္စရာ ရွိတုန္းကြယ့္၊ လာ ဝင္သာဝင္ခဲ့ၾက။

မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ လွံေတာ္ကုိ ေတာ္ရာသုိ႔ ပစ္လုိက္ေလ၏။

ဦး။      ။ လာၾက အမတ္မင္းတုိ႔၊ လွံေတာ္သည္ ဘုန္းေတာ္ကုိ ေၾကာက္၍ ေရႊလက္ေတာ္မွ အတင္း ႐ုန္း၍ ထြက္ေျပးရွာၿပီ၊ ေၾကာက္ရန္ မရွိဘူးဗ်၊ လာၾက။

ဆုိ၍ ေရွ႕ေတာ္၌ စုံညီစြာ ခစားၾကေလ၏။

ဘုိး။    ။ ဘာလဲေပၚဦး၊ ေမာင္မင္း ခုတင္က ဝန္မ်ားကုိ ေျပာတာ။

ဦး။      ။ မွန္ပါ၊ ေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ အျမင့္ေဆာင္တဲ့ မဟာျမင္းမိုရ္ေတာင္မင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရား သည္ ႏွစ္လွမ္း သုံးဖဝါးႏွင့္ တာဝတႎသာ ေရာက္ေတာ္မူသည္ဟု စာမွာဆုိတာ တယ္ၿပီးေတာ့ သေဘာမက်လွပါ၊ ယေန႔မွ သေဘာက်ပါေၾကာင္းပါ ဘုရား။

ဘုိး။    ။ ေမာင္မင္းက ဘာေၾကာင့္ ယေန႔မွ သေဘာက်ပါတုံးဗ်။

ဦး။      ။ မွန္ပါ၊ ယေန႔ လွံေတာ္ႏွင့္ ႏံွမွာ ေၾကာက္လွေသာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရာ တစ္ဆယ့္တစ္ထစ္ ရွိတဲ့ နန္းဦး ေလွကားေတာ္ႀကီးကုိ ဆင္း၍ေျပးပါသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး ေပၚဦး တစ္ထစ္မွ မနင္းမိပါ ေၾကာင္းပါ ဘုရား။

ဘုိး။    ။ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ နင္ တင္ေလွ်ာက္တတ္ေပ့ဟယ္။

ဟုရယ္ေမာ မိန္႔ဆုိေတာ္မူၿပီးလွ်င္ အတြင္းေတာ္ကုိ ဝင္ေတာ္မူေလ၏။

သံႏွင့္ မတည့္ေၾကာင္း

တစ္ေန႔ေသာ ဘုိးေတာ္က ထြက္ေသာလမ္းေပါက္က ပိတ္လ်က္ 'ဟဲ့ ေပၚဦး၊ တစ္ခါ နင္ ေသေပေတာ့၊ သည္လွံႏွင့္ နင့္ကုိ  ထုိးသတ္ရေတာ့မည္' ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလရာ-

ဦး။      ။ မွန္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး ေပၚဦး ေလွ်ာက္ထားရန္ ရွိပါေၾကာင္းပါ ဘုရား။ သည္းခံေတာ္မူမွ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရပါမည္ ဘုရား။

ဘုိး။    ။ ဘာ ေမာင္မင္း ေလွ်ာက္မလဲ၊ ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္၊ စဥ္းစားမေနႏွင့္….ေလွ်ာက္။

ဦး။      ။ မွန္ပါ၊ ယေန႔ နန္းေတာ္ႀကီးသုိ႔ ခစားရန္ လာသည့္အခါ ဆရာပုဏၰားမ်ားက ေဟာလုိက္ပါ သည္ဘုရား။

ဘုိး။    ။ ပုဏၰားက ဘယ္လုိ ေဟာလုိက္သလဲ။

ဦး။      ။ အတြင္းဝန္မင္း သတိထားလုိက္ပါ၊ သည္လမွာ သံႏွင့္မတည့္ဘူး၊ ၾကပ္ၾကပ္ေရွာင္လုိက္ပါဟု ေဟာလုိက္ပါေၾကာင္းပါ ဘုရား။

ဘုိး။    ။ (လွံေတာ္ကုိ သိမ္းၿပီးလွ်င္) အေလွ်ာက္ေကာင္းလုိ႔ ေတာ္ေတာ့တယ္၊ ေမာင္မင္း လြတ္ရာ သြားေတာ့။

ဟုမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

ေပၚဦးသည္ မ်က္စိမွိတ္လ်က္ ထြက္သြားသည္ကုိ ဘုိးေတာ္ျမင္လွ်င္ 'ဟဲ့ ေပၚဦး၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မ်က္စိမွိတ္သြားသလဲ'

ဦး။      ။ မွန္ပါ၊ သံကုိ မၾကည့္ဝံ့ေၾကာင္းပါ ဘုရား။

ဟု ေလွ်ာက္ေသာအခါ ဘုိးေတာ္သည္ ရယ္ေတာ္မူ၍ မ်က္ႏွာလႊဲလ်က္ ေနေတာ္မူေလသည္။

ေမွာ္ဘီဆရာသိန္း (ပါးစပ္ရာဇဝင္)

Powered by Bullraider.com