ဒီမိုကေရစီ သင္ခန္းစာ (၁)

နိဒါန္း

ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္ က်င့္သံုးေနၿပီ ၿဖစ္သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနၿဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ အေၾကာင္းကို မၿဖစ္မေန သိရွိ ထားရမည္မွာ ႏိုင္ငံသား အားလံုးရဲ႕ သမိုင္းေပး တာ၀န္ၿဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔ အလြယ္တကူ ေလ့လာႏိုင္ရန္ အပိုင္းလိုက္ တင္ၿပေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းကို နားမလည္ေသးေသာ သာမန္ၿပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူထက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ မည္သူမဆို အစီစဥ္တြင္ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ အၾကံေပးဖို႔ရန္လည္း ၾကိဳဆိုပါတယ္။

Roland O. Watson ေဆာင္းပါးမွ အက်ဥ္းၿခံဳး ဘာသာၿပန္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ရန္ ေဖာ္ျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပသြားမည့္ အစီအစဥ္ေတြကို အပိုင္း (၂၀) ခြဲ၍ ထားပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံမူမ်ား

အပိုင္း (၁) ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာဘာလဲ
အပိုင္း (၂) တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ၿခင္း
အပိုင္း (၃) မိမိလုပ္သမွ်မိမိမွာသာ တာ၀န္ရွိၿခင္း
အပိုင္း (၄) မေသခ်ာ မေရရာမႈႏွင့္ တန္ဖိုး
အပိုင္း (၅) က်င့္၀တ္မ်ား
အပိုင္း (၆) အာဏာ
အပိုင္း (၇) ရပိုင္ခြင့္၊ 

တာ၀န္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ

အပိုင္း (၈) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျပည္သူ
အပိုင္း (၉) သေဘာမတူျခင္း၊ သေဘာထားကြဲလြဲၿခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ပုန္ကန္ျခင္း
အပိုင္း (၁၀) ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးေသာ အသင္း၊ အဖြဲ႔၊ ဌာနႏွင့္ အစည္းအရံုးမ်ား
အပိုင္း (၁၁) လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ကန္႕သက္ထိန္းညိႇျခင္း
အပိုင္း (၁၂) တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး
အပိုင္း (၁၃) ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပံု အေၿခခံဥပေဒ
အပိုင္း (၁၄) ဖတ္ဒရယ္စနစ္
အပိုင္း (၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲ
အပိုင္း (၁၆) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ဒီမိုကေရစီအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ား

အပိုင္း (၁၇) ဒီမိုကေရစီ ဒြိဟမ်ား
အပိုင္း (၁၈) စစ္ဘက္က႑
အပိုင္း (၁၉) လူထုလံုၿခံဳေရးအတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရွိေသာရဲ
အပိုင္း (၂၀) ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးႏွင့္စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ား

မူရင္း ေဆာင္းပါးကိုဖတ္ရႈလိုပါက http://www.lessonsindemocracy.org/LessonsinDemocracyEnglish.pdf ၀ဘ္ဆိုက္တြင္ သြားေရာက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အပိုင္း (၁) ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘာလဲ

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ လူအမ်ား သိထားၾကတာကေတာ့ “ဒီမိုကေရစီဆုိတာ ျပည္သူေတြက မိမိတို႔ကို အုပ္ခ်ဴပ္ေစမယ့္ အစိုးရ အဖြဲ႔ကို မိမိတို႔ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္တယ္။ အစိုးရကလည္း ျပည္သူေတြအတြက္ အုပ္ခ်ဴပ္ေပးတယ္” လို႔ အားလံုး သိထားၾကမယ္လို ယူဆပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီကို ခြဲျခမ္းၾကည့္လွ်င္ ပံုစံ(၂) မ်ဳိးရွိပါတယ္။

(၁) ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ (Representative Democracy)

(၂) တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ (Direct Democracy)

(၁) ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္

ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ ထားတဲ့ ဥပေဒ (၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ) နဲ႔အညီ ေရြးေကာက္ပြဲ အဆင့္ဆင့္္နဲ႔ ကိုယ္တိုင္၀င္ေရာက္ အေရြးခံႏိုင္ ပါတယ္။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အေရြး မခံဘူးဆိုလွ်င္လည္း ေရြးေကာက္ ခံလိုတဲ့လူေတြကို မဲေပးလို႔ရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိ သူေတြကို လႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္) မ်ား အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ရပါတယ္။

၄င္းကိုယ္စားလွယ္အမ်ား အေနျဖင့္ မိမိကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးထားေသာ ေဒသမ်ားအလိုက္ မိမိတို႔ ေဒသတြင္း ေနထိုင္ သည့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ မိမိေရာက္ရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မွာ တင္ျပ ေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ဥပေဒျပဳ ပါလီမန္ (လႊတ္ေတာ္) အမတ္ေတြက အရည္အခ်င္း ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္

တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကို အစိုးရအျဖစ္ ခန္႔အပ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ ခိုင္းေစတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အစိုးရက ေပးလာတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာေတြကိုပဲ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥမ်ားကို အစိုးရကပဲ ဆံုးျဖတ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ယေန႔ကမာၻမွာ ႏိုင္ငံအမ်ားစု က်င့္သံုးေန တဲ့ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီမွ တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ လိုက္လံက်င့္သံုးၾကမယ့္ ျပည္သူေတြ နားလည္ ေအာင္ စည္းရံုး ပညာေပးေရး ေတြမွာတင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ၄င္း အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္လည္း ကမာၻႏိုင္ငံေတြမွာ တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးမခ် ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထည့္စဥ္းစားစရာ မလိုဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

ျပည္သူနဲ႔ အစုိးရတို႔ တာ၀န္ယူရမယ့္အပိုင္း

ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ လူသားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမွ်နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္မႈေတြကို အဓိကထား က်င့္သံုးတဲ့စနစ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္ဟာ ရႈပ္ေထြးတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီစနစ္မွာ ေဆာင္ရန္ - ေရွာင္ရန္မူေတြ၊ တာ၀န္ခံ ယူရတာေတြ၊ အေရးပါတဲ့ သတင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြ စံုေနေအာင္ ထားရွိရလို႔ပါပဲ။ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ မဲေပးရန္ တာ၀န္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြ အၾကားမွာ Checks and Balances လို႔ ေခၚတဲ့ အျပန္အလွန္ ထိန္းညိႇေပးရတဲ့ တာ၀န္ ေတြ ပါရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ မီဒီယာမ်ားမွ အစိုးရ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚတြင္ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပတာ၊ အၾကံေပးတာ စသည္တို႔ကဲ့သို ထိန္းညိႇေပးျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ မတူ ကြဲျပားေနတာေတြကို အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူပူးေပါင္းၿပီး တစ္စည္းတစ္လုံးထဲ ျဖစ္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ အစိုးရ အေနနဲ႔လည္း Rule and Law လို႔ ေခၚတဲ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ “ကြဲၿပားၿခားနားခ်က္ေတြ အားလံုးဟာ အတူ တည္ရွိေနရမယ္” ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ၿပည္သူလူထု တစ္ေယာက္စီတိုင္း အေပၚမွာ သိရွိ နားလည္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ့္ တာ၀န္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို ကိုယ္စီနားမလည္ဘဲ  ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အေျခခံမူေတြကို ျပင္လို႔ မရပါဘူး

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အေျခခံမူေတြ ရွိၿပီးသားပါ။ ၄င္းအေျခခံမူေတြကို မည္သည့္အေၾကာင္းနဲ႔မွ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ဖယ္ထုတ္ျခင္း မ်ဳိးေတြ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ အကယ္၍ ျပဳလုပ္လိုက္မယ္ဆိုပါက အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ထူးမျခားနား ျဖစ္သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ မိမိတို႔၏ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ၄င္းစနစ္တို႔ အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္လို႔ အေျခခံမူေတြကို ျပင္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူ လူထု တစ္ရပ္လံုးကို အသိေပးၿပီး မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲသာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ လက္မခံသည္ ျဖစ္ေစ လိုက္လံ က်င့္သံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ တစ္ပါတီ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အထိ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည့္အတြက္ ဒီအခ်က္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အထူး သတိထားရမယ့္ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ အစၥလမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ့ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရး မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးတယ္လို႔ ဆိုေပမယ့္ သူတို႔ အမွန္တကယ္ က်င့္သံုးေနတာ Democracy မဟုတ္ပါဘူး Theocracy (သီရိုကေရစီ) လို႔ ေခၚတဲ့ အာဏာရွင္ ဘာသာေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးေနၾကတာပါ။

ထိုဥပမာကို ၾကည့္ၿခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေၿပာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အကူးအေျပာင္း ကာလမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားရဲ႕ အာဏာရွင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးမည့္ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အေၿခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး မိမိတုိ႔ လိုသလို ေျပာင္းလဲ ျပဳျပင္ၿပီး အသံုးျပဳမိေနတဲ့အတြက္ အက်ဳိးဆက္ေတြ မေကာင္းပဲ ရွိေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ မူေတြကိုမၿပင္ဘဲ  လူေတြကုိ ျပင္ေပးရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့လူသားေတြအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးစနစ္လို႔ ယူဆထားေသာ ေၾကာင့္ တစ္စံုတရာ ေျပာင္းလဲ ျပဳျပင္တာမ်ဳိး ျပဳလုပ္ခ်င္းျဖင့္  အမွားအယြင္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ဖတ္ရႈေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ သင္ခန္းစာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီကို ေလ့လာေနသူေတြအတြက္ ပိုမို သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းေပး သြားမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္လာမည့္ အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ၾကပါေစလို႔  ဆုေတာင္း ေပးလိုက္ပါတယ္။

အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ ရႈစားရန္ -

Demo Lin @ ဒီမိုလင္း

Ref:  Roland O. Watson

Powered by Bullraider.com