ကေလးတစ္ဦး၏ ဘဝအစ

http://www.macleans.ca/wp-content/uploads/2013/11/MAC44_EDIT01.jpg

ကေလးမ်ား၏ဘဝတြင္ KG တန္းနွင့္ ပထမတန္း အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ပညာ၏အစျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးတစ္ဦး၏ ကာယ၊ ဉာဏအားလံုးကို ညီညြတ္မွ်တစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိုက္ရမည့္ အတန္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

KG ႏွင့္ ပထမတန္းမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကိုယ္ကာယ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စိတ္ဓာတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ အသိဉာဏ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးအားလံုးကို အခ်ိဳးညီစြာျဖစ္ေစေရး အတြက္ သတိထားၿပီး သင္ၾကားေပးလိုက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ကေလးတိုင္းသည္ အရြယ္အလိုက္ ခံယူႏိုင္ပံုခ်င္း မတူညီၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၅ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ စာေရး စာဖတ္တတ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ၆ ႏွစ္ ၇ ႏွစ္မွ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ႏိုင္သူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။

ကေလးအားလံုးကို အရြယ္အလိုက္ အသက္ကို တန္းတူအခ်ိဳးခ်ၿပီး မည္သည့္အရြယ္ဆိုလွ်င္ မည္မွ် တတ္ေျမာက္ေနရမည္ဟု ပံုေသသတ္မွတ္၍လည္း မရႏိုင္ပါ။ ကေလးတိုင္းကို သင္ယူမႈတစ္တန္းစားတည္း ထားၿပီး သင္ေပးရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သင္ၾကားမႈအေပၚ ခံယူႏိုင္စြမ္းတုိ႔ကို ဆန္းစစ္ၿပီးမွ သင္ၾကား ေပးသင့္ပါသည္။

KG တန္းႏွင့္ ပထမတန္း ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားရတြင္ အေလးထားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ

ကေလးမ်ားကို ေလးစားပါ

-       သင္ယူျခင္းကို အစျပဳေနသည့္ ကေလးတစ္ဦး၏ဘဝတြင္ သူ၏ စိတ္ဝင္စားမႈရွိျခင္းသည္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္

-       သူတို႔အေတြးေလးမ်ားႏွင့္ သူတို႔ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္မ်ားကို အလြန္သတိထားၿပီး ကိုင္တြယ္ႏိုင္မွ ရမည္

-       သူတို႔ကို အသိပညာေပးလိုလွ်င္ လူႀကီးေတြလို ထိုင္ခိုင္းထားၿပီး ေျပာသမွ်ကို နားေထာင္ခိုင္း၍ မရပါ။ သူတို႔ ေျပးလႊားကစားရင္း ေမးခြန္းေတြ ေမးမည္။ သူတို႔ တစ္ခုခုလုပ္တိုင္း သိလိုစိတ္မ်ားျဖင့္ စူးစမ္းၿပီး အေျဖရွာေနမည္။ သူတို႔မရွင္းလွ်င္ နားမလည္လွ်င္ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ေနလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ပင္ သူတို႔၏ အသိပညာကို တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္

-       ကေလးေတြက ဆရာေတြထက္ပိုၿပီးေတာ့လည္း ေျပာႏိုင္သည္၊ ပိုၿပီးေတာ့လည္း မနားတမ္း ကစားလႈပ္ရွားႏိုင္သည္

-       သူတို႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ မ်ားစြာ ရွိေနရမည္။ ပံုေျပာတာ နားေထာင္ခ်င္သူရွိမည္၊ အ႐ုပ္ဆြဲခ်င္သူ ရွိမည္၊ ကစားခ်င္သူရွိမည္။ သူတို႔ဆႏၵမ်ားကို တစ္ခုတည္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္

-       ကေလးဆိုသည္မွာ မ်က္စိႏွစ္လံုး ဖြင့္ထားခ်ိန္တြင္ စူးစမ္းမည္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ၾကည့္ေနမည္၊ အံ့အား သင့္ေနမည္၊ စိတ္ကူးယဥ္ေနမည္မွာ သဘာဝျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို အခ်ိန္ေပးနိုင္ရမည္

-       ကေလးကို တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း အေလ့အထားမ်ားကို သင္ၾကားမည့္ အစား အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္ အေကာင္းဆံုး သင္ေပးသင့္သည္။ အခ်င္းခ်င္း ကူညီမွ ေအာင္ျမင္ရမည္ကို ပံုေဖာ္ေပးရန္လိုသည္

-       ကေလးမ်ားကို ဘာသာမေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ က်ားမ မေရြး၊ အသားအေရာင္မေရြး၊ မတူညီမႈမ်ား အားလံုး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရမည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံေပးသင့္သည္။ ကေလးကို ကေလးတစ္ေယာက္လို စိတ္ထားျဖင့္သာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသင့္သည္

ကေလးမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးပါ

-       ကေလးမ်ားကို စိတ္ကူးေလးေတြ ျဖစ္လာေစရန္၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးတတ္ေစရန္ ဆရာက အေလ့အက်င့္ လုပ္ေပးရန္လိုပါသည္။ စာကို အလြတ္က်က္ၿပီး လာဆိုျပနိုင္ျခင္းကို အားမေပးသင့္ပါ

-       ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား ေမးခြန္းေလးေတြ အျပန္အလွန္ေမးၿပီး တည္ေဆာက္တတ္ရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ကေလးေတြကို ေမးလွ်င္လည္း “ဟုတ္တယ္” “ဟုတ္ဘူး” ဟူ၍ ျပန္ေျဖ ႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းေလးမ်ားကိုသာ ေမးသင့္ပါသည္။ ကေလးေတြ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုမွ “အဲဒီလို လုပ္လိုက္ရင္ ဘာျဖစ္သြားမလဲ” “ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ရႏိုင္ေသးလဲ” ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳး ေျဖခိုင္းသင့္ ပါသည္

-       ကေလးမ်ား၏ စူးစမ္းလိုစိိတ္မ်ားကို မပိတ္ပင္သင့္ပါ။ ကေလးက မေမးသည့္တိုင္ ဆရာက ေမးခ်င္လာ ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးသင့္ပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမးလည္း မေမး၊ ေျဖလည္း မေျဖ၊ ဘာမွလည္း စိတ္မဝင္စားလွ်င္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုရွိႏိုင္သည္။ ကိုယ့္အတန္းထဲတြင္ ပံုမွန္အတိုင္း မဟုတ္သည့္ ကေလးတစ္ဦးကို သတိထားသင့္သည္

-       ကေလးက အမွားကိုလုပ္မည္။ မဆူ မ႐ိုက္သင့္ပါ။ အမွားသည္ ေရွ႕တစ္ဆင့္တက္ရန္ ေလွကား တစ္ထစ္ျဖစ္သည္။ အမွားကို အျပစ္တင္လိုက္လွ်င္၊ မွားေသာေၾကာင့္ အျပစ္ေပးလိုက္လွ်င္ ကေလးသည္ ေနာက္လုပ္ခ်င္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ သူတို႔စိတ္ထဲတြင္ “အမွား” ဆိုသည္ကို ေၾကာက္စရာ တစ္ခုအေနျဖင့္ မသင္ၾကားသင့္ပါ။ ေက်ာ္ျဖတ္စရာတစ္ခုအေနျဖင့္ သတိထား သင္ၾကား သင့္ပါသည္

-       ဆရာသည္ ကေလးကို အားေပးစကားေျပာရန္ မႏွေျမာသင့္ပါ။ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ ဆရာ သို႔မဟုတ္ မိဘ၏ အားေပးစကားတစ္ခြန္းသည္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္

သင္ယူႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားေပးပါ

-       အတန္းထဲတြင္ ကေလးတိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘာသာစကားတစ္ခုခုႏွင့္သာ သင္သင့္ ပါသည္။ ကြဲျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ားကို ေျပာဆိုသင္ၾကားေနျခင္းက ကေလး၏စိတ္ကို ေဝဝါး ေစနိုင္သည္

-       KG ႏွင့္ ပထမတန္း အတန္းမ်ားသည္ ေဆးေရာင္မ်ားျဖင့္ လွပစြာ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ရန္ လိုသည္။ စာသင္ခန္းဆိုသည့္ သေဘာတရားထက္ သူတို႔အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခိုနားရာ ေနရာ တစ္ေနရာ ျဖစ္သင့္သည္။ အခန္းထဲတြင္ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ပစၥည္း မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ထားေပးထားရမည္။ ကေလးတိုင္း မည္သည့္ပစၥည္းကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကိုသိၿပီး အခ်ိန္မေရြး ယူေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္ေစရမည္

KG ႏွင့္ ပထမတန္းကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ကာယ ဉာဏႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို အဓိကထားသည့္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ အတန္းတစ္တန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အခန္းတိုင္းကို လည္း ကေလး ၂၀ ခန္႔အထိ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး သင္ၾကားေလ့ရွိသည္။ တစ္ဦးခ်င္းကို အကဲျဖတ္ၿပီး ပ်ိဳးေထာင္ေပးနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

KG ႏွင့္ ပထမတန္းကို စာ မတတ္ တတ္ေအာင္သင္သည့္ေနရာ၊ စာေမးပြဲစစ္ရသည့္ေနရာ၊ က်ဴရွင္သင္ရသည့္ ေနရာ၊ ကေလးေပါင္း ၆၀ ခန္႔ စုၿပံဳထိုးထည့္ထားသည့္ေနရာအျဖစ္သတ္မွတ္သင္ၾကားလွ်င္ ကေလး၏စိတ္ကို ညႇဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္ေနသည့္ ေနရာတစ္ေနရာသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

Powered by Bullraider.com