ပညာေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ပိုင္စိုးသူ)

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း တုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ဘ၀တစ္သက္တာသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ၏ ငါးႏွစ္တာ အမ်ဳိးသားပညာ ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကုိ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ ေတာ္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာ-၂ တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၃ ရက္က က်င္းပေသာ အခမ္းအနား၌ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဘ၀တစ္သက္တာသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းအတြက္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေရးစနစ္ကုိ အဓိကေျပာင္းလဲမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဘက္စုံလႊမ္းျခံဳႏုိင္ေသာ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး (CESR)အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ ယင္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ က႑အလုိက္လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ကိုးေစာင္ႏွင့္ အစုိးရ၏ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း

လဲမႈ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲ ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္၏ ေယဘုယ်ေနာက္ခံအေျခအေန၊မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ပညာေရးမူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္၊ အမ်ဳိးသား ပညာေရးစနစ္၏ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား၊ လက္ရွိပညာေရးစနစ္၏ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေျပာင္းအလဲ ကိုးရပ္၊စီမံကိန္း၏ အဓိကက႑မ်ား၊ ပညာေရးလမ္းသြယ္မ်ား၊ စီမံကိန္းအတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ ျခင္း၊ စီမံကိန္း အဆင့္အလုိက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ထားသည္။

‘‘အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကို ခ်မွတ္တာကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဓိကဘာလိုအပ္သလဲဆို တာ အားလံုးစဥ္းစားရမွာပါ။ အဲဒီအတြက္ သင္ယူခ်င္တဲ့စိတ္ဟာ ကြၽန္မတို႔ လူငယ္မ်ားၾကားထဲမွာ ထြန္းကားေအာင္လို႔ဆိုတာ သင္ေပးတဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္က သင္ယူခ်င္တဲ့စိတ္႐ွိဖို႔လိုပါတယ္။တစ္သက္တာ ဆက္ၿပီးေတာ့ သင္ေနရမယ္၊ ဆက္ၿပီးေတာ့ သင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္၊ သင္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို သင္ေပးတဲ့သူေတြမွာ ရွိမွသာလ်ွင္ အသင္ခံရတဲ့သူေတြကလည္း ဒီလိုစိတ္ဓာတ္ေတြ မ်ားပြားလာမွာပါ’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္တြင္ အစုိးရအေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသား ၉ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိျပီး ဆရာ၊ ဆရာမ ၃ ဒသမ၄ သိန္းေက်ာ္ရွိေနသည္။ ေကာလိပ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား ၂ ဒသမ ၂ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အေ၀းသင္တကၠသုိလ္သင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသား ၄ ဒသမ ၁ သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။

မိဘမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ ၄င္းတုိ႔သားသမီးမ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈမ်ားကုိ သိသာထင္ရွင္းစြာ တုိးတက္ရန္ လုိလားေနၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမင့္မားေနမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ယူရာဌာနမ်ား အားလုံးမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဆန္းသစ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ၏ ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္တဲ့ သင္ၾကားသင္ယူမႈ၊ သက္ေမြးပညာေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ သုေတသနနဲ႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာ ၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား အနက္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဆုိပါက ပညာေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္အသုံးစရိတ္ သည္ လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ ဆထက္မက ျမင့္တက္လာၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း၁၅ သန္းခန္႔ရွိလာမည္ဟု ဆုိသည္။

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးႀကီးၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဆုိပါအေရးႀကီး ေသာေတြ႕ရွိခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွစ္အလုိက္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားစီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အလြတ္က်က္မွတ္ေျဖဆုိရေသာ စာေမးပြဲစနစ္မွ ဘ၀တစ္သက္တာသင္ယူႏုိင္မႈအတြက္ လုိအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ပညာရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ သင္ယူမႈဆုိင္ရာစံမ်ား စသည့္ ေလ့လာသင္ယူတုိးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ကုိ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေသာ စာေမးပြဲစနစ္သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဟု ဆုိသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ မိဘဆရာအသင္းမ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိမုိအပ္ႏွင္းမည္ျဖစ္ ၿပီး ပညာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ပုိမုိတက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္လာမည္ဟု စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္အျဖစ္ သုံးသပ္ထားသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာက႑အေန ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားေကာင္းေစျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ၏ ဆက္စပ္ဆီေလ်ာ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ယူ ခြင့္ သာတူညီမွ်ရရွိမႈကုိ တုိးခ်ဲ႕ေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲထားသည္။

‘‘ပညာေရးကေတာ့ အေျပာင္းအလဲ မရွိေသးဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။ ဗဟုိဦးစီးကေတာ့ ရွိေနတုန္းပါပဲ’’ဟု လက္ရွိအဆင့္ျမင့္ပညာေရး၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အမ်ားစုသည္ အခြင့္အလမ္း၊ အရည္အေသြး၊သာတူညီမွ်ရွိမႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းစာတမ္းက ဆုိသည္။

အေျခခံပညာေရးတြင္ အခမဲ့ဟုဆုိေသာ္လည္း ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ယူမႈအခြင့္အ လမ္း၊ ေက်ာင္းေနၿမဲေရးႏွင့္ အေျခခံပညာၿပီးေျမာက္ေရးတုိ႔တြင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမွာ ျမင့္ မားေနဆဲျဖစ္သည္။

မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၊ ႏြမ္းပါးေသာကေလးမ်ား၊ ေ၀းလံေဒသမ်ားမွ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားလည္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေနရျခင္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ ဘာသာစကားအခက္အခဲရွိျခင္း၊ မသန္စြမ္းျခင္းႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အလြတ္က်က္မွတ္မႈကုိ အားေပးေသာ စာေမးပြဲမ်ားသည္ ကေလးမ်ားေက်ာင္းထြက္မႈကုိ ျဖစ္ေစသည္ဟု စီမံကိန္းစာတမ္းတြင္ သုံးသပ္ထားသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္တစ္ခုကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ယူရာဌာနမ်ား၏ သင္ၾကားသင္ယူမႈမ်ားကုိ တုိးတက္ျမင့္မားေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားထားသည္။

7 Day Journal

Powered by Bullraider.com