ပညာေရး အေတြးအေခၚ

Display # 
Title Author
အာဏာရွင္စနစ္၊ တန္ခိုးရွင္၀ါဒနဲ ့ သမၼာတရား Written by ေမာင္သာမည
အေခ်ာင္စိတ္၊ ပညာေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး Written by ေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္ (တကၠသိုလ္ဆရာမ်ား သမဂၢ)
ပညာရွင္စိတ္ဓာတ္ရွိသူ Written by ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္
Chanakya စဏက်၏ ထူးကဲေကာင္းမြန္သည့္ အေတြးအေခၚ (၁၅) ခု Written by ႏႈိင္းရင့္ေႏြ
သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေရး Written by ခင္ေမာင္ႂကြယ္
ကမာၻ႔မူလတန္းလြန္ ပညာေရးအေျခအေန (၁) Written by ေဒါက္တာ မင္းလွေအာင္ႀကီး
ကေလးဆန္ေသာအက်င့္မ်ား Written by ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
စဥ္းစားတတ္ေသာကေလးမ်ား Written by ေမာင္သိန္းဆု
ပညာေရးဒႆန၊ အယူအဆမ်ား (၂၅) - ဆရာ ဆရာမ (Teacher) Written by မင္းခက္ရဲ
စည္းကမ္း Written by ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန