တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကပညာေရး

https://static01.nyt.com/images/2013/06/05/business/dbpix-bishop/dbpix-bishop-tmagArticle.jpg

တ႐ုတ္နိုင္ငံ ကက္ဘိနက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ပုဂၢလိကပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈကို ခံယူကာေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရသြားၿပီျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကပညာေရးကို ခြင့္ျပဳသည္ဆိုေသာ္လည္း ႁခြင္းခ်က္မ်ားေတာ့ရွိသည္။ ဆိုရွယ္လစ္ပညာေရးႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ တန္ဖိုးမ်ား မေပ်ာက္ေစရန္ သတိျပဳရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို အားလံုးလိုက္နာၾကရန္ လမ္းညႊန္ ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္႐ိုးမ်ားသည္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္၍မရ။ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းေၾကာင္းကို မေသြဖီသည့္ သင္ၾကားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လမ္းညႊန္ ထားသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကရွင္းပါသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေက်ာင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြကို ကိုယ္သေဘာႏွင့္ကိုယ္ ရွာေဖြႏိုင္သည္။ ထူေထာင္ႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္ပညာေရး ဒုဝန္ႀကီး လီေရွာင္ေဟာင္းကလည္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGO) အေနျဖင့္ ေငြပင္ေငြရင္း စိုက္ထုတ္ ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္တားဆီးရန္မရွိဟုေျပာၾကားသည္။ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ပညာေရးတြင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားျခင္းအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္သျဖင့္ third-party အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပညာေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပိုမ်ားလာမည္ဟု ယူဆရသည္။

ပုဂၢလိကပညာေရးကို လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္အညီ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ရ မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာနိုင္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္တက္ ႏိုင္မည့္ ပညာသင္ဆုမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိကပညာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရျခင္းမွာ ပညာေရးတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ ပညာေရးတစ္ရပ္ကို ေပၚထြန္းလာေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လီကဆိုသည္။ ပညာေရးသာမက ေက်ာင္းနွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ က႑တြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားလည္း ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ပုဂၢလိကပညာေရးကို လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို မူႀကိဳမွသည့္ တကၠသိုလ္ အဆင့္အထိ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းထူေထာင္လိုပါကလည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေပါင္း ၁၇၁,၀၀၀ ေက်ာင္းျဖစ္လာသည္။ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၈၂၃၅ ေက်ာင္း တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ၄၈ ဒသမ ၂၅ သန္းျဖစ္သည္။ ယမန္နွစ္ကထက္ ၂ ဒသမ ၅၄ သန္းတိုးလာျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ပညာေရးႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ပညာေရးကို လမ္းဖြင့္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ပညာေရး ကို ခြင့္ျပဳလိုက္ရသည္ဟုယူဆၾကသည္။

(Source: Xinhua)

Powered by Bullraider.com