အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို စက္႐ုပ္ပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္းမ်ားသင္ၾကား

https://static1.codehs.com/img/tutor_info/tutor2.jpg

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မင္နီဆိုးတားျပည္နယ္ စိန္႔ ဂၽြန္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ၇ တန္းနွင့္ ၈ တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စက္႐ုပ္မ်ားကို လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္နိုင္ေစမည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း US News သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စတီဖင္ လာဆင္ဆိုသူ ေရးဆြဲထားသည့္ ပ႐ိုဂရမ္းမင္း မ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စတီဖင္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပ႐ိုဂရမ္းမင္း ဘာသာရပ္တြင္ စက္႐ုပ္မ်ားအတြက္ သီးျခား ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို ေရးသားျပဳစု သင္ၾကားေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“နည္းပညာက ကေလးေတြကိ္ု ပ႐ိုဂရမ္းမင္း အျမန္ဆံုးေရးတတ္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳသြားမွာပါ။ ခုဆိုရင္ ကေလးအေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္ပါဝင္စားစြာနဲ႔ ပ႐ိုဂရမ္ေတြေရးတာကို လာၿပီး ေလ့က်င့္ေနၾကပါၿပီ” ဟု စတီဖင္ ကဆိုသည္။

ဆရာစတီဖင္၏ ပ႐ိုဂရမ္းမင္းသင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေျခခံ ပ႐ိုဂရမ္းမင္းကစတင္ သင္ၾကား ၾကရၿပီး iPad မ်ားေပၚတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားၾကရကာ Arduino စက္႐ုပ္မ်ားကို ပ႐ိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေစသည္အထိ ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

Arduino စက္႐ုပ္မ်ားကို တီထြင္ရန္အတြက္ တစ္႐ုပ္လွ်င္ ၈၅ ေဒၚလာခန္႔ ကုန္က်ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ မိမိစက္႐ုပ္ကို လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ လႈပ္ရွား ခိုင္းေစမႈမ်ားကို မိမိတို႔ ေရးထား သည့္ ကြန္ပ်ဴတာကုတ္မ်ားအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဆရာစတီဖင္၏ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္သင္တန္းကို မိဘမ်ားက ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ မတည္ ထူေထာင္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ စက္႐ုပ္မ်ားကိ္ု တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။

Powered by Bullraider.com