မာလ္တီမီဒီယာအတတ္ပညာဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာ (ပညာေရး)သင္တန္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

http://www.unescobkk.org/typo3temp/pics/e76ab94b9b.jpg

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသုိလ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းပညာေရးတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ မာလ္တီမီဒီယာအတတ္ပညာဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာ(ပညာေရး)သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ား၌ ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏုိင္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

တကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါသင္တန္းကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းမႈ၊ အေျခခံအဂၤလိပ္စာႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသု တတုိ႔ကို ေရးေျဖစာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ 

သင္တန္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေဒသမေရြးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပမွ ေလွ်ာက္ထားသူျဖစ္ပါက အသက္ (၂၅)ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူ၊ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက အသက္ (၃၅) ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကုိ ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး လူေတြ႕ႏႈတ္ ေျဖစစ္ေဆးခံရမည့္သူမ်ားသည္ ဘြဲ႕လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းကုိ ယူ ေဆာင္လာရမည္ျဖစ္သည္။

မာလ္တီမီဒီယာအတတ္ပညာဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာ(ပညာေရး)သင္တန္းကာလမွာ ၂၀၁၇ ၊ဇြန္လ ၅ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီအထိျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလယ္တန္းျပအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

7 Day Journal

Issue No.

Powered by Bullraider.com