ေက်ာင္းေတြမွာ ဘာသာေရးသင္သင့္သလား

http://www.festivalofideas.cam.ac.uk/sites/www.festivalofideas.cam.ac.uk/files/styles/leading/public/faith_and_education.jpg?itok=b_znBxTS

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆိုသည္မွာ ဘာသာလူမ်ိဳးကြဲေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ဘာသာေရးကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ အေလးမထားဆံုးတိုင္းျပည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ Pew Forum အဖြဲ႔က ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ေတြ မည္မွ် ယံုၾကည္မႈ ရွိေၾကာင္း သုေတသနလုပ္သည့္ အေနျဖင့္ ေမးခြန္းေတြ လိုက္ေမးၾကည့္ၾကသည္။ သူတို႔လိုက္ေမးသူမ်ား၏ ထက္ဝက္ခန္႔သာ ဘာသာေရးအေၾကာင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၅ ခုနွစ္ကလည္း သမၼာက်မ္းစာတတ္ေျမာက္မႈပေရာဂ်က္အေနျဖင့္ ကမၻာ့ဘာသာႀကီး ငါးခုျဖစ္ေသာ ဂ်ဴး၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကို လူငယ္မ်ား မည္မွ် သိသနည္းဆိုကာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ တစ္ခုလုပ္ဖူးသည္။ ဘာသာႀကီး ငါးခုရွိေၾကာင္း သိသူ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာရွိသည္။ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ထိုဘာသာမ်ား ရွိမွန္းပင္ မသိၾကဟုဆိုပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဘာသာေရးတြင္ ဘာသာေပါင္းစံု လက္ခံထားေသာ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္၌ ဘာသာေရးကို စိတ္မဝင္စားၾကဆိုသည္မွာ အလြန္ထူးဆန္းသည့္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေန သည္။

ဘာသာေရးဆိုသည္မွာ ကမၻာ့သမိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္တည္လာခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈုျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ သည္။ ေဈးကြက္ႏွင့္ အိုင္တီေလာက္ကိုသာ စိတ္ဝင္စားေနေသာေလာကတြင္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးဆိုသည္မွာ ဘာသာတရားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သိသူနည္းလာသည္။ လူသား၏ျဖစ္တည္မႈမ်ားသည္ ဘာသာ တရားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဘာသာေရးကိုဖယ္ၿပီး လူေတြခ်ည္းသက္သက္ ဆက္သြယ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ ေပ။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိုလွ်င္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ ဓေလ့မ်ားကိုလည္း နားလည္ထားရန္ လိုေပလိမ့္မည္။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာစံမ်ား၊ လူမႈေရးမ်ားနားမလည္ဘဲ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရန္ အဆင္မေျပႏိုင္ေပ။ စီးပြားေရးသမားျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ေစ ကမၻာ့ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စံႏႈန္းႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို မျဖစ္မေန သိထားရန္လိုပါသည္။

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးကိစၥမ်ားသည္ အကဲဆတ္သည့္ကိစၥေတြျဖစ္သည့္အတြက္ မသင္ရ၊ မေဆြးေႏြး ရဟု သတ္မွတ္ထားလိုက္လွ်င္ ျပည့္စံုသည့္ ပညာေပးမႈတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္မည္မထင္ေပ။ တရားသူႀကီး ေသာမတ္စ္ ကလက္က

“သမိုင္းမွာ ျဖစ္ထြန္းခဲ့တဲ့ ဘာသာတရားႀကီးေတြအေၾကာင္း မသင္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီ ပညာေရးဟာ ျပည့္စံုမွာ မဟုတ္ဘူး။ လူ႔ေဘာင္ေလာကႀကီးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘာသာတရားေတြအားလံုးကို ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားၾကရမယ္” ဟုဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္သင့္သင္ထိုက္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သိပၸံႏွင့္ အိုင္တီ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ သခၤ်ာတို႔ကို အေလးေပးသင္ၾကားသေလာက္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိအေၾကာင္းမ်ားကို သင္ၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ ေနၾကသည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ ဘာသာေရးဆိုသည္ကို လံုးဝမတို႔မထိ မသင္သေလာက္ကိုျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစဥ္အလာကတည္းက ဘာသာေရးအေၾကာင္းမ်ား သင္ၾကားရန္ ပ်က္ကြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားစုဘာသာက အနည္းစုဘာသာအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ မိဘမ်ားကလည္း အနည္းစုဘာသာအေနျဖင့္ အမ်ားစုဘာသာေနာက္သို႔ လိုက္ပါသြားမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းမ်ားက ထိုအေၾကာင္းကို မေျပာၾကသည့္အခါ လတ္တေလာျပႆနာကို ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဘာသာတရားဆိုသည္မွာ ေလ့လာစရာ၊ သင္စရာေကာင္းသည့္ ကိစၥတစ္ခုအေနျဖင့္ မွတ္ယူျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ား သင္ၾကားရန္မလိုဘူးလားဆိုသည့္အေမးကို အဘယ္ေၾကာင့္ သင္ၾကားရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကရန္လိုပါသည္။

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားအားလံုးက အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥတစ္ခု အေနျဖင့္ ဘာသာေရးကို သင္ၾကားေပးလိုၾကျခင္းမရွိေပ။ ထိုအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ လံုးဝ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရေပမည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးမသင္ရဟုဆိုျခင္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္အစဥ္ကိုမက အားလံုးကို စိတ္ထဲတြင္ မသက္မသာ မျဖစ္ေစခ်င္သည့္ သေဘာသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ လူတိုင္းစိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေပးခ်င္မွ ေပးနိုင္ေပလိမ့္မည္။ စိတ္မေက်နပ္မႈေပါင္းမ်ားစြာ၊ မတူညီမႈေပါင္းစြာထဲက အေကာင္း ဆံုးကို ေရြးထုတ္စိစစ္ၿပီး ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ပညာျဖစ္သည္။ အားလံုးကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း၊ သိသည္ကို ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ပညာျဖစ္သည္။

အေမရိကတြင္ အျခားထင္ရွားသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ လူျဖဴတစ္ဦးက လူမည္းေက်ာင္းတြင္ ေက်းကၽြန္ ဆိုင္ရာ သမိုင္းကို လူျဖဴအျမင္ျဖင့္ သင္၍မရျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းကၽြန္သမိုင္းကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် မသံုးသပ္ျပ ႏိုင္လွ်င္ ထိုသမိုင္းကို ေက်ာ္လႊားၿပီး သင္သြား႐ံုသာျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးအေၾကာင္း မသင္ရ၊ မေဆြးေႏြးရသည့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ထားမႈမ်ား ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခရစ္ယာန္အမ်ားစု လႊမ္းမိုးထားၿပီး အျခားဘာသာဝင္မ်ားလည္း ရွိေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထိုပိတ္ပင္မႈမ်ိဳးကို လုပ္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးကို နိုင္ငံေရးအတြက္ အသံုးခ်ၿပီး မသင္ရဟု ပိတ္ပင္ထားလွ်င္ မွ်တျခင္းမရွိႏိုင္ေပ။ ဘာသာေရးကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မသင္ရဟု ပိတ္ပင္ထားျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လံုးဝမဆီေလ်ာ္ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ဘာသာေရးမသင္ရဟု မ်က္စိမွိတ္ ျငင္းေနျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို နားမလည္ျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္၊ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုး ကြယ္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားသလို မျဖစ္သင့္ေပ။ လူတိုင္းလြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသလို၊ လူတိုင္း ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတိုင္းအား ေလ့လာသိရွိထားခြင့္မွာလည္း လူတိုင္း၏ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဘာသာတစ္ခုကို ေလ့လာျခင္းသည္ ထိုဘာသာေရးအေပၚ ဆန္းစစ္ရန္ျဖစ္သည္။ ကိုးကြယ္ရန္ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မည္၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ ပိုင္းျဖတ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အားလံုး သိထားသင့္သည့္ကိစၥတစ္ခုဟု ယူဆရမည္ ျဖစ္သည္။

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပညာေရးပေရာဂ်က္ဌာနမွ ခ်ားလ္စ္ စီ ေဟးနက္စ္က

“ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးနိုင္ရမည္။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ဘုရားေက်ာင္းမဟုတ္သလို ဘာသာေရးကင္းမဲ့ဇံုတစ္ခုလည္းမျဖစ္ေစရ” ဟုဆိုထားသည္။ ဘာသာေရးသည္ သူ႔သေဘာႏွင့္သူေဆာင္ၿပီး ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူတိုင္း၏စိတ္ထဲတြင္ ရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။ မလုပ္ရ မေျပာရဟု တားဆီးျခင္းက အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးသလိုျဖစ္ေနသည္။

ဘာသာေရးအကဲဆတ္သူေတြက ဆတ္ေသာ္လည္း ခရစၥမတ္ေန႔ကို အားလံုးက်င္းပဆင္ႏႊဲလိုၾကသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲဆိုလွ်င္လည္း ေပ်ာ္လိုက္ၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးကို သီးျခားအသြင္ျဖင့္ ခြဲခ်င္သလို ခြဲေနေသာ္လည္း အားလံုးကလက္ခံယူဆထားသည့္ တူညီေသာအခ်က္မ်ားလည္းရွိေနသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ လုပ္ေပးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္သူအေပၚ ျမတ္ႏိုးသာယာျခင္းမ်ားကို ေရွာင္လႊဲ ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းကိုလည္း တန္ဖိုးထားေလးစားသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာသူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ပညာေရးေလာကတြင္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ မိဘမ်ားကလည္း ကိုယ့္ဘာသာတစ္ခုတည္းတြင္ ပိတ္ေလွာင္မေနသင့္။ ဆရာေတြကလည္း ကိုယ္ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာတစ္ခုတည္းသာ ျမင့္ျမတ္သည္ဟု မထင္သင့္။ ကမၻာ့ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လည္းေကာင္း အျခားေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရ၊ ပညာေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လာႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတရား တစ္ခုအေနျဖင့္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ျပဳရေပလိမ့္မည္။

အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းေကာင္းေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ေစလိုလွ်င္ မသိဘဲ မ်က္စိမွိတ္ယံုၾကည္ေစျခင္းထက္၊ သိေအာင္လုပ္ေပးၿပီး ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္စြမ္းကို ဦးစားေပး ရမည္သာျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတိုင္းနိုင္ငံတိုင္းတြင္ ရွိေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာအျမင္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းထက္၊ လမ္းဖြင့္ေပၚၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာခြင့္မ်ားေပးကာ ဆံုးျဖတ္ေစျခင္းက ပိုေကာင္းပါသည္။

ကမၻာ့ဘာသာတရားႀကီးမ်ားကို ေလ့လာေစျခင္းသည္ ကေလးမ်ားကို “ႀကီးမားေသာေမးခြန္းထုတ္ေစျခင္း” ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္က်င့္တရားကို ဘာသာေရးမ်ားကလည္း ျပဳျပင္လမ္းညႊန္ႏိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္လို ဘာသာမဲ့သေဘာတရားႏွင့္ ထူေထာင္ရန္မဟုတ္။ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ကို အေလးေပးထားသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ဘာသာေရးကို မယံုၾကည္ရ၊ မကိုးကြယ္ရ၊ မေဆြးေႏြးရ၊ မသင္ၾကားရဟုလည္း ေျပာခြင့္မရွိ။ ထို႔ျပင္ သူ႔ဘာသာသင္၊ ငါ့ဘာသာ မသင္နွင့္ ဟူ၍လည္း ပိတ္ပင္တားဆီးပိုင္ခြင့္မရွိ။ ပညာေရးတြင္ ဒီမိုကေရစီမရွိဘဲ မတိုးတက္ႏိုင္။ အလားတူ ဒီမိုကေရစီ ေပးထားၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာအျမင္ျဖင့္ ကမၻာၾကည့္မၾကည့္ႏိုင္လွ်င္လည္း တိုးတက္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘာသာတရားအလိုက္ ေကာင္းျမတ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္ၾကားမႈမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ပါ သည္။ မဆံုးျဖတ္၊ မသံုးသပ္၊ မဆင္ျခင္ဘဲ မ်က္စိမွိတ္ယံုၾကည္ခိုင္းျခင္းထက္၊ စဥ္းစားေတြးေခၚအားေကာင္း သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ဘာသာေရးကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကမၻာ့အျမင္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးသင့္သည္။

(Ref: Should world religion be taught in schools?, Joseph Laycock)

Powered by Bullraider.com