လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္ၾကားမည့္သူငယ္တန္းသင္႐ုိးကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရြယ္ႏွင့္ကုိက္ ညီမႈရွိေစရန္ ေရးဆြဲ

http://2.bp.blogspot.com/-iBYVeFuZs24/UL_yEEhr4YI/AAAAAAAAaCg/mILepLjw-Ao/s1600/DSC00847.JPG

လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္၌ သူငယ္တန္းတြင္ သင္ၾကားမည့္သင္႐ုိးမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရြယ္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ သူငယ္တန္းသင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားသည္ သူငယ္တန္း အရြယ္ကေလး မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိဘဲ သင္ၾကားရသည့္ စာမွာမ်ားျပားေနေၾကာင္း ယင္းအတြက္ လာမည့္ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ သူငယ္တန္းသင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ ကေလးမ်ားႏွင့္ လုိက္ဖက္မႈရွိေစရန္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳေသာ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးလုပ္ငန္း CESR မွသိရသည္။

“ကေလးေတြနဲ႔ လုိက္ဖက္မယ့္ သင္႐ုိးမ်ဳိးျဖစ္ဖုိ႔ ဆရာတုိ႔ေသခ်ာေရးဆြဲေနတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ သင္ယူရမယ့္ သင္႐ုိးဟာ သူတို႔ဦးေႏွာက္နဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ မူတည္ၿပီးလုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖုိ႔ အေရး ႀကီးတယ္။ ဒါမွလဲစာကုိစသင္တဲ့ ကေလးအတြက္ ပညာတတ္ေျမာက္မႈက အေျခခံပါသြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု CESR မွအႀကံေပးပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ၿပီး သူငယ္တန္း သင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၁၂ တန္းပညာေရးစနစ္၏ မူလတန္းႀကိဳအတန္းျဖစ္ေသာ KG တန္း ကုိလည္း ထည့္သြင္းသင္ၾကားေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတန္းကုိအသက္ ငါးႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာကေလး တုိင္းတက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတန္းတြင္ သင္ၾကားမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား မွာ စာေပဘာသာရပ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးသင္ၾကားေစမည္မဟုတ္ဘဲ ကေလးမ်ားေက်ာင္းေနေပ်ာ္ေစရန္ ေဆာ့ကစားျခင္းျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူေစျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူငယ္တန္းမွာ လက္ရွိသင္ေနတဲ့ သင္႐ုိးထဲကျဖဳတ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိလဲ ျဖဳတ္ခ်မယ္။ ျဖည့္သင့္တာေတြကုိလဲ ျဖည့္မယ္။ အားလုံးက အသစ္နီးပါးေလာက္ ျဖစ္သြားမယ္ထင္တယ္” ဟု ယင္း ကဆက္လက္ေျပာသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းအရ သူငယ္တန္း အဆင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရသည္ ၁၂ ဒသမ ၇၇ သိန္းရွိသည္။

Democracy Today Daily

ဇူလုိင္လ (၂၇) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com