ကမၻာ့ပညာေရးတြင္ စင္ကာပူထိပ္တန္းအဆင့္သို႔ေရာက္

http://www.madeinsingapore.sg/wp-content/uploads/2014/08/53-picture-Singapore-International-School-2.jpg

ႏိုင္ငံတကာပညာေရးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္းဆင့္ ပညာေရးတို႔တြင္ ထိပ္တန္းေရာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိပ္တန္းအဆင့္တြင္ရွိေနေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ မူလတန္းပညာေရး၌ ေျမာက္ပိုင္း အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံသည္ သခၤ်ာတြင္ ဆ႒မေျမာက္ အဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။ ဥေရာပတြင္ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ဟု ဆိုနိုင္သည္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ႏိုင္ငံတကာ သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္မလာသည့္ အေနအထားျဖစ္သြားသည္။

သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္၌ ထိပ္တန္းေရာက္ေနသည့္ နိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားကို ျဖတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ လူေတာ္မ်ား ေမြးထုတ္ရာ နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။

ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာ သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ထိုစာရင္းကို အသက္ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၃ ႏွစ္၊ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၆၀၀၀၀၀ ကို ေလ့လာသံုးသပ္ အကဲျဖတ္ၿပီးမွ သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။

အထက္တန္းအဆင့္ သခၤ်ာတြင္ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္းကို အမွတ္စဥ္ ၁ မွ ၁၁ အထိ အစဥ္လိုက္ ထုတ္ျပန္ရာ၌ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊ ႐ုရွား၊ ကာဇက္စတန္၊ ကေနဒါ၊ အိုင္ယာလန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အဂၤလန္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

မူလတန္းအဆင့္ သခၤ်ာတြင္ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ရာ၌ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္၊ ဂ်ပန္၊ ေျမာက္ အိုင္ယာလန္၊ ႐ုရွား၊ ေနာ္ေဝ၊ အိုင္ယာလန္၊ အဂၤလန္ဟူ၍ ေတြ႔ရ သည္။

အထက္တန္းအဆင့္ သိပၸံထူးခၽြန္ ၁၀ ႏိုင္ငံတို႔မွာ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္ဝမ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဆလိုေဗးနီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ႐ုရွား၊ အဂၤလန္၊ ကာဇက္စတန္၊ အိုင္ယာလန္တို႔ျဖစ္သည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ထိပ္တန္းတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ယခုႏွစ္စာရင္းတြင္ ျပဳတ္က်က်န္ေနခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

မူလတန္းအဆင့္ သိပၸံထူးခၽြန္ ၁၀ ႏိုင္ငံမွာ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ႐ုရွား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္ဝမ္၊ ဖင္လန္၊ ကာဇက္စတန္၊ ပိုလန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ျဖစ္သည္။

အဆင့္တိုင္းတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ထိပ္ဆံုး နံပါတ္တစ္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ “ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးတန္ဖိုးတစ္ခု” အေနျဖင့္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေဒါက္တာ ဒတ္ ဟက္စ္တက္ကဆိုသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အတန္းထဲ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ နည္းသည္ထက္ နည္းလာၿပီး၊ ဆရာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈတြင္ အဓိကက် ေၾကာင္း ေဒါက္တာဟက္စ္ကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com