ပညာေရး အေတြးအေခၚ

သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေရး

သင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အပုိင္းသုံးပုိင္းခဲြျခား၍ ေလ့လာႏုိင္၏။ ပထမပုိင္းမွာ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း အပုိင္းျဖစ္၍ ဒုတိယပုိင္းမွာ သင္ျပမႈအပုိင္းျဖစ္ၿပီး တတိယပုိင္းမွာ စစ္ေဆးေရးအပုိင္း ျဖစ္သည္။

သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း

သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းကုိ "သင္ျပမႈအတြက္ လုိအပ္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳတင္စီမံျခင္း" ဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏုိင္သည္။ သင္ျပမႈကုိကား "ႀကိဳတင္စီမံထားသည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း" ဟု ဆုိႏုိင္ သည္။ ဤစကားရပ္ႏွစ္ခုတြင္ ႀကိဳတင္စီမံျခင္းဟူ ေသာအခ်က္မွာ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။

သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းတြင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ျပမည့္ဘာသာရပ္အလုိက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ေပ သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ သင္႐ုိးမာတိကာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေရးဆဲြရေပသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက သင္ခန္းစာ တစ္ခုစီအတြက္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆဲြ၍သင္ျပ ရန္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရေပသည္။

သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းဟူေသာ ႀကိဳတင္စီမံျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေစျခင္း၊ ေရးသားျပဳစုျခင္း၊ အဆင့္ဆင့္ အတည္ျပဳျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ သင္႐ုိးမာတိကာ ေရးဆဲြရာတြင္လည္း အဆင့္ဆင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရေပသည္။ အတန္းတြင္း သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိပင္ ဆရာအခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ေရးဆဲြမွသာ မိမိ သင္ၾကားရမည့္ အစီအစဥ္သည္ မွန္ကန္ေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္စီမံျခင္း လုပ္ငန္းကုိ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ေက်ေက်လည္လည္ ျဖစ္သည္အထိ အထပ္ထပ္ညႇိ္ႏႈိင္း ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေပသည္။ သုိ႔မွသာ ရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

သင္ျပမႈ

သင္ျပမႈအပုိင္းသည္ ႀကိဳတင္စီမံထားသည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရေသာ အပုိင္းျဖစ္သည္။ ဆရာတစ္ဦး က ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အစီအစဥ္အတုိင္း သင္ၾကားျပသရေပသည္။ ဤသုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ေဘာင္ အတြင္း သာမန္ေဆာင္ရြက္သြား႐ုံျဖင့္လည္း ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္ဟု မဆုိႏုိင္ ေပ။ သင္ျပမႈ ထိေရာက္ေစေရးအတြက္ ဆရာ၏သင္ျပနည္းသည္လည္း အေရးႀကီးေပသည္။ ဆရာ၏ သင္ျပနည္းေကာင္းမြန္ပါမွ ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္ သေဘာေပါက္၍ တတ္ေျမာက္မည္ ျဖစ္ေပ သည္။

ေဟာေျပာပုိ႔ခ်နည္း၊ ေဆြးေႏြးပုိ႔ခ်နည္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ ေတြ႕ရွိသည့္နည္းစသည့္ သင္ျပ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သီအုိရီစာအုပ္မ်ားတြင္ ေလ့လာႏုိင္ေပသည္။ ထုိေလ့လာမႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ မိမိ ေက်ာင္း၏ အေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီေသာနည္းကုိ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးႏုိင္ေရးသည္သာ ပဓာနျဖစ္ေလ သည္။

သင္ျပမႈ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္တတ္ေျမာက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သတ္မွတ္ထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ နားလည္တတ္ေျမာက္႐ုံသာမက မိမိတုိ႔၏ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အသုံးဝင္ေသာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္လာေစခ်င္ေသးသည္။ ထုိသုိ႔ တတ္ေျမာက္ေစ ခ်င္ေသာ၊ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာအရာတုိ႔မွာ မ်ားျပားလွေပရာ ဆရာအလုပ္ျဖင့္ သာမန္အသက္ေမြးသူအဖုိ႔ ဧရာမဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးႀကီး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ေရး ဆဲြျပင္ဆင္ထား၍ စနစ္တက်ပုိ႔ခ်တတ္ေသာ ဆရာမ်ားအဖုိ႔မူ ျဖစ္ေစခ်င္သမွ်ကုိ ပုံႀကီးခ်ဲ႕၍ ဝန္ေလး ေနစရာမလုိဘဲ၊ ေဟာေျပာေနစရာမလုိဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္တတ္ေျမာက္ေရးကုိသာ ဦးတည္၍ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကေပသည္။ ထုိသုိ႔ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာရပ္ပုိင္းႏွင့္ အျပဳအမူပုိင္းမ်ား တုိးတက္လာေစသည့္နည္းကုိ ထိေရာက္ေသာ သင္ျပနည္းအျဖစ္ မွတ္ယူရေပမည္။

ထုိသုိ႔ ထိေရာက္ေသာ သင္ျပနည္းကုိ စိစစ္ၾကည့္ေသာအခါ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေတြ႕ႏုိင္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ တူညီေသာအခ်က္မ်ားကား ရွိေပသည္။ တူညီသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ  ေက်ာင္းသားမ်ားအား လုိအပ္သေရြ႕ ရွင္းျပၿပီးလွ်င္ သင္ရမည့္စာကုိ ႀကိဳတင္ဖတ္လာေစျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေရးသားေျဖ ဆုိေစျခင္း၊ စမ္းသပ္ေမးျမန္းျခင္း၊ အမွားျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ သင္ျပနည္းမ်ဳိးကုိ ရွာေဖြအသုံးျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းသား မ်ားေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းကုိသေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တုိ႔ ၏လုပ္ငန္းကုိ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ခုိင္းသည္။ ဆရာကခ်ည္း ရွင္းျပ၊ ေျဖျပ၊ ဖတ္ျပလွ်င္ ဆရာသာ ကၽြမ္းက်င္၍ တပည့္တတ္ေျမာက္မည္ မဟုတ္ဆုိသည္ကုိ လက္ခံသည္။ ကာယဗလ ႀကံ့ခုိင္ေရး သင္တန္းတြင္ ဆရာကသာ တစ္ခ်ိန္လုံးအေလးမ၍ ျပသေနလွ်င္ သင္တန္းသားမ်ား ကာယဗလ ႀကံ့ခုိင္မည္မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ပင္တည္း။ သင္ျပမႈ လုပ္ငန္းတြင္ သင္ျပနည္း ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေရး အတြက္ အတန္း၏ အရြယ္အစားအလုိက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အစုမ်ားဖဲြ႕၍လည္း သင္ၾကားေပးၾက သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာမွတ္သား၍ တုိးတက္မႈ ရွိေအာင္ ႏႈိးေဆာ္ရင္း သင္ယူေလ့လာနည္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္နည္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ ေပးၾကေပသည္။

စစ္ေဆးေရး

စစ္ေဆးေရးအပုိင္း၌ သင္ယူသူတုိ႔ တတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ၊ အသိဉာဏ္၊ ဝါသနာအထုံ၊ လူရည္လူ ေသြး၊ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ ထင္ျမင္ယူဆမႈ၊ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား အက်ဳံးဝင္၏။ သုိ႔ေသာ္ တတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ စစ္ေဆးေရးမွာ အေရးအပါဆုံး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္တတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈကုိ အဓိကထား၍ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ စစ္ေဆးၾကသည္။ သတ္မွတ္ ထားေသာ စစ္ေဆးနည္းမ်ားတြင္ အေရးခုိင္ျခင္း၊ အေျပာခုိင္းျခင္း၊ လက္ေတြ႕လုပ္ျပခုိင္းျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ ေပသည္။ ထုိ႔အတြက္ ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖ၊ အစမ္းစာေမးပဲြႏွင့္ အတန္းတင္ စာေမးပဲြစသည္တုိ႔ျဖင့္ စစ္ေဆးေနရရာ ထုိစစ္ေဆးပုံမ်ားကုိလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဝဖန္စစ္ေၾကာေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔ထက္ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ စစ္ေဆးနည္းမ်ားကို မေတြ႕ၾကရေသးေပ။

ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖ၊ လက္ေတြ႕ေျဖစေသာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျဖင့္ ဆရာတစ္ဦးက မိမိေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈကုိ တုိင္းတာျခင္းသည္ လုိအပ္ေသာ ဆရာလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမွ ေက်ာ္လြန္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ "စာေမးပဲြ" မ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ ရသည့္အခါမ်ဳိး၌ အေျခအေနမွာ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံေျပာင္းလဲသြားေပသည္။ တစ္ေက်ာင္းလုံး အေနအ ထား၊ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံး အေနအထား၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အေနအထားတုိ႔တြင္ လုပ္ငန္းစနစ္ က်ယ္ျပန္႔မႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ စာေမးပဲြတြင္ အားနည္းခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျပဳျပင္ေန ၾကရဆဲျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အတန္းတြင္း စစ္ေဆးတုိင္းတာျခင္းမ်ားကုိကား ေက်ာင္းရွိဆရာမ်ားညႇိႏႈိင္း၍ ပုိင္ပုိင္ ႏုိင္ႏုိင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေပသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးတုိင္းတာၿပီး ေက်ာင္း သားမ်ား ပုိမုိတတ္ေျမာက္ေစရန္ တည့္မတ္လမ္းညႊန္ ျပသေပးေနရေပမည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္

အထက္တြင္တင္ျပခဲ့ေသာ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ႏွင့္ အမွ်အေျခခံပညာ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေရးတို႔တြင္ ထိေရာက္ေသာ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမ်ား ရွိေပမည္။ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္၊ ဦးစီးဌာနအဆင့္၊ ျပည္နယ္/တုိင္းအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင့္ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ညႇိႏႈိင္းၾကေပသည္။ ညႇိႏႈိင္းထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအရ ပံ့ပုိးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိလည္း ႏွစ္စဥ္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေပ သည္။

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေပၚထြက္ရမည့္ေနရာမွာကား ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ ျဖစ္၏။ ေက်ာင္းအဆင့္ဆုိရာ၌ စာသင္ခန္းတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ၾကားေလ့လာေသာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကုိသာ ဆုိလုိသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သင္ၾကားေလ့လာေရးကုိ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔ သေဘာပုိက္တတ္ရန္ လုိအပ္ သည္။ ေက်ာင္းတြင္းေက်ာင္းျပင္ မိမိ၏ ေက်ာင္းစာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ အျပဳအမႈမ်ား တုိးတက္ေန ေစရန္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အၿမဲႏွလုံးသြင္းေနရေပမည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ သေဘာပုိက္ႏုိင္ပါမွ မိမိေလ့လာ ေလ့က်င့္ေနေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အသုံးဝင္ေသာ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ အေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ပါလက္ပါ ေလ့လာတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆရာကႀကီးၾကပ္ေပး ရန္လုိပါသည္။ သင္ျပေပးရန္ လုိပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ဆရာလုပ္သူကုိယ္တုိင္ကလည္း သတိဝီရိယျဖင့္ စနစ္တက် နည္းေပးလမ္းျပ ျပဳရပါသည္။ ဤသုိ႔ ေလ့က်င့္ၿပီးလွ်င္ စစ္ေဆးနည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအရ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာရပ္အပုိင္းႏွင့္ အျပဳအမႈအပုိင္းတုိ႔တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာပါက တတ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိသည္ဟု ဆုိရေပမည္။

ဤေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိသာကြက္၍ အတုိခ်ဳပ္တင္ျပထား ပါသည္။ လက္ေတြ႕ စာသင္ယူသူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ စာသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မိမိတို႔၏လက္ရွိ ပကတိအေျခအေနကုိလည္း ေကာင္းစြာထည့္သြင္း စဥ္းစားပါမွ လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္ေပမည္။

ပညာေလာကစာေစာင္

အတဲြ (၁၅)၊ အမွတ္ (၂)၊ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ။

Powered by Bullraider.com