မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရး လႈပ္ရွားေနေသာ ကိုရဲ၀င္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

 
ကိုရဲ၀င္း
 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းလူဦးေရ ၂ ဒသမ ၃ သန္းရွိၿပီး ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ ေက်ာင္းမတက္ေရာက္ႏုိင္သလုိ မသန္စြမ္းသူ တစ္ရာတြင္ တစ္ဦးသာ တကၠသုိလ္တက္ေရာက္ႏုိင္၍ ဘြဲ႕ရရွိေနသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒတြင္ မသန္စြမ္းသူ ပညာေရးသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရးရွိေနေသာ္လည္း မသန္စြမ္း ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕သည္ အေျခခံပညာေက်ာင္း၌ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ ျငင္းပယ္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ဇြန္ လ ၂၅ ရက္က ဖြဲ႕စည္းေသာမသန္စြမ္းကေလးမ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ကိုရဲဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္သည္။

ပညာသင္ၾကားႏုိင္တဲ့ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြကုိ ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္မရရွိတာ ဘာေၾကာင့္လုိ႔ ျမင္ပါလဲ။

အရင္ႏွစ္ကလည္း ဒီလုိမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ပုံမွန္ဉာဏ္ရည္ရွိၿပီးေတာ့ ကုိယ္ခႏၶာမသန္စြမ္းတဲ့ ကေလးေတြ ေက်ာင္းအပ္တဲ့အခါမွာ သူငယ္တန္း(KG)သင္႐ုိးက ခုန္ေပါက္ကစားရမွာ၊ သင္ယူရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ပါ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အရင္ႏွစ္ေတြက အတုိင္းပဲ ေက်ာင္းအုပ္အေပၚမွာ မူတည္ေနတယ္။ မူမရွိေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္က လက္ခံတယ္ဆုိရင္ မသန္စြမ္းကေလးေတြက ေက်ာင္းအပ္ခြင့္ရတယ္။ လက္မခံရင္ ေက်ာင္းအပ္ခြင့္မရဘူး။ ေက်ာင္းအုပ္ေတြက ကုိယ္တုိင္တာဝန္မယူဘဲနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းေတြကုိ အဆင့္ဆင့္လႊဲခ်တယ္။

မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္မရရွိတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိေနပါလဲ။ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာမ်ဳိး ရွိပါလဲ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီ တက္လာတာက ျဖစ္စဥ္ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြက တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ေျပာလုိ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ရသြားတယ္။ ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ေက်ာင္းအပ္ခြင့္မရေသးဘူး။

မသန္စြမ္းသူမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးၿပီ၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမွာလည္း မသန္စြမ္းကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားတာကုိ အခုထိ ျငင္းပယ္ခံေနရဆဲဆုိေတာ့ ဒီဥပေဒေတြကုိ ျပည္သူေတြၾကားထဲ ပုိပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေအာင္ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္သြားပါမလ။ဲ

အဓိကက ေက်ာင္းရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြနဲ႔ ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြက ဒီဥပေဒကုိ မသိတာေပါ့၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒက ၂၀၁၅ မွာ ျပ႒ာန္းတယ္။ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဥပေဒကလည္း ၂၀၁၅ မွာ ျပ႒ာန္းတယ္။ အစိုးရသစ္တက္လာတယ္။ ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ ေက်ာင္းအုပ္ေတြကုိယ္တုိင္က ဒီဥပေဒကုိ ေသခ်ာ မသိေသးဘူး။

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေအာင္ ေကာ္မ တီကုိ ဘယ္လုိဖြဲ႕စည္းထားပါလဲ၊ ဘာေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမလဲ။

မသန္စြမ္းသူမ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီကုိ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ INGO ေတြ ၁၅ ဖြဲ႕ေလာက္ ေပါင္းၿပီး ဖြဲ႕လုိက္တယ္။ အဲဒီေကာ္မတီကေန ပညာေရးဝန္ႀကီးကုိ ေတြ႕ခြင့္ရဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းအသင္းခ်ဳပ္ကေန ဦးေဆာင္ၿပီး စာပုိ႔ၿပီးေတာင္းထားတယ္။ အခု Case Study ေတြ၊ ဥပေဒေရးရာ ေလ့လာခ်က္ေတြ လုပ္ေနတယ္။ ေက်ာင္းတက္ခြင့္မရတဲ့ ကေလးေတြ၊ မိဘေတြကုိ ရန္ကုန္ကုိေခၚၿပီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္မယ္။ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရ အရာရွိေတြကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ တုိက္႐ုိက္ေျပာတာမ်ိဳး လုပ္မယ္။

လူတုိင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္၊ ေနာက္ထပ္လည္း ဘာေတြဆက္လုပ္သြားပါမလဲ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ တြန္းရမယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အေနနဲ႔ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ မသန္စြမ္းကေလးေတြကို ေက်ာင္းအပ္တဲ့အခါမွာ ေက်ာင္းမွာ အခက္အခဲရွိရင္ေတာင္မွ ဌာနဆုိင္ရာအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ ပညာသင္ ၾကားခြင့္အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ မူဝါဒထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အေနနဲ႔ မူဝါဒခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။

လက္ရွိေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြ အဓိကႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ့အခက္အခဲက ဘာေတြပါလဲ။

မသန္စြမ္းကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ခြင့္ကို ပင္မအစုိးရေက်ာင္းေတြက အေသအခ်ာမသိေသးဘူး။ နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕ေတြက ဥပေဒခ်ျပၿပီးေျပာတယ္။ ေက်ာင္းအုပ္က လက္မခံခ်င္ခံခ်င္နဲ႔ လက္ခံလုိက္တယ္။ ကေလးေတြကို မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြက နယ္ေတြမွာ အိမ္သာေဆာက္ေပးတာ၊ ေလွ်ာက္လမ္းေတြလုပ္ေပးတာ လုပ္တယ္။ အတန္းကုိ ေနာက္တစ္ခန္းေျပာင္းတာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ သင္ၾကားေရးမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ ေတြ႕ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာမလုံေလာက္လုိ႔ အဆင္မေျပတာေတြ႕ရတယ္။

မသန္စြမ္းကေလးေတြဟာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္အတန္းေတြအထိ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္ရေနပါလဲ။

တခ်ိဳ႕မသန္စြမ္းကေလးေတြက ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရတယ္။ တခ်ိဳ႕က နားလည္မႈယူၿပီးေတာ့ Home School ေပါ့။ အိမ္မွာ သင္ၿပီးေတာ့ စာေမးပြဲသြားေျဖတာမ်ိဳးရတာ ေတြ႕ရတယ္။ ၂၀၁၂ ကေန ၂၀၁၄ အထိ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာအရ မသန္စြမ္းကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ကုိ မူလတန္းမွာ ၉,၇၃၈ ဦး၊ အလယ္တန္းမွာ ၁၁,၅၃၆ ဦး ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ရတယ္။ ပညာတတ္တဲ့ဦးေရက အရမ္းနည္းတယ္။ ထက္ဝက္ေလာက္က ေက်ာင္းေနခြင့္မရဘူးဆိုတာ စစ္တမ္းေတြအရ ေတြ႕ရတယ္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ဆုိင္ရာမွာ မိဘေတြကလည္း အဓိကအခန္းက႑တစ္ခုကေနပါေနေတာ့ သူတုိ႔ေတြကုိ ဘယ္လုိအႀကံေပးခ်င္ပါလဲ။

မသန္စြမ္းကေလးေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုကေန ေမြးလာတယ္။ မိဘကဆင္းရဲေတာ့ စားဝတ္ေနေရးလုံးပန္းေနတာနဲ႔ ကေလးကုိ ေက်ာင္းလိုက္ပို႔ဖုိ႔၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံဖုိ႔ အခက္အခဲရွိတယ္။ မိဘေတြနဲ႔ ဆရာေတြရဲ႕စိတ္ခံစားမႈက မသန္စြမ္းကေလးတစ္ေယာက္ ပညာတတ္ေတာ့ ဘာျဖစ္လာမွာလဲဆုိတဲ့ အေတြးအျမင္မ်ိဳးရွိေနတယ္။ ေက်ာင္းထားတဲ့ကိစၥမွာ မိဘက အဓိကက်တယ္ဆုိေပမယ့္ သူတုိ႔က ေက်ာင္းထားေပမယ့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံဖုိ႔ ျငင္းပယ္ခံရတာမ်ိဳးေတြ႕ရတယ္။

ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ မသန္စြမ္းကေလးေတြ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတာမ်ိဳးကုိ ဘယ္လုိႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါလဲ။

အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ သန္စြမ္းမိဘေတြကုိယ္တုိင္က သန္စြမ္းကေလးနဲ႔ မသန္စြမ္းကေလးနဲ႔ ေက်ာင္းအတူတက္ဖုိ႔ကုိ သိပ္ခြင့္မျပဳခ်င္ဘူး။ ပညာသင္ၾကားရာမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ိဳးခံရတယ္။ ဉာဏ္ရည္ မသန္စြမ္းကေလးဆုိရင္ ပုံမွန္ေအးေအးေဆး ေဆးေနတာမ်ိဳးဆုိေပမယ့္ သန္စြမ္းကေလးေတြကို အႏၲရာယ္ျပဳမွာ စုိးရိမ္တာမ်ိဳး ႀကဳံရတယ္။ အဲဒီလုိ ဆုိရင္ကေလးေတြမွာ ေနာက္ပုိင္းက သိမ္ငယ္တာေတြ႔ရတယ္၊ ေနာက္တစ္ခု သင္႐ုိးနဲ႔ စာေမးပြဲစနစ္က မသန္စြမ္းတဲ့ကေလးေတြအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရတယ္။ မူလတန္းမွာ အခ်ိန္ပုိေပးတာမ်ိဳး၊ အကူကေလးတစ္ေယာက္ ေခၚေပးတာမ်ိဳးရွိတယ္။ အလယ္တန္းမွာ ကုိယ္တုိင္ေရးခုိင္းတာမ်ိဳး ေတြ႕ရတယ္။ အဆင္မေျပမႈေတြ ရွိတယ္။ စာေမးပြဲစနစ္ေတြမွာ မသန္စြမ္းကေလးေတြအတြက္ အခ်ိန္ပုိ ေပးသင့္တယ္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေတြမွာေကာ မသန္စြမ္းလူငယ္ေတြအတြက္ ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြရွိေနပါလဲ။

မသန္စြမ္းကေလးေတြ တကၠသုိလ္တက္ဖုိ႔အတြက္ ဆင္းရဲတဲ့ မိသားစုေတြဆုိေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရး မလုံေလာက္မႈ အခက္အခဲရွိတယ္။ ပညာသင္ဆုေတြ ေပးေနေပမယ့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအေနနဲ႔ လုံေလာက္မႈ မရွိေသးဘူး။ သိပံၸဘာသာရပ္ေတြမွာ လက္ေတြ႔ေတြပါတဲ့အတြက္ မသန္စြမ္းေတြကုိ လက္မခံတာရွိေနတယ္။

အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ မသန္စြမ္းသူေတြ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ သင္ၾကားတဲ့ေနရာမွာ အဆင္ေျပႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တယ္လုိ႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါလဲ။

ေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ယူခ်င္လုိ႔ ေက်ာင္းလာအပ္ရင္ ေက်ာင္းက အခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာရွိရင္ေတာင္မွ ပညာသင္ခြင့္ရေအာင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အေနနဲ႔ ရွိေစခ်င္တယ္။ အဲဒါကုိ Advocacy လုပ္သြားပါမယ္။

ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာရွိ ေျပာေပးပါ။

ပညာေရးဘက္ဂ်က္ကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီးေတာ့ သုံးစြဲရမယ္။ ကေလးေတြကုိ ပညာသင္ေပးဖုိ႔ အဆင္ေျပေအာင္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံေတြ ျပင္ဆင္တာ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကုိ မြမ္းမံသင္တန္းေတြေပးတာ။ ကေလးေတြအတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ ေပးဖုိ႔အတြက္ ဘက္ဂ်က္ေတြကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီးသံုးစြဲရမယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အေနနဲ႔ မသန္စြမ္းကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိဖုိ႔အတြက္ မူဝါဒတစ္ခုရွိသင့္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

7 Day Daily, 

Powered by Bullraider.com