တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပညာေရးတြင္ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္

https://i.cbc.ca/1.3279627.1445339398!/cpImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/original_620/britain-china.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ ေနရာကိုေရာက္လာၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကို ဦးေဆာင္ႏိုင္႐ံုမက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးႀကီးသည့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ပါ ၾသဇာသက္ ေရာက္ေနၿပီး သူ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လမ္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကရေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚႏွင့္ ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို တာဝန္ယူထားရသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ရာတြင္ ရဲေဘာ္ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီကလည္း အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးထားသည္။

ရွီသည္ ယမန္နွစ္ ေအာက္တိုဘာလကတည္းက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စိုးမိုးမႈကို ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့႐ံုမက ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတံုးႏွင့္ တိန္ေရွာင္ပင္းတို႔၏ ေနရာကိုရယူႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း Reuters တြင္ေရးသားထားသည္။

သူသည္ ပါတီ၏ သစၥာကိုခံကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးမ်ားကို ထိပ္တန္းေရာက္လာေစရန္ ျပန္လည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့႐ံုမက ပညာေရးတြင္ အေနာက္တိုင္းတန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ပါးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မေကာင္းသည့္ ဆရာမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ဆန္႔က်င္ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ကေပးအပ္သည့္ တာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ တ႐ုတ္ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ ၂၉ ခုတြင္ မူဝါဒေရးရာမ်ားကို အခိုင္အမာျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ၿပီးဆံုးကတည္းက တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို အထူးၾကပ္မတ္ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္လည္း တိုးတက္သည့္အျမင္ရွိၿပီး အစိုးရကို ပြင့္လင္းစြာ ေထာက္ျပေဝဖန္တတ္သူ ပီကင္း တကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးကိုလည္း အလုပ္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

Powered by Bullraider.com