ယခုႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား ၂၀ ကုိ ဂ်ပန္ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္မႈၿပီးစီး

https://www.crossed-flag-pins.com/shop/media/image/thumbnail/Flag-Pins-Japan-War-Flag-Myanmar_720x600.jpg

ယခုႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ေသာ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား ၂၀ ဦးကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့ လာေရးခရီးစဥ္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၀ သည္ လာမည့္စက္တင္ဘာ ၅ ရက္မွ ၁၃ ရက္ အထိ ခုႏွစ္ညအိပ္ရွစ္ရက္တာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယငး္အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားေရး၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး တုိ႔အတြက္ ဂ်ပန္-ျမန္မာအသင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္-ျမန္မာအသင္းမွ သိရသည္။

“အရင္ႏွစ္ကေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းကုိ ေလ့လာေရးပုိ႔ခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ တုိက်ဳိမွာသုံးရက္ေန မယ္။ က်န္ရက္ေတြမွာ ဂ်ပန္ေျမာက္ပုိင္းကုိသြားမယ္။ အေသးစိတ္ကေတာ့ ညႇိႏႈိင္းဆဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဂ်ပန္-ျမန္မာ အသင္းမွဥကၠ႒ ဦးေစာလွမင္းက ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးမွ ေလးဦး၊ ဧရာဝတီတုိင္းမွႏွစ္ဦး၊ မေကြးတုိင္းမွ ႏွစ္ဦး၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ တနသၤာရီတုိင္းတုိ႔မွ တစ္ဦးစီေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ အသင္းသည္ ယင္းခရီးစဥ္အတြက္ အဆုိျပဳလႊာတင္သြင္းခြင့္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၉၈ ဦး၏ အမည္စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ အဆုိျပဳ်လႊာတင္သြင္းသူသည္ ၉၂ ဦး သာရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ကုိ ပဏာမစိစစ္ၿပီး ၆၆ ဦးကုိ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးတုိ႔တြင္ လူ ေတြ႕စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဇဘဏ္မွ အဓိကကူညီေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ SKY NET ႐ုပ္သံတုိ႔မွလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ျမန္မာ-ဂ်ပန္အသင္း၏ ပညာရည္ထူးခၽြန္ဆု၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေလ့လာေရးအစီအစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ကူးလူးဆက္ဆံမႈကုိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသာမ်ား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈမွတစ္ဆင့္ တုိးျမင့္ေစရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြတြင္ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ျပည္ နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ ဘက္စုံထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ကုိယ္စား၊ မိဘျပည္သူမ်ား အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါဝင္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

Democracy Today Daily

ဇူလုိင္လ (၂၄) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com