ေနာ္ေ၀းအစိုးရ ပညာသင္ဆု ျမန္မာေက်ာင္းသား ၄၀ ထပ္မံေခၚယူမည္

Photo
ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ-၁၄

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ အာရွနည္းပညာအင္စတီက်ဴဒ္ (AIT) တြင္ မဟာဘြဲ႕ပညာသင္ယူႏုိင္ရန္ ေနာ္ေ၀းအစုိးရက ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ၄၀ ဦးအား ပညာသင္ဆု ထပ္မံေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအား ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္  ဘြဲ႕လြန္ပညာ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ယခင္ႏွစ္မွ စတင္၍ သုံးႏွစ္ဆက္တုိက္ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း သည္။

အင္ဂ်င္နီယာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူမည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆးပညာ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ မီဒီယာစသည့္ဘာသာရပ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္းရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္ AIT &Sd School of Enviroment, Resources and Development (SERD), School of Engineering and Technology (SET)ESifh School of Management (SOM) တုိ႔တြင္ သင္ၾကားေနေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုအတြက္ အသက္ ၄၀ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မဟာဘြဲ႕သင္တန္းၿပီးဆုံး ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားသည္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာအတြက္ www.ait.asia/admissions/form.html တြင္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံရယူ ျဖည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး AIT ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္လုိသည့္အေၾကာင္းရင္း၊ မိမိ၏ ကာလတုိ၊ ကာလရွည္ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေရတို၊ ေရရွည္၌ မည္သည့္အခန္းက႑၌ မည္သုိ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စာစီစာကုံးသုံးမ်က္ႏွာေရးသား၍ မင္းဓမၼလမ္းႏွင့္ က်ဳိက္၀ုိင္းဘုရားလမ္းေထာင့္ရွိ Myanmar Egress ႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာ္ေ၀းအစုိးရက ေပးအပ္ေသာ ပညာသင္ဆုအခြင့္အလမ္းအတြက္ ယခင္ႏွစ္က ေက်ာင္းသား ၇၀၀ ေက်ာ္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းသား ၄၂ ဦးေရြးခ်ယ္ခဲ့ကာ ယခုအခါ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Powered by Bullraider.com