အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဂ်ပန္ပံုစံအတိုင္းလုပ္မည္

http://www.sis.gov.eg/Content/Upload/slider/3201627113443721.jpg

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေက်ာင္းစနစ္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းခံရသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို ဤနည္း ျဖင့္သာ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Al Monitor သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ ကေလးအားလံုးအတြက္ ပညာေရး (Tokkatsu) စနစ္ျဖင့္ အီဂ်စ္ေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၀ ကို အီဂ်စ္-ဂ်ပန္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ လာမည့္စာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

Tokkatsu နည္းစနစ္ဆိုသည္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရးတြင္ အားလံုးလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ စနစ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ေက်ာင္းသားတိုင္းကို လူမႈေရး၊ စိတ္ဓာတ္၊ ကာယ၊ ရသပညာမ်ားကို ျမင့္မား ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးသာမက သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစနိုင္မည့္ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေလ့လာနိုင္သည့္သေဘာတရားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထူးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရၿပီး အထူးလႈပ္ရားမႈဆိုရာတြင္ ကိုယ့္အတန္း ကိုယ့္ေက်ာင္း ကိုယ့္အိမ္သာ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ သန္႔ရွင္းၾက ရျခင္း၊ ေန႔စဥ္ အတန္းတြင္း၌ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ကာ ဦးေဆာင္မႈေနာက္ကိုလိုက္ေစျခင္းစသည့္ အေလ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ားလည္း Tokkatsu တြင္ပါဝင္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကစတင္ၿပီး အီဂ်စ္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ နိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေရး ေအဂ်င္စီတို႔သည္ မူလတန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ Tokkatsu စနစ္မွ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁၀ မ်ိဳးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစျခင္းအား စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။

Tokkatsu စနစ္အရ အီဂ်စ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူလတန္းအဆင့္ကတည္းက လက္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္း၊ အတန္းေခါင္းေဆာင္ခန္႔အပ္ၿပီး ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးကို ေက်ာင္းသားတိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို တစ္ေန႔ ငါးမိနစ္လုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္သည္ စည္းကမ္းေကာင္း႐ံုမက၊ ကိုယ္က်င့္တရားတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို အထူး ေကာင္းမြန္ေစရန္ သင္ၾကားႏိုင္သည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္စံအတိုင္း အီဂ်စ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စာနာေထာက္ထားျခင္း၊ စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းတို႔ပိုေကာင္းလာေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္စနစ္တြင္ သိပၸံႏွင့္ သခၤ်ာကို အဓိကဦးစားေပး သင္ၾကားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အဖြဲ႔လိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား အီဂ်စ္ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစလိုေသာေၾကာင့္ ဤစနစ္ကို က်င့္သံုးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အီဂ်စ္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္သူ ရီဒါ ဟီဂါဇီကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com