ခန္းအကယ္ဒမီအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

https://www.wired.com/wp-content/uploads/blogs/magazine/wp-content/images/19-08/ff_khan4_f.jpg

ခန္းအကယ္ဒမီ (Khan Academy) သည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္း (non-profit) အေနျဖင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆယ္လ္မန္ ခန္း (Salman Khan) ဆိုသူက လူတိုင္းပညာေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ ေသာ NGO အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ခန္းအကယ္ဒမီ ပညာေပးအဖြဲ႔သည္ အြန္လိုင္း YouTube ကတစ္ဆင့္ ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပညာေရး သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ သူတို႔ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမႈမ်ားသည္ ခပ္တိုတိုႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ခန္းအကယ္ဒမီကထူေထာင္ထားသည့္ Website တြင္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေလ့လာသင့္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ သ႐ုပ္ျပပံုမ်ားစသည္ျဖင့္ ဆရာမ်ား ဆက္လက္ ေလ့လာ သင္ၾကားႏိုင္စရာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားအားလံုးကို ေလ့လာႏိုင္ ထည့္သြင္းျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာ ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳ ထင္ရွားသည့္ Website တစ္ခု (https://www.khanacademy.org/) ကိုလည္း ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ခန္း Website တြင္ အဓိကအားျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးထားေသာ္လည္း ဘဂၤါလီ၊ ဟင္ဒီႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားမ်ားနွင့္လည္း စီစဥ္ေပးထားမႈမ်ားရွိသည္။

ခန္းအကယ္ဒမီကို ဆယ္လ္မန္ခန္းသည္ ၂၀၀၄ ခုနွစ္ခန္႔ကတည္းက စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အင္တာနက္ေပၚ တြင္ သူ၏ညီအစ္ကိုဝမ္းကြဲေတာ္သူတစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ Yahoo Doodle Images ဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္မၾကာမီ အျခားေသာ ညီအစ္ကိုဝမ္းကြဲတစ္ဦးႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အြန္လိုင္းေပၚတြင္ စာသင္သည့္ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ၾကည့္ၾကသည္။

ေလ့လာလိုသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ခန္းသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဗီဒီယိုအစီအစဥ္ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ YouTube ကိုဆက္သြယ္ၿပီး ပညာေရးဆိုင္ရာ ထုတ္လႊင့္မ်ားမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ SmoothDraw ဆုိသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အသံုးျပဳၿပီး ပံုမ်ားကိုဆြဲတင္သည္။ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ ပံုမ်ားကို Wacom တက္ဘလက္အသံုးျပဳၿပီး ArtRage ေဆာ့ဖ္ဝဲကိုအသံုးျပဳကာ ကြန္ပ်ဴတာထဲ ထည့္သြင္းသည္။ သင္ၾကားသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာထဲထည့္ၿပီး အားလံုး ေပါင္းစပ္ၿပီးမွ YouTube ေပၚတင္ကာျဖန္႔သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားလာၿပီး ေတာင္းဆိုသည့္ ပရိသတ္လည္း မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ခန္းသည္ အလုပ္ကထြက္လိုက္ၿပီး အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူက Khan Academy ဆိုသည္ကို တရားဝင္ထူေထာင္လိုက္ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္း စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ခန္းအကယ္ဒမီသည္ စတင္စဥ္က သခၤ်ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ားကို အေလးေပးကာ တင္ေလ့ရွိသည္။ ေနာက္ပိုင္း လုပ္ငန္းကိုခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားငွားကာ သမိုင္း၊ စီးပြားေရးပညာ၊ သိပၸံႏွင့္ ဝိဇၨာဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘာသာရပ္ဆိုင္ရာတို႔ကိုပါ ဗီဒီယိုရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚ လႊင့္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူျပဳ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံု ေခါင္းစဥ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို လႊင့္ထုတ္ တင္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ ပညာရွင္တို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡ ဌာနမွဴးမ်ား၏ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။

ခန္း Website ေပၚတြင္ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပန္ဆိုကာ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုး အဂၤလိပ္ဘာသာမွ စပိန္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုၾကည့္ႏိုင္မႈကို ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ခန္းအကယ္ဒမီသည္ ဘာသာစကား ၇ မ်ိဳးျဖင့္ Website ကို လႊင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗီဒီယိုသင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ဘာသာျပန္စာတန္းထိုး ၂၀၀၀၀ ခန္႔ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Khan Lab School ေက်ာင္းကို ခန္းကိုယ္တိုင္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ခန္းအကယ္ဒမီႏွင့္ တြဲဖက္ထားသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ေမာင္းတိန္းဗ်ဴးတြင္ ထိုေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။

ခန္းအကယ္ဒမီသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ရသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ Google အဖြဲ႔အစည္းက ေဒၚလာ ၂ သန္းလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ အျခားဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ျပန္ဆိုၿပီး ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ဘီလီယံႂကြယ္သူေဌးႀကီး ကားလို႔စ္ စလင္းက စပိန္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေပးနိုင္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ AT&T ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီးက ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂၅ သန္းလွဴခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္တြင္းအခြန္ဌာနက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး ခန္းအကယ္ဒမီကို ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၃၅၀၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထိုဌာနကပင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က စတင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၅၅၆၀၀၀ တိုးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့ေထာက္ပံ့ခဲ့ျပန္သည္။

ယခုအခါတြင္ ခန္းအကယ္ဒမီအေနျဖင့္ အြန္လိုင္းပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ား၊ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အခ်ိန္မေရြး ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

Powered by Bullraider.com