သူ႔အျမင္

ကၽြန္မေျပာခ်င္တဲ့ ပညာေရးအေၾကာင္း

ကၽြန္မအစ္ကိုတစ္ေယာက္ စိတ္ဖိစီးမႈျဖင့္ အိပ္ရာထဲလဲခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မမိခင္က ကၽြန္မအား ဆိုးလ္ရွိအိမ္မွ ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ ဗန္ကူးဗားကိုေျပာင္းၿပီး ေက်ာင္းထားရန္ ျပင္ဆင္ေတာ့သည္။ အထက္တန္း