သူ႔အျမင္

ဟိုးေရွးေရွးတုန္းက

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထာက္အပံ့အကူအညီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အိုင္စီတီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ လူႀကီးမင္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာ့အစြမ္း ကမၻာကို လႊမ္းေစရမည္ဆိုကာ ႀကိဳးစားလုပ္