ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ ေရးမွာ ပုိမုိေကာင္းလာႏုိင္

http://4.bp.blogspot.com/_hCV1Eys6JJg/TSsf4qSE60I/AAAAAAAAADY/FOyH8iSLb4I/s1600/DSC05393.JPG

ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ မသန္ စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ယူေရးမွာ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ Myanmar Education Consortium မွသိရသည္။

ပညာေရးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒႏွင့္မသန္စြမ္း သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕က မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“အခုဆုိရင္ ဥပေဒေတြလဲ ထြက္လာၿပီ။ နည္းဥပေဒေတြလဲ ထြက္လာၿပီ။ လက္ေတြ႕မွာ မသန္စြမ္းသူ ေတြရဲ႕ဘဝကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အမ်ားႀကီးဆက္ၿပီးေတာ့ အစုိးရကုိ အသိေပးတင္ျပတာ ေတြ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိပါ အသိပညာေပးရမယ္။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိယ္တုိင္ ဒီအပုိင္းမွာ သတိမထားမိၾကဘူး” ဟု ျမန္မာ့ပညာေရးျမႇင့္ တင္မႈလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ Myanmar မွ Education Consortium Advocacy Capacity Development Manager ေဒၚေအးေအးက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကုိ ယခုႏွစ္ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါအမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မခြဲ(အ)အရ မသန္စြမ္းသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ လူတုိင္းအက်ဳံးဝင္သည့္ ပညာေရးကုိရရွိေစရန္ ေဖာ္ျပထားၿပီး လူတုိင္းအက်ဳံးဝင္သည့္ ပညာေရးဟူ သည္မွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအဝင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပညာသင္ယူခြင့္မရသည့္သူမ်ားကုိ ေက်ာင္းပညာေရး သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးတစ္ခုခုတြင္ ပညာသင္ယူဆည္းပူးခြင့္ရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေနရာမွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားက အေရးႀကီးပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ရဲ႕စိတ္ေနသေဘာထားကလဲ အေရးႀကီးတယ္။ မသန္စြမ္းတဲ့သူေတြက သာမန္လူေတြနဲ႔မတူလုိ႔ သူတို႔ ကုိအရည္အေသြးရွိေအာင္သင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိထိေတြ႕ကုိင္တြယ္ရမလဲဆုိတာေတြက အစျပဳလုိ႔ ေက်ာင္း အိမ္သာကုိ ဘယ္လုိေဆာက္ရမလဲ။ အိမ္သာကေနေက်ာင္းခန္းထဲကုိဝင္ဖုိ႔အဆုံး လုပ္ရမွာေတြက အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ယင္းကဆုိ သည္။

မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးေက်ာင္းရွစ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ေဒသအသီးသီးတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ဆုံး႐ႈံးလ်က္ရွိေၾကာင္း JICA ၏ အစီ ရင္ခံစာကုိ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ ျမန္မာ့ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈလက္တြဲေဆာင္ရြက္ ေရးအဖြဲ႕ Myanmar Education Consortium ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား သည္။

အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သုံးသိန္းေက်ာ္ေသာ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရးအတြက္ မိဘမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ကာဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ မိဘမ်ားေန႔ (Parent Day) အတြက္ႀကိဳတင္ကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ The Leprosy Mission International တုိ႔ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မသန္စြမ္းဦးေရစုစု ေပါင္း၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာင္းပညာေရးကုိ သင္ၾကားခြင့္မရေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔အနက္မွ ၃၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေသာ မသန္စြမ္းကေလးဦးေရသာ မူလတန္းပညာေရးကုိ သင္ၾကားခြင့္ရွိၿပီး ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အလယ္တန္းပညာေရးအတြက္ ဆက္လက္သင္ယူခြင့္ရရွိေနၾကေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား သည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိ ပါဥပေဒအခန္း (၅) တြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဒ္မ ၂၀၊ ပုဒ္မကဲြ (က) အရ မသန္စြမ္းသူတုိင္းသည္ အျခားသန္ စြမ္းသူမ်ားနည္းတူ ပညာသင္ယူပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အစုိးရပုိင္၊ အမ်ားပုိင္၊ ပုဂၢလိကပုိင္ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပုိင္ေက်ာင္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ သိပၸံမ်ား၊ ေကာလိပ္ႏွင့္တကၠသုိလ္မ်ားတြင္လည္း ေကာင္း ပညာသင္ယူခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Democracy Today Daily

ဇူလုိင္လ (၂၅) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com