သူ႔အျမင္

အေၾကာက္တရားႏွင့္ ကခုန္ျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တင္နက္ဆီျပည္နယ္က အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာမစခင္အထိေတာ့ ထိုေန႔ သည္လည္း ပံုမွန္ေန႔မ်ားလိုပင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ရွိေနခဲ့သည္။ ျပႆနာကို ဆရာ