ပညာမရွိ ကဝိမျဖစ္

Image may contain: 6 people, people sitting, table and indoor

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ကြၽမ္းက်င္မႈအထူးျမင့္မား သည့္ လုပ္သားအင္အားစု စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္ရွိႏိုင္ေစရန္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္မိသားစုမ်ားမွ ကေလးမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္က ပညာသင္စရိတ္ အလံုးစံုေထာက္ပံ့ေပး မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ဖတ္႐ႈရေလ ေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားစီးပြား ေရးဘဝ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပညာ ေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ရွိဖုိ႔ လိုအပ္ပံုကို ကြၽႏ္ုပ္ေတြးေတာမိေလ၏။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာ အရ ကြၽမ္းက်င္မႈအထူးျမင့္မားေသာ လုပ္ သားအင္အားစု အစဥ္အျမဲ အခိုင္အမာရွိ ေနရန္ ရည္မွန္းထားပံုကို ကြၽႏ္ုပ္ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရ၏။

ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ လာမည့္ ဇြန္လ ဝန္းက်င္တြင္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ ရပ္ကို ေၾကညာရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု သိရွိရၿပီးလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေရး အစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္ကို နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပ လိမ့္မည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာဘဲ့၏ 'အာဘဲ့ႏိုမစ္' ဟု သိရွိၾကေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒလမ္းစဥ္ ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာသစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိေနသည္။ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာသစ္ အရ ကြၽမ္းက်င္မႈ အထူးျမင့္မားသည့္ လုပ္သားအင္အားစု စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္း ထားရန္ ရည္မွန္းသည္။

အာဘဲ့ႏိုမစ္

အာဘဲ့ႏိုမစ္ဟူသည္ကား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမွစ၍ ရွင္ဇိုအာဘဲ့ကိုယ္တိုင္ အေလး ေပးေထာက္ခံေျပာဆိုလာခဲ့ေသာ စီးပြား ေရးမူဝါဒမ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည္။ ယင္း ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေအာင္ပြဲခံသူ အာဘဲ့က ဒုတိယေျမာက္ ရာထူးသက္တမ္းအတြက္ စိုးစံရန္ လမ္းပြင့္ခဲ့သည္။
သုခမိန္စကား အေလးထားမႈအသြင္ အျဖစ္ ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ႏိုဘယ္ဆုရရွိထားသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဂ်ဳိးဇက္စတီဂလစ္အား အစုိးအရအၾကံေပးအဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးသုိ႔ မတ္ ၁၄ ရက္က ဖိတ္ေခၚခဲ့ကာ အၾကံဥာဏ္ရယူခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈအေရးႀကီးလွပံုကို သူက ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသားတိုင္း တကၠသိုလ္ ပညာအထိ သင္ယူခြင့္ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အၾကံျပဳခဲ့ သည္ဆို၏။

ေက်ာင္းစရိတ္ မတတ္ႏိုင္သျဖင့္ ဆံုးခန္းတိုင္ ပညာသင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိေနၾက ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို အစိုးရက ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ ခ်ဳိ႕ငဲ့ ေသာ မိဘျပည္သူမ်ား၏ သားသမီးမ်ား အေနျဖင့္ မူလတန္းမွသည္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးအထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာဆည္းပူးႏိုင္ေစရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဘဝတစ္သက္တာ ပညာဆည္းပူးစရိတ္ကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္မွာ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ထူးျခားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းပံုစံမွာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆင္ဆင္တူသည္။ ယင္းမွာ ႏိုင္ငံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္ေလ့လာသိရွိရ၏။

ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ စစ္႐ံႈးခဲ့ရေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို စစ္ေအာင္ႏိုင္သူ အေမရိကန္က ကမကထျပဳ၍ ေရးဆြဲေပးခဲ့ျခင္း ကိုယ္၌ကပင္ စစ္ အင္အားႀကီးဝါဒ အဆံုးသတ္ေစရန္ ဦးခ်ဳိး ေပးလိုက္ျခင္းအျဖစ္ ယူဆရသည္။ အတိတ္ကာလတြင္ ေျခာက္လွန္႔ခဲ့သည့္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒမ်ဳိး အနာဂတ္ကာလတြင္ ကမၻာေပၚ၌ ထပ္မံေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ ဒီမို ကေရစီစနစ္ဘက္သုိ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအား ကူး ေျပာင္းေစခဲ့သည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ အေမရိကန္ပံုစံ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဂ်ပန္၌ တည္ရွိလာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈ၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ပမာ အေျခခံက်က် ရွိေနသည္မွာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။
ဂ်ပန္၏ ပညာေရးစနစ္အရ မူလတန္း ေက်ာင္းတြင္ ေျခာက္ႏွစ္၊ အလယ္တန္း
ေက်ာင္းတြင္ သံုးႏွစ္၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ သံုးႏွစ္၊ တကၠသိုလ္တြင္ ေလးႏွစ္ ပညာဆည္းပူးၾကရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား၏ အႏွစ္သာရမွာ 'ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ' ေလ့ လာေစျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္မႈ စြမ္းပကား ျမင့္မားလာေစရန္ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစသည္။ ဆရာက သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပး ၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းသားက မိမိကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားေတြးေခၚကာ ပုစၧာကို ေျဖရွင္းေစျခင္း ျဖစ္သည္။ အလြတ္က်က္မွတ္ရသည့္ နည္းထက္ စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာ ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးသည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္မွတ္ သားရေလသည္။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတုိ႔ အသိ တရားတိုးလာေအာင္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး တူးဆြေလ့လာမႈလုပ္ ငန္းစဥ္တြင္ ဆရာမ်ား၏ ေဖးမကူညီမႈျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေပးသည္။
ဆရာဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမွ ေက်ာင္း သား ဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံသုိ႔ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ပံုကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ကမၻာသုိ႔ စံနမူနာ ျပသလ်က္ရွိရာ ယေန႔ကာလ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ မ်ား၏ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေရစီးေၾကာင္းကို ၾကည့္လွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ၏ ပညာေရးစနစ္ကို စံထားလာၾကသည္ ကို ကြၽႏ္ုပ္ေတြ႕ျမင္ရေလသည္။

ကိုယ္တိုင္ တူးဆြေလ့လာေစေသာ နည္းစနစ္အရ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါလွသည္။ ပညာ ေရႊအိုးႏွင့္တူေသာ စာၾကည့္တိုက္ကို ေသာ့ခတ္မထားဘဲ ကေလးတုိ႔ကိုယ္တိုင္ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ ဝင္ထြက္၊ စိတ္ေအးခ်မ္း သာ ေလ့လာ၊ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ဆည္းပူး ႏိုင္ၾကေစဖုိ႔ အသြင္ေျပာင္းလဲၾကရေပမည္။

စာၾကည့္တိုက္က ေပးစြမ္းေသာ သုတ၊ ရသမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ၿမိန္ ေရရွက္ေရ ခံစားေစၿပီးလွ်င္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ သူတုိ႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား
၏ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းျမင့္မားလာ ေစျခင္းငွာ အေၾကာင္းျဖစ္အပ္ရာ၏။
အေရးႀကီးလွသည္မွာ ေက်ာင္းသား ကိုယ္တိုင္ အထူးစိတ္ဝင္စားလွေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ ကိုယ္တိုင္ သုေတသနျပဳလုပ္ကာ ႏိႈက္ႏိႈက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ေလ့လာျခင္းကို အားေပး ျမႇင့္တင္ၾကရေပမည္။
၂၁ ရာစုေခတ္တြင္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဆည္းပူးေလ့လာစရာေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္ရွိ ေနေပရာ စာၾကည့္တိုက္ပမာ သုတ၊ ရသ မ်ားကို သာတူညီမွ်ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဒီဂ်စ္ တယ္သုတပေဒသာ ဘဏ္တိုက္ႀကီး အတြင္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတုိ႔ကိုယ္ တိုင္ ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ၾကေလၿပီ။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ မူလတန္းအဆင့္မွာပင္ မိမိ၏ အျမင္ကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ ခြင့္ေပးႏိုင္ရန္ ဆရာမ်ားက ေလ့က်င့္ေပး သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ေအာက္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားအား အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးျငင္း ခံုေစျခင္းျဖင့္ မိမိကုိယ္မိမိယံုၾကည္မႈ၊ အား ကိုးမႈ၊ ေလ့လာဆည္းပူးမႈႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္လိုမႈစိတ္ဓာတ္တုိ႔ကို အထံုအစြဲျဖစ္ေစေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အနက္ အေရးႀကီးသည့္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ ရပ္မွာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခြင့္ရွိသည့္ ေနရာ၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေဆာင္သည့္ ေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ရွိသည့္ ေနရာအျဖစ္ သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အာရွတိုက္တြင္ စစ္ေရးအရ ပါဝါႀကီးမားလွသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္သုိ႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ရကား ႏိုင္ငံတကာ ပညာ ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေရစီးေၾကာင္းတြင္ဂ်ပန္က စံနမူနာ ျပသႏိုင္ေလသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း အဆင့္ျမင့္ ျမင့္ ဂုဏ္ဝင့္စြာ ပညာတတ္သူဦးေရ မ်ား ျပားသည့္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ရပ္တည္လာ ႏိုင္ျခင္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ မဟာေအာင္ျမင္ မႈဟူ၍ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ဝွဲခ်ီးထိုက္လွေပသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး ျဖစ္တည္မႈကိုၾကည့္လွ်င္ အေျခခံအက်ဆံုးမွာ မူလတန္းပညာေရးျဖစ္၏။ မူလတန္းေက်ာင္းသားဘဝကတည္းကပင္ စာသင္ သားတုိ႔ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စိတ္ဓာတ္ရင့္ သန္လာေအာင္ ဆရာမ်ားက ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကသည္။ ဂ်ပန္ရွိ အေျခခံပညာ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းဟူ ၍ပင္ သီးသန္႔မထားရွိဘဲ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ စုစည္းညီညာ စြာ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စာသင္သား ကေလးမ်ား ၏ ထူးျခားေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္း တစ္ရပ္မွာ သူတုိ႔၏ သေဘာထားအျမင္ မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္ သူ႔အျမင္ကို ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္း ဖြင့္ခ်ခြင့္ ရွိသလို စူးစမ္းလိုစိတ္က ျမင့္ျမင့္မားမား ရွိေနသည္။

မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြး အျမင္ ရင့္သန္မႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အနာဂတ္ဘဝအတြက္ လင္းေရာင္ျခည္ပင္ ျဖစ္သည္။
မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဟူ ျပည္သူတုိ႔၏ အနာဂတ္ဘဝ ေတာက္ေျပာင္ေရးမွာ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔အတြက္ ပညာရည္ျမင့္မားေရး ေပၚ အေျခခံသည္။ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစဖုိ႔ အေျခခံပညာေရးမွာ ႏိုင္ငံ၏ အုတ္ျမစ္ပမာ အေရးပါလွသည္။

ဤတြင္ ကြၽႏ္ုပ္စဥ္းစားမိသည္ကား ပညာေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဟူသည္ လူတုိ႔၌ကိုယ္စီကိုယ္ငွရွိေနၾကေသာ အစြမ္းအစ မ်ားကို ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ေပါင္းစည္းတိုး တက္ေစေရးျဖစ္၏။ ပညာေရး၏ ရည္မွန္း ခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ဘြဲ႕၊ ဒီဂရီရရွိျခင္းတြင္သာ တန္႔ေနသည္မဟုတ္၊ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ဘဝတစ္သက္တာလံုး ဆည္းပူးေနအပ္ ေသာ အဆံုးမရွိသည့္ ပန္းတိုင္သာတည္း။ သုိ႔ျဖစ္ရကား အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးလည္းျဖစ္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ရရွိေရးလံႈ႔ေဆာ္သူလည္းျဖစ္သူ မဟတၱမဂႏၵီႀကီးက ''မနက္ျဖန္သင္ေသဆံုးရေတာ့မည္ဘိသကဲ့သုိ႔ မြန္
ျမတ္သန္႔စင္ဆံုးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေနထိုင္ပါ။ အျမဲထာဝရ အသက္ရွင္ေနရမည္ဘိသကဲ့သုိ႔ ထာဝစဥ္ဆည္းပူးေလ့လာပါ'' ဟူ၍ ဆိုမိန္႔ခဲ့၏။

သတၱဝါတုိ႔အနက္ အသိÓဏ္အရွိဆံုး လူတုိ႔မွာ ပင္ကိုသဘာဝအရ သိလိုေသာ
ဆႏၵရွိၾကၿပီး သိခ်င္သည့္ စိတ္၏ေစ့ေဆာ္မႈအေလ်ာက္ ေစ့ငုေလ့လာရာမွ အသိတရား တိုးပြားလာသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္တက္ေသာ္အတတ္ကို ရရွိလာသည္။ အသိႏွင့္ အတတ္တုိ႔ႏွင့္အတူ 'ပညာ' သည္ေပၚထြန္းလာရ ေပေတာ့သည္။

ရွင္မဟာ သီလဝံသ၏ 'ပါရာယနဝတၴဳ' ၌ ပညာဟူေသာ္ကား အက်ဳိးႏွင့္ အျပစ္အား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ေသာ ဥာဏ္တည္းဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ကြၽႏု္ပ္မွတ္သားရဖူး သည္။ အသိကိုKnowledge၊ အတတ္ကို Art၊ ပညာကိုWisdom ဟူ၍ သတင္းစာ ဆရာႀကီးႏွင့္ စာေရးဆရာႀကီး တက္တိုး က ေရးသားသီကံုးခဲ့သည္ကိုလည္း မွတ္ သားမိျပန္သည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပင္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တတ္သိပညာ ရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို အစဥ္အေလး ေပးေနရခ်ိန္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔လို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာ၌ တတ္သိပညာရွင္မ်ား လိုအပ္ပံုမွာ အထူး ဆိုဖြယ္ရာ မရွိပါေခ်။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ျမန္မာမႈ နယ္ပယ္တြင္ ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္မွာ 'ပညာကားေရွ႕ ဥစၥာကားေနာက္' (ပညာကိုအရင္ရွာ) ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားျဖစ္၏။ ဥစၥာထက္ ပညာရွာေဖြမႈကို အေလးထား ရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည့္ စကားျဖစ္၏။
သုိ႔ျဖစ္ရကား ပညာရွာေဖြြမႈကို ယေန႔ လူငယ္တုိ႔ အေလးမူၾကဖုိ႔ အထူးလိုအပ္လွ သည္။ လူငယ္ေမာင္မယ္တုိ႔သည္ ပညာရွာ ပမာသူဖုန္းစားပမာ က်င့္ၾကံရမည္သာ ျဖစ္ၿပီး လူငယ္တုိ႔ပညာဆည္းပူး ႏိုင္ေရး အတြက္လည္း မိဘ၊ ဆရာတုိ႔မွသည္ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ဳိး မ်ဳိး ျပဳလုပ္ေနၾကရမည္သာ။

'ယေန႔ လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး သင္ လည္းတစ္ဦး သားထူးသားျမတ္' ျဖစ္ေစဖုိ႔ ေမာင္တုိ႔မယ္တုိ႔အေနျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျမင့္ျမင့္မားမား ဦးထိပ္ထားၾကဖုိ႔ ကြၽႏ္ုပ္တိုက္တြန္းလို၏။
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္ အနာဂတ္ဘဝ ေတာက္ေျပာင္ေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္း ျဖင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ေပါၾကြယ္ဝသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ရပ္တည္ကာ ကမၻာ့အလယ္ ဝင့္ထည္မည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲႏိုင္ပါ။ ပညာရွင္ ေခါင္းပါးေလေလ တိုင္းျပည္ည့ံဖ်င္းေလေလဟူေသာ သေဘာ တရားကို လူငယ္တုိ႔ ႏွလံုးသြင္းၾကလ်က္ ပညာရွိ (ကဝိ)ျဖစ္ေအာင္ အစဥ္ႀကိဳးစား ၾကဖုိ႔လိုသည္ဟု ေတြးေတာမိရင္း ''ပညာ မရွိ ကဝိမျဖစ္'' ဟု ကြၽႏ္ုပ္ က်ဴးရင့္မိပါသတည္း။

ေၾကးမံုသတင္း (၁၉.၃.၂၀၁၇)

Powered by Bullraider.com