ၾသစေၾတးလ်ား အမ်ဳိးသားတကၠသုိလ္မွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေရြးခ်ယ္မႈမ်ားတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္

ၾသစေၾတးလ်ားအဆင့္ တစ္အမ်ဳိးသားတကၠသုိလ္ (ANU) ကုိ တက္ေရာက္လုိတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ေရြးခ်ယ္မႈ အမ်ားဆုံး ဘာသာရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ အပါအဝင္ တျခားဘာသာရပ္ေတြကုိပါ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္အပါအဝင္ တျခားေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေနတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ ေဆးသိပၸံ ဘာသာရပ္၊ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္၊ ဥပေဒဘာသာရပ္၊ ဝိဇၨာဘာသာရပ္၊ ဘ႑ာေရးဘာသာရပ္၊ သိပၸံ ဘာသာရပ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ တြက္ခ်က္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ စာရင္း အင္းဘာသာရပ္စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တက္ေရာက္လုိရင္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ANU မွာတက္ေရာက္ခ်င္ရင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းမွာ ႏွစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ၿပီး ႏွစ္ဘာသာမွာလည္း ပ်မ္းမွ် ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိထားရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ IELTS 6.0 နဲ႔ညီမွ်တဲ့ အဂၤလိပ္စာရရွိထားသူ ဒါမွမဟုတ္ GCE ‘O’ Level မွာ ငါးဘာ သာကုိ B အဆင့္ရရွိထားၿပီး IELTS 6.0 နဲ႔ညီမွ်တဲ့ အဂၤလိပ္စာ ရရွိထားသူေတြကေတာ့ Foundation Studies ကုိ Semester ႏွစ္ခုပဲတက္ေရာက္ရမွာပါ။

အေျခခံပညာအထက္တန္းမွာ ပ်မ္းမွ် ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ IELTS 5.5 နဲ႔ညီမွ်တဲ့ အဂၤလိပ္စာရရွိထားသူ (သုိ႔မဟုတ္) GCE ‘O’ Level မွာသုံးဘာသာကုိ (B) အဆင့္ရရွိထားၿပီး IELTS 5.5 နဲ႔ညီမွ်တဲ့ အဂၤလိပ္ စာရရွိထားသူေတြကေတာ့ Foundation Studies Extended ကုိ semester သုံးခုအတြက္ တက္ ေရာက္ရမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဝင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အတိအက်သတ္မွတ္ထားတာေတာ့ မရွိဘူး။ Academic ေတြေပၚမူတည္ၿပီးၾကည့္တာ မ်ားတယ္လို႔ AT&S မွသိရပါတယ္။

ေက်ာင္းလခအေနနဲ႔ကေတာ့ Foundation Studies အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ားေဒၚလာ ၂၁,၀၀၀ ဝန္း က်င္ရွိၿပီး Foundation Studies ဆုိတာကေတာ့ ဘယ္ဘာသာရပ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတာ မဟုတ္ဘူး လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၾသစေၾတးလ်ားေဒၚလာ ၂၁,၀၀၀ ဆုိတာကလည္း ၂၀၁၄ တစ္ႏွစ္စာ အတြက္ပဲလုိ႔ သိရပါတယ္။

တစ္ဆင့္တက္ေရာက္ႏုိင္

အမ်ဳိးသားတကၠသုိလ္ (ANU) ကုိတက္ေရာက္လုိသူ အထက္တန္းေအာင္ ျမန္မာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သားေတြအေနနဲ႔ ANU College Foundation Studies Program ကေနတစ္ဆင့္လည္း တက္ေရာက္ ခြင့္ရရွိႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ANU College ဟာ ANU (Australian National University) ကုိတုိက္႐ုိက္တက္ေရာက္ႏုိင္ မယ့္ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့အျပင္ ေလ့လာခ်က္ေတြအရလည္း ANUC က Foundation ေျဖဆုိ သူ ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက ANU ကုိ ဆက္ၿပီးတက္ေရာက္ခြင့္ရွိၾကတယ္လုိ႔ သိရတယ္။

ANU Foundation စာေမးပဲြမွာ ရလဒ္ေကာင္းေကာင္းေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္ထူးခၽြန္တဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း ၾသစေၾတးလ်ားတကၠသုိလ္ (ANU) ကုိဆက္ၿပီး တက္ေရာက္မယ့္အ တန္းအတြက္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပညာသင္ဆုေတြရရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ AT&S Co.,Ltd ကသိရပါတယ္။

ေမာ္ဒန္သတင္းဂ်ာနယ္

အမွတ္(၄၀၃)၊ ဧၿပီလ(၄) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com