တကၠသိုလ္ပညာေရး ျမႇင့္တင္ရန္ အခ်ိန္မကုန္ေစလိုပါ

.... ဒါဆိုရင္ အလြန္အကၽြံေတာ္ေသာသူမ်ား စုဖြဲ႔ထားတဲ့ ဗဟိုဌာနႀကီးပဲေပါ႔။ ေခတ္ မေကာင္းခ်ိန္မွာ bias ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးအားျပဳကာ ႏုိင္ငံျခားသြားၿပီး ျပန္လာသူ အမ်ားစုႏွင့္ ပိုင္ရာဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ ေနရာရေနေသာ သူမ်ားသာ ပါ၀င္ၾကဦးမည္ဟု ေတြးမိပါသည္။

... မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၀ိဇၨာႏွင့္သိပၸံပညာရွင္မ်ား စာတမ္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ဖတ္ၾကားသြားပါသည္။ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ေတာင္ ရွိခဲ့ၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တင္သြင္းဖတ္ၾကားၾကေသာ စာတမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရွိၿပီလဲ ေတြးဆၾကည့္သင့္ပါသည္။ အဲဒီအထဲက စာတမ္း ဘယ္ႏွစ္ေစာင္ ႏုိင္ငံျခား စာေစာင္ေတြမွာ ေဖၚျပခဲ့ၿပီလဲ။ ႏုိင္ငံအက်ဳိးျပဳေသာ တကယ္ပဲ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ စာတမ္းဘယ္ႏွစ္ေစာင္ ရွိၿပီလဲ ဆိုတာ ၾကည့္ရံု သိရံုနဲ႔တင္ ေပၚလြင္ေနပါၿပီ။

.. အဓိပၸါယ္မရွိေသာ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ခံကာ ပညာေရးကို အေရခြံၿခံဳ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားမည့္အစား ပကတိ အေျခအေနအတုိင္း ေသခ်ာစြာ သိျမင္ဖို႔လိုပါသည္။ အေျခအေနမွန္ကို တင္ျပရလွ်င္ ဌာနတစ္ခုတြင္ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ ပါေမာကၡအမ်ားစုပင္လွ်င္ အထက္ကခုိင္းသမွ်ကို ေခါင္းၿငိမ့္ရံုသာတတ္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀စြာ မရွိျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (transparency) မရွိဘဲ နီးစပ္ေသာ သူမ်ားႏွင့္သာ အလုပ္လုပ္ေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာထက္ဦးေမာင္

University education reform in Myanmar/ Burma

ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း

Powered by Bullraider.com