ဖက္ဒရယ္ပညာေရး - အပိုင္း (၆) ပညာေရးမူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္

၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက စတင္ကာ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခုအတြင္း ကမၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငံ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔မွာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အထဲမွ တဒါဇင္မွ်ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္သာလွ်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိခံစားၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အလာအလာ ေကာင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ၾကေသးသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေနာက္ျပန္ဆုတ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ မတူေသာ ေနာက္ခံ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အျခား အေၾကာင္းအခ်င္းရာမ်ား ရွိေသာ္လည္း အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဒီမိုကေရစီ ရွိမႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈ တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ဗဟိုျပဳ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္ျခင္းမွာေရရွည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အခရာပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

Federal-6

ဒီမိုကေရစီနညး္က်က် ပညာေရး မူ၀ါဒ ေရးဆြဲျခင္း ျပႆနာမ်ား

မ်ားမၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ကမၻာ့ပညာေရး အေျခအေနမွာ ျခားနားေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ပညာေရးမွာ ပံုသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေပၚထြက္ လာေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွာလည္း အသြင္သစ္၊ ပံုစံသစ္၊ မူအသစ္၊ စံႏႈန္းသစ္မ်ားျဖင့္လုိက္ပါ ေျပာင္းလဲရေတာ့၏။ ပညာေရးနယ္ပယ္ အျပင္ဖက္က တြန္းအားမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။အခါမ်ားစြာတြင္ ပညာေရးႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မသက္ဆုိင္လွေသာ အေျခအေနမ်ားလည္း ပါရွိေလသည္။

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးစု ျပည္နယ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး လုပ္သားမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာျပည္၏ ေနာက္ခံ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ ပညာေရးကိုေလ့လာ ရႈျမင္နားလည္ တတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အထင္ကရ ေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္၊ လူမ်ဳိး၊မ်ဳိးႏြယ္စု၊ က်ား-မသဘာ၀၊ လိင္ကြဲျပားမႈ၊ လူမႈစီးပြား အဆင့္အတန္း၊ ေမြးရာပါ ဗီဇစြမ္းရည္၊၀ါသနာ၊ အလုပ္အကုိင္ အလားအလာ တို႔အျပင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ ဘကေက်ာင္းမ်ား၊လူမ်ဳိးစုေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္စပ္ နားလည္ရမည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။သက္ေမြးသိပၸံေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သင္တန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔လည္းပါ၀င္သည္။

ပညာေရးမူ၀ါဒ ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကိုလည္း သိျမင္နားလည္ ထားအပ္ပါသည္။ အာဏာရအစိုးရ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒတို႔ကို သိရံုမွ်သာ၊ ကိုယ္ပုိင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ရံုမွ် သာမကဘဲ ထိုထိုေသာမူ၀ါဒတို႔ မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ေနာက္ခံတို႔ကိုလည္း သိနားလည္သင့္၏။ ပညာေရးမူ၀ါဒတို႔၏မူလဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ အရည္အေသြး တို႔ကိုလည္း ရႈျမင္ႏုိင္စြမ္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ပညာေရးမူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ကို (လိုအပ္ပါက) ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏုိင္မည္။ ဆရာဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊မိဘတစ္ဦး အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ တခ်ိန္မဟုတ္ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ပညာေရးမူ၀ါဒ ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ပါ၀င္ရမည္မွာ မလြဲေပ။အနည္းဆံုး အားျဖင့္ ရပ္ရြာတြင္းရွိ ေက်ာင္းအဆင့္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္လာမည္။ ထို႔ထက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရး သမဂၢ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊အလုပ္သမားသမဂၢ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္။

ယခုေဆြးေႏြးမည့္ အယူအဆႏွင့္ အက်င့္အႀကံတို႔မွာ ပညာေရး နယ္ပယ္တြင္သာလွ်င္ က်င့္သံုးသည္မဟုတ္ပါ။ျမန္မာမိသားစုမ်ား၊ ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ကို ပံုေဖၚ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ပါသည္။ မၾကာခဏ ဆိုသလို ၾကားသိေနရသည့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကိစၥမွာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊စီးပြားေရး နယ္ပယ္သစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အရင္းခံလာျခင္းျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရးလည္း လုိက္ပါ ေျပာင္းလဲ လာေနရသည္။ ပညာေရးေၾကာင့္ႏုိင္ငံေရး စနစ္သစ္ ေျပာင္းလဲရသည္ေတာ့ မဟုတ္ေသးပါ။ ဤတြင္ ပညာေရးသမား အမ်ားစုႀကီးမွာခံစားရေတာ့သည္။

မိမိတို႔ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ နယ္ပယ္မ်ားက လံႈ႔ေဆာ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကရာတြင္ ပညာေရးသမား စစ္စစ္မ်ား၊ ေက်ာင္း ဆရာဆရာမမ်ားမွာ မတတ္သာသည့္အဆံုး လက္မိႈင္ ခ်ထားရဘိသကဲ့သို႔ ခံစား ေနရေလသည္။ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လည္း မစြမ္းသာ။ မိမိတို႔ အလိုဆႏၵႏွင့္ ပညာေရး လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႔အႀကံဳအရလည္းျဖစ္ေစလိုေသာ ပညာေရး စနစ္သစ္ကို မေျပာင္းလဲေပး။ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အလိုေတာ္အတိုင္းသာ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲၾကေတာ့သည္။ ပညာေရး မဟုတ္ေသာ နယ္ပယ္စိမ္းက သူမ်ား၊ ပညာ(ေရး)သမားမဟုတ္ေသာ ပညာ(ရပ္) သမားမ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ား အလိုက်ပင္။ လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ ပညာေရးသမားမ်ား၊ ပညာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ားမွာ မိမိတို႔ ရင္တြင္း ဆႏၵမ်ားကိုမ်ဳိသိပ္ထားၾကရဆဲ၊ ပညာေရးဘ၀ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ လုပ္ကုိင္ရင္း၊ ပညာေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း ေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းတြင္းမွ ရရွိထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည့္ ပညာေရးစနစ္ သင္ခန္းစာမ်ားကိုမူ တန္ဖိုးထားရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကဆဲ။ အသံုးမျပဳလိုၾကဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈ၊ေခါက္ထား ခံေနရဆဲ…။ တုိင္းရင္းသား ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္မွာ မူ၀ါဒအဆင့္တြင္ပင္ အဆင္မေျပေသးပါ။ အတိတ္ကာလမ်ားႏွင့္ ဘာမ်ား ကြာျခားပါသနည္း။

ပညာေရးသမားတို႔က ေလ့လာ ရႈျမင္ထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ ပညာေရးစနစ္မွာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္စိမ္းမ်ားမွ သူမ်ားက ဦးေဆာင္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ပံုစံႏွင့္ေတာ့မတူ ကြဲျပားျခားနား ေနတတ္ပါသည္။ ပညာေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အထေျမာက္ရန္ ခက္ခဲေနတတ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း အပို အလုပ္မ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြး ေနတတ္ၿပီး ပညာေရး အက်ဳိးအျမတ္လည္း နည္းပါး ေနတတ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ထက္ အတုိက္အခံတို႔ကို မီးထိုးေပးေနသည့္ႏွယ္ပင္။

သို႔ျဖစ္ေလရာဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ လူမႈအသိုက္အၿမံဳအတြင္း ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မလြဲမေသြ ေလ့လာထားရန္ ပိုမိုလိုအပ္လာသည္။ ဤေဆာင္းပါးမွ စတင္ၿပီး ပညာေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပညာေရးစနစ္မ်ား၊ ပညာေရးအာဏာ ခြဲေ၀မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး တင္ျပပါရေစ။

မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္

စာတမ္း၏ေရွ႕အပိုင္းမ်ားတြင္ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အစိုးရ၏ ပညာေရး မူ၀ါဒ အသစ္မ်ား၊ ျပဌာန္းရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ပညာေရး သမဂၢမ်ားက ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုတင္ျပခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပညာေရး မူ၀ါဒသစ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍  မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သိရွိထားသင့္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ပညာေရး မူ၀ါဒတို႔ကို မည္သို႔ ေရးဆြဲသင့္ပါသနည္း။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ပညာေရးမူ၀ါဒကို မည္သို႔ ျပဳစုၾကမည္နည္း၊

မူ၀ါဒ policy ဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “တရား၀င္” ေရးဆြဲ တင္ျပထားခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေလ့လာသံုးသပ္ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္လည္း ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ဆိုရေသာ္ “မူ၀ါဒ” မွာ နည္းလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ရလဒ္လည္းျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ ခ်ည္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားဟုလည္း ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ဆိုရေသာ္ မူ၀ါဒ - ေပၚလစီဆိုသည္မွာ  လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါက၊ တန္ဖိုးမ်ား ေလ်ာ့နည္းမည္ဟု မယူဆပါက၊ ရည္မွန္းခ်က္ကို အထေျမာက္ေစရန္ ျပႆနာ တစ္ခုခု ရွိမေနပါက မူ၀ါဒအသစ္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ရန္ မလိုအပ္ႏိုင္ပါ။မူ၀ါဒမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ တုန္႔ျပန္ျခင္းဟူ၍လည္း ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္ရန္ (သို႔တည္းမဟုတ္) စီမံခန္႔ခြဲရန္ အားထုတ္မႈလည္း ျဖစ္သည္။ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ(သို႔တည္းမဟုတ္ - ေပ်ာက္ဆံုး သြားျပီျဖစ္ေသာ) စံႏႈန္း၊ တန္ဖိုးမ်ားကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္၊ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ အားထုတ္ျခင္းပင္။ လူမႈ အသိုက္အ၀ုိင္း၏ ပကတိ အရွိတရားမ်ားအေပၚ(ျပန္လည္) တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ပံုစံသစ္ ေဖၚေဆာင္ရန္အတြက္ လိုလားေသာ နည္းနာမ်ားျဖင့္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

မူ၀ါဒကို မည္သူတို႔ကျပဳစုေရးဆြဲမည္နည္း

ရပ္ရြာထဲက ျခင္းလံုးအသင္း၊ ပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္စသည့္ မတူညီေသာ အသင္းအဖြဲ႔တုိင္းသည္ မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ ထားရွိၿပီးလွ်င္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္း အႀကီး၊ အငယ္အလိုက္ မူ၀ါဒ၏ သက္ေရာက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈမွာလည္း မတူႏုိင္ပါ။ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ပညာေရးဌာနတို႔က ျပဌာန္းလိုက္ေသာ မူ၀ါဒမွာ ရပ္ရြာထဲက ျခင္းလံုးအသင္းထက္ လူမ်ားစြာတို႔အေပၚ ပိုမိုေသာ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ျငင္းခုံစရာမ်ား ရွိေနပါမည္။

အျခားတဖက္မွဆင္ျခင္ရန္မွာလည္း ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မည္သူတို႔က မူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲၾကပါသနည္း။အေျဖမွာ တစ္ခုတည္း မျဖစ္ႏုိ္င္ပါ။ မတူညီေသာ မူ၀ါဒ ေနာက္ခံ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မတူညီေသာသက္ဆုိင္သူမ်ားက ေရးဆြဲၾကပါသည္။ဆိုရေသာ္ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းမွာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေနာက္ခံအေျခအေနတို႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ စတင္သင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ သက္ဆိုင္သူမ်ား အျပင္ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္၊ အသံႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တို႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။အက်ယ္အျပန္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိေစျခင္းတို႔မွာ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးလွသည္။

ပညာေရးမူ၀ါဒ

ပညာေရးစနစ္ကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေရးဆြဲျပဌာန္း ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ က်င့္ထံုး အစုအေ၀းဟူ၍လည္းအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။ ပညာေရးကို ပံုစံမ်ဳိးစံုႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးစံုက ရည္ရြယ္အေထြေထြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရွးဦး ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရး၊ မူႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္းပညာေရး၊ မူလတန္း ပညာေရး၊ အထက္တန္းဆင့္ ပညာေရး၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရး၊ တကၠသုိလ္ပညာေရး၊ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ား၊ သက္ၾကီးပညာေရး၊ လုပ္ငန္းခြင့္ ပညာေရး စသည္ျဖင့္ ရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပညာေရးမူ၀ါဒမွာ အသက္အရြယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ တုိက္ရိုက္ သက္ဆုိင္မႈရွိသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ပညာေရးမူ၀ါဒ နယ္ပယ္မ်ားမွာ စာသင္ေက်ာင္း အရြယ္အစား၊ အတန္းသားဦးေရ၊ေက်ာင္းပံုစံမ်ား၊ ပုဂၢလိကပညာေရး၊ ပညာရည္ တိုးတက္မႈကို စစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား၊ ဆရာအတတ္ပညာ၊ဆရာ့လစာ၊ သင္ၾကားမႈ နည္းလမ္းမ်ား၊ သင္ရိုးျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား၊  ဘြဲ႔သတ္မွတ္ခ်က္၊ ဘြဲ႔သင္တန္း၊ ေက်ာင္းအဂၤါစဥ္၊ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လူမႈတန္ဖိုးမ်ား၊ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး၊ ေက်ာင္းဆရာ အခြင့္အေရး၊သမဂၢ အခြင့္အေရး၊ တုိင္းရင္းသား ပညာေရး၊ တကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ဗဟိုဦးစီး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရး မူ၀ါဒတုိ႔ ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လူထုပညာေရး၊ေက်ာင္းပညာေရး အဆက္အစပ္တို႔ကိုလည္း ေလ့လာရသည္။ အျမင္ မတူျခင္းမ်ားျဖင့္ အေျပာ က်ယ္ျပန္႔လွသည္။သို႔ျဖစ္ေလရာ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းကို စနစ္တက် လုပ္ၾကရသည္။ အျငင္းပြားခြင့္ႏွင့္ မတူေသာအျမင္မ်ားကို တင္ျပခြင့္ ျပဳၾကရသည္။ အေတြးအျမင္ မတူမႈကို ႀကိဳဆိုရမည္။

ပညာေရးမူ၀ါဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး

တည္ရွိဆဲႏွင့္ေရးဆြဲေနဆဲ ပညာေရးမူ၀ါဒတို႔ကို ႏိႈ္က္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ စူးစမ္းေလ့လာသံုးသပ္ အကဲျဖတ္ျခင္းမွာမူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာရွင္အဆင့္ ေလ့လာမႈျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးကို စနစ္တက် သုေတသနျပဳၿပီး တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ က႑တုိင္းတြင္ ပညာေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေမးခြန္းထုတ္သည္။  အေျဖရွာရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ တသီးပုဂၢလအတြက္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းပညာေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စူးစမ္းတင္ျပသည္။ လိုလားအပ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစမည့္ နည္းနာမ်ားကို အႀကံျပဳသည္။ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ကို တုိင္းတာႏုိင္သည့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုေဖၚထုတ္သည္။ တုိင္းတာႏုိင္မည့္ ကိရိယာမ်ားကို တည္ေဆာက္သည္။

တကၠသိုလ္မ်ား၊ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သမဂၢမ်ားက ပညာေရး မူ၀ါဒ အသီးသီးကို ေထာင့္ေပါင္းစံုမွ သုေတသနျပဳလ်က္ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပညာေရးမူ၀ါဒကို ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ ပညာေရးစိတ္ပညာ၊ ကေလးသူငယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈေရး၊ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္အေရး၊ တုိင္းရင္းသားအေရး၊ လူမႈေဗဒဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ၿပီး သံုးသပ္ၾကသည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အျခားပညာရွင္မ်ား သိရွိေလ့လာႏုိင္ေစရန္ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ စာေစာင္မ်ားတြင္ ေရးသားတင္ျပလ်က္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိၾကသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ပညာေရးမူ၀ါဒက မည္သုိ႔မည္ပံု အားေပး ကူညီႏုိင္မႈမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ (မရွိမျဖစ္) အေရးႀကီးေသာ သုေတသန နယ္ပယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သိန္းႏုိင္ (ေမာကၡပညာေရး)

သံလြင္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္(ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၅၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕)

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၁) အပိုင္း (၂)  အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ၀ိေရာဓိမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရး မိတ္ဆက္နိဒါန္း

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၃) သင္ရိုးညႊန္းတမ္း လြတ္လပ္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၄) ဒါကို ဘာျဖစ္လို႔ သင္ရမွာလဲ

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၅) လူမႈတရားမွ်တမႈအတြက္ ပညာေရး

Powered by Bullraider.com