ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေျဖရွာ ပညာေတာ္သင္ဆု

ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၃၈ ႏွစ္အတြင္းရွိ ျမန္မာလူငယ္၊ လူရြယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ပညာေတာ္သင္ဆု တစ္ခုျဖစ္သည့္  ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေျဖရွာအစီအစဥ္ Community Solutions Program က ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ NGO, CBO, GO အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုတြင္ ေလးလတာကာလ ေနထုိင္၊ အလုပ္လုပ္လ်က္ သင္ယူ ေလ့လာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကာလအတြင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈ အတတ္ပညာတို႔ကို အြန္လိုင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သင္တန္းတက္၍ျဖစ္ေစ တြဲဖက္ သင္ယူေလ့လာ ရမည္လည္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းေနာက္ဆက္တြဲ စီမံကိန္းမ်ား အေမရိကန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ရန္၊ ေလ့လာဆည္းပူးရန္လည္း အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ၁၅ ရက္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၊ ၂၀၁၃ ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၃ တြင္ ပညာေတာ္သင္ခရီးစဥ္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ http://www.irex.org/project/community-solutions ဆိုက္တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

ေမာကၡပညာေတာ္သင္ဆုသတင္း

Community Solutions Program Awards by

Community Solutions Application instructions for Burmese Citizens by

ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း

www.maukkha.org 

Powered by Bullraider.com