လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အသစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုလွ်င္

https://www.ecornell.com/wp-content/uploads/sites/8/2016/03/ILRHRC09_Human-Resources-Essentials-op.jpg

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟူေသာ စကားကို အေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာၾကပါသည္။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကပါသည္။ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္စြာႏွင့္လည္း လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးမည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အသစ္တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေျခမွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္သာ ရွိေနပါေသးသည္။ ယခုအခ်ိန္ကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အခါေကာင္းကို ထိေရာက္စြာအသုံးခ်ႏိုင္ပါမူ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ ကံၾကမၼာအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏွစ္မ်ိဳး ကုလသမဂၢ၏ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေရး အထဲမွ တစ္ခုမွာ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ျဖစ္ပြားေနေသာ လြန္ကဲေသာဆင္းရဲမြဲေတမႈ(Poverty) ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ လူသားတို႔တြင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။

ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ ေငြေၾကးဝင္ေငြဆင္းရဲမႈ (Financial) ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ တစ္မ်ိဳးမွာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း(Capacity) ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံလည္း ဤ ဆင္းရဲျခင္းႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို တစ္ၿပိဳင္တည္းလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲျခင္း မ်ားေၾကာင့္ လူသားမ်ားမွာေနစရာစားစရာမရွိ အတိဒုကၡေရာက္ျခင္း၊ ေရာဂါဘယ ထူေျပာျခင္း၊ သက္တမ္းတိုျခင္း အစရွိသည့္ ဘဝ၏ လူမႈဒုကၡမ်ားကို ခံစားၾကရ သည္သာမက ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနတို႔ကိုပါ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္။ မိမိႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပါ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံးႏိုင္သျဖင့္ လူသားအရင္းအျဖစ္ အသစ္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ အေရးႀကီးပါသည္။

လူသားဆိုသည္မွာ လူသားအားလုံးကိုဆိုလိုၿပီး အရင္းအျမစ္ဆိုသည္မွာ ရွားပါးေသာတန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဟု ဆိုလွ်င္ ရွားပါးၿပီး တန္ဖိုးရွိေသာလူသားမ်ားဟု အဓိပၸာယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ အသစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဂၤလိပ္စကားလုံး (Development) ကို အဓိပၸာယ္ ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ႀကီးထြားျခင္း (Growth) ႏွင့္ အသစ္တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း (Development) မွာမတူပါ။ ႀကီးထြားျခင္း(Growth) ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာျခင္းကိုေခၚသည္။ ႐ုပ္ပိုင္းသာလွ်င္ ႀကီးထြားပါသည္။

အသြင္သဏၭာန္ႏွင့္ အရည္အခ်င္း အသစ္ေျပာင္းလဲ

အသစ္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း (Development) ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္ပိုင္းသာတိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးသြားသည္မဟုတ္၊ အသြင္သဏၭာန္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းပါ အသစ္ေျပာင္းလဲ သြားသည့္သေဘာကို ေခၚသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရေႏြးအိုးတည္သည္ဆိုပါစို႔။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေရထဲတြင္ အပူခ်ိန္သည္မ်ားလာေပလိမ့္မည္။ ထိုအဆင့္သည္ ေရထဲရွိ အပူခ်ိန္မ်ားလာျခင္း(Growth) အဆင့္သာ ရွိပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အပူခ်ိန္ အမွတ္တစ္ခုေရာက္သည္ႏွင့္ ေရေႏြးေငြ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ ထိုအေျခ အေနတြင္ ေရႏွင့္ ေရေႏြးေငြ႕မတူေတာ့ပါ။ ထိုသို႔ေသာ အသြင္သဏၭာန္ႏွင့္ အႏွစ္သာရပါ အသစ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားသည့္အေျခအေနကို အသစ္တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း (Development)ဟုေခၚသည္။

အမ်ားစုမွာ လူသားအရင္းအျမစ္ အသစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟု ေျပာလိုက္ လွ်င္ ပညာေရးကို သြားျမင္သည္။ ပညာေရးကို အျပစ္ေျပာသည္။ တခ်ိဳ႕က သင္တန္းမ်ားလိုသည္ဟု ထင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ သင္တန္းမ်ား လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ ေရးသာ တစာစာ အကူအညီေတာင္းခံေနသည္။ နယ္တကာ၌ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္သည္။ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေျခခံသေဘာသဘာဝကို သိသည္ ဟုသာ ေျပာၾကၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းကားမရွိ။ အကူအညီကို ဗန္းျပၿပီး လုပ္စားသူ ကလည္း လုပ္စားသည္။ ဤသို႔ႏွင့္ပင္ ဂ်ာေအး သူ႕အေမ႐ိုက္လ်က္သာရွိသည္။
ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ ပညာႏွင့္ ပညာေရးဟူေသာစကားလုံးႏွစ္လုံးမွာ မတူညီပါ။ ပညာဟု ဆိုလိုက္ လွ်င္ အတတ္ပညာ၊ အမွားအမွန္ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဟု ဆိုလိုက္လွ်င္(Education)ျဖစ္သည္။

ပညာေရး (Education)ဆိုသည္မွာ

လက္တင္ဘာသာစကားEducatioဟူေသာစကားလုံးမွ ဆင္းသက္ လာသည္။ မူရင္းအဓိပၸာယ္မွာ မိမိတို႔ထက္ငယ္ရြယ္သူတို႔ကို မိမိတို႔လိုခ်င္သည့္ ပုံစံရရွိ လာရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
ပညာေရးညံ့သည္ဟုဆိုျခင္းမွာ မိမိတို႔လိုခ်င္သည့္ပုံစံကို မသြင္းႏိုင္သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မိမိတို႔ပုံစံကိုကလည္း မွားေနတာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ပညာေရးကို တစ္နည္းအားျဖင့္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ခြဲႏိုင္ပါသည္။ တရားဝင္နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေသာ ပညာေရး(Formal Education) ႏွင့္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ပညာေရး (Informal Education) တို႔ျဖစ္သည္။ တရားဝင္နည္းလမ္းတက် ပညာေရးဆိုသည္မွာ စာသင္ခန္း ႏွင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ တရားဝင္ ဆရာ ဆရာမတို႔က စနစ္တက်သင္ၾကားေပးၿပီး စာေမးပြဲ စစ္ကာ အကဲျဖတ္သည့္ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ပညာေရး(Informal Education) ဆိုသည္မွာကားအဆင္ေျပသည့္ေနရာ၌ အဆင္ေျပ သည့္ဆရာက အဆင္ေျပသလိုသင္ၾကားေပး၊ သင္ယူသူကလည္း အဆင္ေျပသလို သင္ယူျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ တရားဝင္နည္းလမ္းက်ေသာ ပညာေရးကို အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲႏိုင္သည္။ အေျခခံပညာေရး (Basic Education)၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး (Higher Education) ႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး Technical and Vocational Education and Training) (TVET) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ သင္ၾကားသည့္ ေနရာတြင္လည္း စာေတြ႕သာသင္ၾကားသည့္ Academic Base ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စာေတြ႕သင္ၾကားသည့္ Competency Base ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္ၾကားမႈ စနစ္အေတာ္မ်ားမ်ား မွာ Competency Base သင္ၾကားမႈစနစ္မ်ားသာျဖစ္သည္။

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အသစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ပညာေရးအားလုံး သည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး (TVET) အခန္းက႑မွာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အသစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္႐ုံႏွင့္မရပါ။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအခန္းက႑တြင္ သင္တန္းတစ္ခုေဆာင္ရြက္ရန္ ''စံ''” (Standard) မ်ား လိုပါသည္။ အဆိုပါစံမ်ားကို မည္သူမဆို ေဆာင္ရြက္၍ ရပါသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္စံႏႈန္း

သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား (Industries)\)၊ ပညာရွင္မ်ား(Experts))၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ား (Professionals) ၏ ေထာက္ခံမႈကို လိုပါသည္။ ထိုသို႔ေထာက္ခံလာေသာစံကို တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွသာ အဆိုပါစံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားစံႏႈန္း(National Standard) မ်ားအျဖစ္ ျဖစ္လာရန္ လိုပါသည္။ စံႏႈန္းထြက္လာမွသာလွ်င္ စြမ္းေဆာင္ရည္စံႏႈန္း (Performance Criteria) ထြက္လာပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္စံႏႈန္းထြက္လာမွသာ သင္႐ိုး (Curriculum) ထြက္လာပါသည္။ သင္႐ိုးထြက္လာပါက မည္သို႔သင္ၾကားမည္ဆိုသည့္ သင္ၾကားျခင္းနည္းစနစ္ (Teaching Method) ရပါသည္။
သင္ၾကားနည္းစနစ္ျဖင့္သင္ၿပီးပါက မည္သို႔စစ္ေဆးမည္(Assessment) ကိုသြားရပါသည္။ စစ္ေဆးၿပီးပါက ေအာင္လက္မွတ(Certificate) ထုတ္ေပးရန္ လိုပါသည္။ ဤေနရာတြင္ မိမိေက်ာင္း၌ မိမိသင္၍ မိမိကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆး၍မရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ စံႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပ႒ာန္းေရးေကာ္မတီ (Standards & Curriculum Committee) ႏွင့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးေကာ္မတီ (Assessment & Certification Committee) တစ္ခုကိုဖြဲ႕စည္းမွသာရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာမ်ား ေလ့က်င့္ေရး အတြက္ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္း

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အသစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ သင္ၾကားေပးသည့္ ေနရာတြင္ ''စံ'' Standard မ်ား လိုပါသည္။ စံမ်ားမရွိလွ်င္ တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္း ဆိုသလိုသာ ျဖစ္ေနမည္။ သင္တန္းတစ္ခု ဖြင့္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ မည္သည့္စံႏွင့္ သြားမည္ဆိုသည္က အေရးႀကီးပါသည္။ စံမရွိဘဲ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္ေနမည္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြသာ ကုန္သြားပါမည္။ ဒုံရင္းက ဒုံရင္းသာ ျဖစ္ေန မည္ျဖစ္သည္။ ဟိုေက်ာင္း သည္ေက်ာင္း တစ္မ်ိဳး တစ္ဖုံစီ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေနာက္ အဆင့္မ်ားထပ္ဖြင့္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိပါသည္။

စနစ္တက်စစ္ေဆးမႈမရွိျခင္း ေၾကာင့္ သင္တန္းမ်ားမွာ ေအာင္လက္မွတ္(Certificate) သာ ရလာသည္။ တကယ္ေတာ့ မည္သည့္ကြၽမ္းက်င္မႈမွ် မရွိေသာပုံစံသာျဖစ္ေနပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းေပါမ်ားလာေအာင္ သင္တန္းဖြင့္လိုၾကေသာ္လည္း စံမ်ား မရွိပါက၊ စစ္ေဆးျခင္းမရွိပါက သင္တန္းသားမ်ား မည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွ ရွိလာမည္ မဟုတ္ပါ။

ေျမြပူရာကင္းေမွာက္ဆိုကဲ့သုိ႔ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမွာ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားက စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ လာေရာက္ကူညီသည္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အကူအညီ လက္ခံျခင္းပုံစံမက်သျဖင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မ်ိဳးတုံးကုန္ပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေလးတစ္ဦးက သင္တန္းေက်ာင္းငယ္ဖြင့္လွစ္၍ သင္ၾကားေပးေနသည္ဆိုပါစို႔၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ဝင္ေရာက္ လာသည္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို အခမဲ့ေပးႏိုင္သည္။

ေျမေတာင္ေျမႇာက္

ထိုအခါ သင္တန္းအခေၾကးေငြျဖင့္ ရပ္တည္ေနရေသာ ႏိုင္ငံသားပိုင္ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္းငယ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ အကူအညီလာ ေပးသည္မွာ တစ္သက္လုံး ကူညီႏိုင္သည္မဟုတ္၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးမွသာ လူ႕စြမ္းအားအားလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္သင့္ သည္မွာ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီမ်ားကို အဆင္ေျပသည့္ေနရာ၌ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ ခိုင္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စံမ်ားျပဳစုျခင္း၊ သင္ခန္းစာမ်ား ေရးဆြဲျခင္းအစရွိသည့္ ေနရာ မ်ားတြင္ အသုံးခ်ႏိုင္ပါက ပိုေကာင္းသည္။

တစ္ဖန္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ဆိုသည္က ပညာေရး တစ္ခုတည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မဟုတ္၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား၊ လုပ္ခလစာ မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပါ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္လုပ္ သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ (Culture) မ်ားႏွင့္ပါ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ(Culture)ဆိုသည္မွာ ထိုအဖြဲ႕ အစည္း၏တန္ဖိုးထားျခင္း၊ အမွန္ဟုယူဆျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားက မည္မွ်ပင္ေလ့က်င့္ေပးေစကာမႈ မေကာင္းေသာယဥ္ေက်းမႈတြင္ က်ေရာက္ သြားသူမ်ားကား မေကာင္းသူမ်ားသာျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႕စြမ္းအား အသစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလွမ္းမေဝးေစေရးအတြက္ အႀကံျပဳေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။

ေၾကးမံုသတင္းစာ (၁၃.၃.၂၀၁၇)

Powered by Bullraider.com