ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ား ရွင္သန္တုိးတက္ေရး

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိသည္။ ဤသုိ႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရာ၌ ေက်ာင္းသင္ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္း အရာအခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ သင္ၾကားေပးျခင္းမွ်ျဖင့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း သတိျပဳအပ္ေပ သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိေသာ သိစရာ မွတ္စရာ ေလ့လာ ပြားမ်ားစရာ ပညာဗဟုသုတတုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တုိးတက္မ်ားျပားလ်က္ ရွိေနေပသည္။ ထုိသုိ႔ တုိးတက္မ်ားျပားလာေသာ ပညာဗဟုသုတတုိ႔ကုိလည္း ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ အခါအား ေလ်ာ္စြာအတတ္ႏုိင္ဆုံး ေလ့လာဆည္းပူးသိရွိထားၾကရန္ လုိအပ္လွေပသည္။ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား သည္ ထုိလုိအပ္ခ်က္ကုိ အမ်ားဆုံး ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာအုပ္စာ တမ္းမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး လက္လွမ္းမီသမွ် စုေဆာင္းထားရွိရန္ႏွင့္ ထုိစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈ၍ ပညာဗဟုသုတမ်ား ေလ့လာရွာမွီးပြားမ်ားႏုိင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္ တုိက္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိၾကေပသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖုိ႔ ၎တုိ႔က သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရာ၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖတ္႐ႈေလ့လာ၍ မွီးျငမ္းျပဳႏုိင္ရန္ အက်ဳိးျပဳေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအဖုိ႔ သင္ယူေနၾကရေသာ ေက်ာင္းသင္ဘာ သာရပ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိႂကြယ္ဝလာေစရန္ႏွင့္ ျပင္ပဗဟုသုတမ်ားကုိ ဝါသနာအ ေလ်ာက္ ေလ့လာရွာမီွးႏုိင္ရန္ အားထားရာ ျဖစ္ေပသည္။

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလ်က္ရွိေသာ အသိပညာ၊ နည္းပညာမ်ားသည္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၌ ဖတ္႐ႈေလ့လာ၍ မကုန္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားက်ယ္ဝန္းေပသည္။ စာဖတ္ဝါသနာပါရွိပါမွ ဘဝတေလွ်ာက္ လုံးတြင္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ အသိပညာ၊ နည္းပညာမ်ားကုိ ေလ့လာဖတ္႐ႈၿပီး အစဥ္ေခတ္မီ ေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၌ ငယ္စဥ္ကပင္ စာဖတ္အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား ရရွိလာေစရန္ ဆရာ ဆရာမမ်ားက ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါလွေပသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ားမွတဆင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာဖတ္ဝါသနာထုံမႈ ရရွိလာေစရန္ ေက်ာင္းရွိ စာၾကည့္တုိက္သည္ အၿမဲတေစ ရွင္သန္တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနဖုိ႔ လုိအပ္ေပသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတ ရွာမွီးရာေနရာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ဗဟုသုတ္ဘဏ္တုိက္တြင္ အက်ဳိးျပဳအသုံးဝင္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ျပည့္စုံသည္ ထက္ ပုိမုိျပည့္စုံေအာင္ စုေဆာင္းျဖည့္တင္းေရးသည္ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ရွင္သန္တုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ စာအုပ္စာတမ္းေကာင္းမ်ား စုေဆာင္းျဖည့္တင္းရာတြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ေၾကး ေကာက္ခံရရွိေငြမွ လည္းေကာင္း၊ မိဘဆရာအသင္း၏ အကူအညီအျဖစ္ ရရွိေသာေငြမွလည္ေကာင္း ရယူသုံးစဲြ၍ စာအုပ္စာတမ္းအသစ္မ်ားကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဝယ္ယူျဖည့္ တင္းႏုိင္ေပသည္။ ၎ျပင္ ဆရာဆရာမမ်ားထံမွလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ားထံမွလည္းေကာင္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ အလွဴခံ၍ စုေဆာင္းႏုိင္ေပသည္။ နည္းလမ္းအဖုံဖုံျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခုတြင္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ျပည့္စုံစြာ သုိမွီးထားရွိႏုိင္ေလေလ ထုိစာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ဖတ္႐ႈေလ့လာသူမ်ားအဖုိ႔ အက်ဳိးမ်ားေလေလ ျဖစ္ေပသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ားကုိ အၿမဲတမ္းရွင္သန္ တုိးတက္ေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စာၾကည့္ တုိက္မွဴး သုိ႔မဟုတ္ စာၾကည့္တုိက္တာဝန္ခံ ဆရာ ဆရာမသည္ စာၾကည့္တုိက္ စာဖတ္ခန္းမ်ားသုိ႔ ေက်ာင္းရွိ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား လာေရာက္ၿပီး စာအုပ္မ်ားကုိ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာလုိစိတ္ ျဖစ္ေပးလာေအာင္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ရာတြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ စာအုပ္ စာေစာင္အသစ္မ်ားကုိ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ ေဖာ္ျပ ေၾကျငာေပးျခင္း၊ စာၾကည့္ခန္းအတြင္း၌ စာအုပ္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ေအာင္ စင္ဖြင့္စနစ္ျဖင့္ ခင္းက်င္း ျပသထားျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္းအက်ဳိးကုိ ေဖာ္ျပေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ စာတမ္း မ်ား၊ ပန္းခ်ီဓာတ္ပုံမ်ား စာတမ္းမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ စာၾကည့္ခန္းကုိ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံျခင္းမ်ားျပဳရန္ လုိအပ္ေပသည္။

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား စာဖတ္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လုိအပ္ေသာ စာအုပ္မ်ားငွားရမ္း ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ ေစရန္ အတန္းအလုိက္ စာဖတ္ရက္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ စာအုပ္ငွားရမ္း ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ လည္း စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား မိမိတုိ႔ ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီးေသာ စာအုပ္စာေစာင္မ်ားကုိ စာရင္းမွတ္သားထားေစၿပီး မည္သူသည္ စာအုပ္ေပါင္း မည္မွ်ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီးေၾကာင္း အမ်ားေရွ႕တြင္ ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးမြမ္းေပးျခင္းျဖင့္ စာဖတ္လုိစိတ္မ်ား ပြားမ်ားလာေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ေပသည္။

စာစီစာကုံးေခါင္းစဥ္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အျခားသင္ခန္းစာ ေခါင္းစဥ္တခုကုိေပး၍ ဖတ္႐ႈေလ့လာရမည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ဆရာကညႊန္ၾကား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ထုိစာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္ မ်ား စုေဆာင္းေစျခင္း၊ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ စာစီကုံးေရးသားေစျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းသင္ပညာႏွင့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္တုိ႔ ဆက္စပ္ေနပုံကုိ လက္ေတြ႕ သေဘာေပါက္ေစႏုိင္ေပသည္။ ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား သည္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိယုံၾကည္အားကုိးစိတ္မ်ား တစတစ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာကာ ဖတ္႐ႈ၍ ဗဟုသုတ ရွာမွီးေလ့လာ စုေဆာင္းလုိစိတ္မ်ား တုိးပြားလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပညာဗဟုသုတေလ့လာ ရွာမွီးရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ စာဖတ္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ ယုံၾကည္အားကုိးၿပီး စာၾကည့္တုိက္ကုိ အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးျပဳတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရာ တြင္ လည္းေကာင္း၊ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏုိင္ငံသားေကာင္းမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ရာ တြင္လည္းေကာင္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေသာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ား ရွင္သန္တုိးတက္ေရး သည္ ေက်ာင္းရွိ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္တကြ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသာမက မိဘျပည္သူမ်ား ကပါ ဝုိင္းဝန္း၍အေလးထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပရေပသည္။

ပညာေလာက စာေစာင္

အတဲြ ၁၃၊ အမွတ္ (၁)

၁၉၈၂၊ ဇန္နဝါရီ

Powered by Bullraider.com