ပညာေရးအသံုးစရိတ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနတြင္း တေစၦ ၂ ေကာင္ ျပႆနာ

editorial logoပိုမို က်ယ္ေလာင္စြာ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုေနၾကၿပီျဖစ္သည့္ ပညာေရးက႑ ေျပာင္းလဲမႈ တြင္ အစိုးရဘက္ကလည္း အားက်မခံ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးအတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အမွန္တကယ္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏုိ္္င္ေသာ ပညာေရး စီမံခ်က္ ျဖစ္ပါသလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းကိုမူ အမ်ားျပည္သူမ်ားက စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန သတိျပဳသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခတ္ပညာတတ္ ျဖစ္ၾကေသာ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ားက ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျပာင္းလဲမႈ ေျခလွမ္းတုိင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ကို မေမ့ထားသင့္ပါ။ မီဒီယာေခတ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ယခင္ကာလမ်ားမွာကဲ့သုိ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရျဖစ္ေစ၊ တိုးတိုး တိတ္တိတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ လက္ခံႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ပညာေရးတြင္ သာ၍ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈမ်ား ရွိသင့္သည္ဟု ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္းက ယံုၾကည္ပါသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္အတြက္ ၄ ဒသမ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ သံုးစြဲခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုလာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅ ဒသမ ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္း (က်ပ္သန္းေပါင္း ကိုးသိန္းေက်ာ္) ကို သံုးစြဲခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဤသည္မွာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးျမႇင့္လာျခင္း ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း တုိင္းျပည္၏ ပညာေရး နာတာရွည္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနသည့္ အရည္အေသြး ျပႆနာႏွင့္ အေရအတြက္ ျပႆနာ ၂ ရပ္စလံုးကို မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါမည္နည္း။

ျမန္မာ့ပညာေရး သမားႀကီးမ်ား၏ သံုးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴမရႈသင့္ပါ။ ၀မ္းသာစရာ သတင္း ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ပညာေရး အရည္အေသြး တိုးတက္မႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ အၿငိမ္းစား ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးတင့္က သံုးသပ္ပါသည္။

၇ ရက္သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခု၏ စီမံ၊ ဘ႑ာဌာန အရာရွိတစ္ဦးကလည္း ယခု တိုးျမႇင့္ထားသည့္ ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီးႀကီးမားမားကို ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ေမာကၡပညာေရး အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတာ၀န္ယူခဲ့သူ အၿငိမ္းစား ဆရာႀကီးႏုိင္ေငြသိမ္း (ယခု မြန္ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠဌ) က ပညာေရးက႑ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေစလိုပါလွ်င္ ဘတ္ဂ်က္ကို GDP ၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ အနည္းဆံုး ၃ သန္းခန္႔မွ်ေသာ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားမွာ စာသင္ခန္းအျပင္ဖက္တြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသတိခ်ပ္သင့္သည္ (ယူနီဆက္၊ ၂၀၀၆။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ ၂၀၁၁)။

မည္သူတို႔၏ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါသနည္းဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္ၾကျခင္းကို အျပစ္ဟူ၍လည္း မရႈျမင္သင့္ပါ။ အသံုးစရိတ္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္သည့္အတြက္ ကေလးအေရအတြက္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပညာေရး အရည္အေသြးျဖစ္သည့္ ဆရာ့စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ သင္ရိုးညြန္းတမ္း ေခတ္မီမႈတို႔ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွ် တိုးျမင့္လာဖြယ္ရာ ရွိႏုိင္ပါသည္။ လိုအပ္ေနေသာ ပညာေရး အေျပာင္းအလဲသို႔ ဦးတည္ႏုိင္ပါမည္လား။

ဘယ္ေသာအခါမွ် အရံႈးမေပၚသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရတို၊ ေရရွည္ အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားဆံုး က႑ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူထု၏ ဘ၀ အရည္အေသြး တိုးတက္ေရးအတြက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ သင္ခန္းစာ နံပါတ္ ၁ အေနျဖင့္ ေလ့လာထား သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပလိုသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနကို အစဥ္အျမဲ ေျခာက္လွန္႔ေနေသာ ပညာေရးတေစၦ ႏွစ္ေကာင္ျဖစ္သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္တို႔ေၾကာင့္ အကုသိုလ္တရားမ်ားလည္း  ထပ္မံ၍ မတိုးပြားေစသင့္ပါ။

ျမန္မာေက်ာင္းဆရာဆရာမ အမ်ားစုႀကီး သီဆိုဟစ္ေၾကြးေနေသာ ကြယ္လြန္သူ အႏုပညာရွင္ အဥၨလီေမာင္ေမာင္၏ “ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ လိုက္ေရႊ႕ရမယ္… ပံုေသဆိုရင္ ေနာက္က်သြားၿပီတဲ့” သီခ်င္းစာသားကို ၂၁ ရာစု ျမန္မာ့ပညာေရး ေဆာင္ပုဒ္အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ တစ္ရက္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ခန္႔ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ သင့္ပါသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အခမ္းအနားတုိင္း အပိတ္တြင္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံ ၃ ႀကိမ္ကို ရြတ္ဆိုၾကပါစို႔။ “ဦးေႏွာက္အသစ္နဲ႔ မ်ဳိးဆက္တဆင့္မွာ …. ပံုသဏၭာန္ေတြဟာ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီတဲ့…”။   

ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အုိင္က်ဴေရာ၊ အီးက်ဴပါ မနိမ့္သင့္ေတာ့ပါ။

နာမည္ေကာင္းရလိုမႈမ်ား၊ ပါတီ၏ မဲအေရအတြက္ တိုးျမႇင့္လိုမႈမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာန၏ အြန္ေပပါ ရီပို႔ေကာင္း ထြက္လာေရးတို႔္အတြက္သာ လူထု တရပ္လံုးႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆုိင္ေနသည့္ ပညာေရးျပႆနာတို႔ကို အသံုးမခ်သင့္ပါ။ လက္ေတြ႔က်သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအရ၊ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ကေလး သူငယ္တို႔၏ ေတာင္းဆိုေနေသာ အသံမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနသည့္ သင္ခန္းစာနံပါတ္ ၁ ကို ေက်ညက္စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးလွ်င္ လက္ေတြ႔က်ေသာ (ယခုထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ) ပညာေရးစရိတ္ တုိးျမႇင့္မႈကို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း

၁၅ ေမလ၊ ၂၀၁၃

Powered by Bullraider.com