သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ၀န္ႀကီးဌာနကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္၍ အခ်က္သံုးခ်က္ေတာင္းဆို

သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ ႀကီးဌာနသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္၍ အခ်က္သံုးခ်က္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ေသာ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြား မ်ားကို ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းမျပဳရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္၌ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ မေက်နပ္၍ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ လိုလားခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က တံု႔ျပန္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ပါ၀င္သူမ်ား ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ဦး ေဆာင္ကာ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ ၊ ေက်ာင္းသား ငါးရာ ေက်ာ္ပါ၀င္၍ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေရွ႕မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္မတုိ႔ဘက္က ဒီမတိုင္ ခင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး သူတို႔ဘက္က တံု႔ျပန္မႈကို ငါးရက္ ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ တုံ႔ျပန္မႈမ လာလို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာပါ။ သူ တို႔ေျပာတဲ့အေနအထားအရ သူ တို႔က အင္အားလိုအပ္လို႔အတြက္ေၾကာင့္မို႔ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မေျပာခ်င္တာက တကယ္ပဲ လူအင္အားလိုအပ္လို႔ သူနာျပဳ ေတြကို လိုအပ္ေနတယ္ဆိုလို႔ရွိ ရင္ သူနာျပဳေတြ ဘာေၾကာင့္ထြက္ေနရလဲဆိုတာ ေသခ်ာဆန္း စစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔ဘာ ေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္ေနရလဲဆို တာ ေသခ်ာဆန္းစစ္ၿပီးမွသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းနည္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါ တယ္။ အခုဆို ပုဂၢလိကေဆး႐ံု တခ်ိဳ႕ေတြက လိုင္စင္မရွိလို႔ လက္မခံတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္’’ဟု ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ စတုတၳႏွစ္ တက္ေရာက္ေနသည့္ မေအးမိစံကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က က်န္း မာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေဆးကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ ပုဂၢလိေဆး႐ံုမ်ားတြင္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားတကၠသိုလ္၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သ ေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ေသာ သူနာျပဳ ႏွင့္ သားဖြားမ်ားကို ခန္႔အပ္တာ ၀န္မေပးေစေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္ရန္ဟူေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ခဲ့သည္။ သူနာျပဳဆရာမ မ်ားသည္ တကၠသိုလ္သင္တန္း ေက်ာင္းမွဆင္းလွ်င္ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ ကို သံုးႏွစ္ထမ္းေဆာင္ရန္ သ ေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးရၿပီး အဆိုပါသံုးႏွစ္မျပည့္မီ ထြက္ပါ က ေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္ေလးသိန္း ေပးေလ်ာ္ရန္ ယခင္က သတ္မွတ္ ထားသည္။ ယခုအခါ သံုးႏွစ္ျပည့္ မီစြာ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ျခင္း မရွိပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊ ေက်ာင္းၿပီး၍ လုပ္သက္သံုးႏွစ္မ ျပည့္မီ အလုပ္ထြက္ပါက လိုင္စင္ ျပန္ယူခြင့္မျပဳျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လိုင္စင္မရွိေသာ တကၠသိုလ္ဆင္း၊ သင္တန္းဆင္းသူနာျပဳမ်ားကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း မလုပ္ရန္ တားျမစ္ျခင္းစေသာ စည္းကမ္းခ်က္အသစ္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ရျခင္းမွာ သူနာျပဳေက်ာင္းဆင္းၿပီး အခ်ိဳ႕ သည္ လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္ေရာက္ဘဲ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ အစိုးရ ပိုင္း၌ သူနာျပဳသူအေရအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူ မ်ားကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ရာတြင္ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားသင္ တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဒီဂရီ၊ ဒီပလိုမာလက္မွတ္ရရွိသူ မ်ားအား ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ေဆာင္ ရြက္ရန္ အၿမဲတမ္းလိုင္စင္ ခ်က္ ခ်င္းထုတ္ေပးရန္၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္မႈကို ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီဥပေဒအခန္း(၂)၊ ၄/(စ)တြင္ ပါ၀င္ ေသာ သူနာျပဳသားဖြားလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကာ အကြယ္ေပးရန္ဆိုေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္စသည္တို႔ကို အဓိကေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။

‘‘ဒါၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘာ ဆက္လုပ္ဖို႔ရွိလဲဆိုေတာ့ သူနာ ျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ၊ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းေတြနဲ႔ သူနာျပဳရပ္၀န္းနဲ႔ အကုန္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အားလံုးေဆြး ေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး လုပ္သင့္လုပ္ ထိုက္တာ လုပ္သြားမွာပါ’’ ဟု ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုမင္း ေက်ာ္လင္းကေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၁၆ ရက္ တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအ ခ်ိန္အထိ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ သူ နာျပဳသားဖြားလိုင္စင္ ရရွိထားသူ သံုးေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းလိုင္ စင္ရရွိၿပီးသူသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္  ၂ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးပါက တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးရသည္။ လက္ရွိ တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းသူနာျပဳမ်ားသည္ လစာက်ပ္တစ္သိန္းေျခာက္ ေသာင္းခြဲခန္႔ရရွိၿပီး ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားရွိ သူနာျပဳမ်ား၏ လစာက်ပ္ ငါးသိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။

7 Day Daily,

Powered by Bullraider.com